A szöveg időállapota: 2018.IX.27. -
Időállapot váltás: 2018.II.20. - 2018.V.31.
2018.VI.1. - 2018.IX.26.
2018.IX.27. -


3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 216.507 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 216.507 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az önkormányzat az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 113.489 ezer forint,

b) működési célú finanszírozási bevételek 16.457 ezer forint

c) felhalmozási célú finanszírozási bevételek 86.561 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1)4 Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 127.119 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 42.994 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.063 ezer forint,

c)5 dologi kiadás 66.077 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.723 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 ezer forint,

f)6 működési célú tartalék 1.191 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.781 ezer forint,

(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 164 ezer forint

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1)7 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 89.224 ezer forint.

(2)8 Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) beruházási kiadás 10.000 ezer forint,

b) felújítási kiadás 79.224 ezer forint.

(3) A fejlesztési kiadásokat a 6. melléklet részletezi.

7. § Az önkormányzat előirányzatának felhasználási ütemtervét a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Hunya Község Önkormányzatának 2018-2021. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Hunya Község Önkormányzatának létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltsége működési költségeihez nyújtott önkormányzat hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló programjait a 13. melléklet tartalmazza.

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9

2018. évi mérleg

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei.
1 Intézményi működési bevétel 17 050 17 050
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 63 458
3 Működési célú átvett pénzeszköz 315 315
4 Közhatalmi bevételek 28 100 28 100
5 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 4 566
6 Működési bevétel összesen 113 308 113 489
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 16 457
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 86 561
13 Finanszírozási bevétel összesen 84 032 103 018
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 216 507
15 Személyi juttatás 40 852 42 994
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 063
17 Dologi kiadás 64 362 66 077
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 6 723
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
20 Elvonások és befizetések 0 0
21 Működési célú tartalék 0 1 191
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781
23 Működési kiadás összesen 121 670 127 119
24 Felújítás 65 670 79 224
25 Beruházás 10 000 10 000
26 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 89 224
27 Finanszírozási kiadások 0 164
28 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 216 507

2. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10

Bevételi források 2018. évben

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei.
1 Saját bevétel 17 050 17 050
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 63 458
3 Működési célú átvett pénzeszköz 315 315
4 Közhatalmi bevételek 28 100 28 100
5 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 4 385 4 566
6 Működési bevétel összesen 113 308 113 489
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 0
9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
10 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
11 Költségvetési bevételek 113 308 113 489
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 16 457
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 86 561
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 216 507

3. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11

2018. évi bevételek részletezése

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei.
1 Készletértékesítés ellenértéke 250 250
2 Szolgáltatások ellenértéke 1200 1200
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1800 1800
4 Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék 3500 3500
5 Étkeztetés 7500 7500
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2700 2700
7 Kamatbevételek, egyéb működési bevételek 100 100
8 Saját bevétel összesen: 17 050 17 050
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011
14 Beszámítás összege -9 577 -9 577
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 0 0
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 500 3 500
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 79 79
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 800 1 800
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 181
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása 41 41
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 4 385 4 566
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 63 458 63 458
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 67 843 68 024
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 315 315
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 315 315
32 Igazgatási szolgáltatási díj 0 0
33 Iparűzési adó 20000 20000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4500 4500
36 Pótlékok, bírságok bevétele 100 100
37 Gépjármű adó 3500 3500
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 28 100 28 100
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 0
50 Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről 0 0
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 0
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Költségvetési bevételek összesen 113 308 113 489

4. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12

2018. évi kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei.
1 Személyi juttatás 40 852 42 994
2 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 063
3 Dologi kiadás 64 362 66 077
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 6 723
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
6 Elvonások és befizetések 0 0
7 Működési célú tartalék 0 1 191
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781
9 Működési kiadás összesen 121 670 127 119
10 Felújítás 65 670 79 224
11 Beruházás 10 000 10 000
12 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 89 224
13 Finanszírozási kiadások 0 164
14 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 216 507

5. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13

2018. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2018. terv 2018.II.mód.ei.
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 1500 1500
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 1 500 1 500
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 200 200
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 20 20
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Elvonások és befizetések 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 220 220
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 000 3 000
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
28 Működési kiadás összesen 3 000 3 000
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 1170 1170
31 Munkaadókat terhelő járulék 249 249
32 Dologi kiadás 157 157
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 576 1 576
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység
39 Személyi juttatás 7 034 7 034
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 161 1 161
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 8 195 8 195
47 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
48 Személyi juttatás 0 0
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 425 425
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 425 425
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 14 615 16 757
58 Munkaadókat terhelő járulék 1 973 2 181
59 Dologi kiadás 2 300 2 300
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 18 888 21 238
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 2 300 2 300
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 2 300 2 300
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 5330 5330
76 Munkaadókat terhelő járulék 1251 1251
77 Dologi kiadás 27562 27562
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5475 5475
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
80 Működési célú tartalék 0 1191
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 39 618 40 809
83 107051 Szociális étkeztetés
84 Személyi juttatás 4 880 4 880
85 Munkaadókat terhelő járulék 1 031 1 031
86 Dologi kiadás 7 200 8 268
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 13 111 14 179
92 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
93 Személyi juttatás 0 0
94 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
95 Dologi kiadás 500 1147
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 500 1 147
101 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 100 100
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 100 100
110 092120 Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 3 600 3 600
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 3 600 3 600
119 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 0 0
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 180
127 Működési kiadás összesen 2 000 2 180
128 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 400 400
136 Működési kiadás összesen 400 400
137 047410 Ár- és belvízvédelem
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 250 250
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
145 Működési kiadás összesen 250 250
146 072111 Háziorvosi alapellátás
147 Személyi juttatás 2 926 2 926
148 Munkaadókat terhelő járulék 554 554
149 Dologi kiadás 6 737 6 737
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
154 Működési kiadás összesen 10 217 10 217
155 072311 Fogorvosi alapellátás
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 1 500 1 500
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 1 500 1 500
164 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
165 Személyi juttatás 0 0
166 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
167 Dologi kiadás 400 400
168 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 800 800
173 102031 Idősek nappali ellátása
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 800 800
177 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 800 800
182 084031 Civil szervezetek működési támogatása
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 0 0
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 290 290
191 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
192 Személyi juttatás 4 897 4 897
193 Munkaadókat terhelő járulék 636 636
194 Dologi kiadás 356 356
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 5 889 5 889
200 082044 Könyvtári szolgáltatások
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 200 200
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 200 200
209 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
210 Személyi juttatás 0 0
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
212 Dologi kiadás 5 000 5 000
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 5 000 5 000
218 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 200 200
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 200 200
227 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 500 500
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 500 500
236 104043 Család és Gyermekjóléti Központ
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 0 0
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 47 47
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 47 47
245 104042 Család és Gyermekjóléti Szolgálat
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 0 0
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 274 274
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 274 274
254 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 70 70
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200
262 Működési kiadás összesen 270 270
263 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
264 Személyi juttatás 0 0
265 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
266 Dologi kiadás 0 0
267 Működési célú kiadás államháztartáson belülre 0 12
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
269 Működési célú tartalék 0 0
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 200 0
271 Működési kiadás összesen 200 12
272 Személyi juttatás 40 852 42 994
273 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 063
274 Dologi kiadás 64 362 66 077
275 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6 711 6 723
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 290
277 Elvonások és befizetések 0 0
278 Működési célú tartalék 0 1 191
279 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 781
280 Működési kiadás összesen 121 670 127 119
281 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
282 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0

6. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14

2018. évi fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban
A B C
Megnevezés 2018. évi terv 2018. II. mód.ei.
1 Általános beruházási kiadások 10 000 10 000
2 TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás 14 750 18 060
3 TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás 20 206 20 206
4 TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás 14 892 14 571
5 TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása 15 822 15 496
6 VP pályázat útfelújítás 0 10 891
7 Fejlesztési kiadás összesen 75 670 89 224

7. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018 évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

adatok ezer forintban
A B C D E F G H I J K L M N
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Nyitó ( Maradvány felh.) 84 032 77 719 95 743 103 254 100 405 97 363 92 131 87 188 77 246 12 934 7 990 3 045 84 032
Bevételek
1. Intézményi működési bevétel 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 421 1 420 1 420 17 050
2. Műk.célú tám., átvett peszk. 1 815 26 152 6 039 3 479 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 3 286 63 773
3. Közhatalmi bevételek 200 200 14 800 2 000 2000 100 100 100 6 400 100 100 2 000 28 100
4. Önkorm.műk.ktgvetési tám. 365 365 365 365 365 365 365 366 366 366 366 366 4 385
5. Felhalmozási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Felh.célú tám., átvett peszk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bevételek (1.+…+6.) 3 801 28 138 22 625 7 265 7 072 5 172 5 172 5 173 11 473 5 173 5 172 7 072 113 308
8. Finanszírozási művelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Bevétel mindösszesen (7.+8.) 87 833 105 857 118 368 110 519 107 477 102 535 97 303 92 361 88 719 18 107 13 162 10 117 197 340
Kiadások: 0
10. Személyi juttatás 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 404 3 405 3 405 3 405 3 405 40 852
11. Munkaadót terhelő járulékok 571 571 571 571 571 571 571 571 571 572 572 572 6 855
12. Dologi kiadás 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363 5 363 5 364 5 364 5 364 5 364 5 364 5 364 64 362
13. Műk.c.tám., pénzeszk.átadás 559 559 559 559 559 849 559 559 559 560 560 560 7 001
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 217 217 217 217 217 217 217 217 216 216 216 216 2 600
15. Működési kiadás (10.+…+14.) 10 114 10 114 10 114 10 114 10 114 10 404 10 115 10 115 10 115 10 117 10 117 10 117 121 670
16. Működési c. tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Műk.kiad.mössz.(15.+16.) 10 114 10 114 10 114 10 114 10 114 10 404 10 115 10 115 10 115 10 117 10 117 10 117 121 670
18. Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 65 670 0 0 0 65 670
19. Beruházás 0 0 5000 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 10 000
20. Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Felh. kiadás mindössz. 0 0 5 000 0 0 0 0 5 000 65 670 0 0 0 75 670
20.Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.Kiadás mindösszesen (17.+19.) 10 114 10 114 15 114 10 114 10 114 10 404 10 115 15 115 75 785 10 117 10 117 10 117 197 340
22.Bevétel,kiadás egyenlege 77 719 95 743 103 254 100 405 97 363 92 131 87 188 77 246 12 934 7 990 3 045 0 0

8. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018-2021. évi alakulása

adatok ezer forintban
A B C D E
Megnevezés 2018.terv 2019. terv 2020. terv 2021. terv
1 Intézményi működési bevétel 17 050 17 527 18 053 18 595
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 63 458 65 235 67 192 69 208
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 315 324 334 344
4 Közhatalmi bevételek 28 100 28 887 29 753 30 646
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 4 385 4 508 4 643 4 782
6 Működési bevétel összesen 113 308 116 481 119 975 123 574
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 8 362 13 398 13 790 14 204
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 75 670 10 000 10 000 10 000
14 Tárgyévi bevételek összesen 197 340 139 879 143 765 147 778
15 Személyi juttatás 40 852 41 996 43 256 44 553
16 Munkaadókat terhelő járulék 6 855 7 047 7 258 7 476
17 Dologi kiadás 64 362 66 164 68 149 70 194
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 6 711 6 899 7 106 7 319
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 298 307 316
20 Működési célú tartalék 0 0 0 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 600 2 673 2 753 2 836
22 Működési kiadás összesen 121 670 125 077 128 829 132 694
23 Felújítás 65 670 0 0 0
24 Beruházás 10 000 10 000 10 000 10 000
25 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0
26 Felhalmozási kiadás összesen 75 670 10 000 10 000 10 000
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 197 340 135 077 138 829 142 694

9. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évben várható létszám
A B
Feladat megnevezése 2018. engedélyezett létszám (fő)
1 Önkormányzati jogalkotás: polgármester ( főállású ) 1
2 Háziorvosi alapellátás: ápoló ( közalkalmazotti jogviszony ) 1
3 Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony ) 2
4 Zöldterület kezelés: takarító ( közalkalmazotti jogviszony ) 0,5
5 Közmunkaprogram időarányos létszám ( munka törvénykönyve hatálya alá ) 20
6 Létszám összesen 24,5

10. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása 2018. év

adatok ezer forintban
A B
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
1 Helyi adóból származó bevétel 28 100
2 Az önkormányzat vagyonból származó bevétel 3 600
3 Összes saját bevétel 31 700
4 Összes saját bevétel 50 %-a 15 850

11. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi közvetett támogatások kimutatása
A B
Adó Ft.
1 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után 284 141
2 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él 177 000
3 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található 152 000
4 Kommunális adó összesen 613 141
5 Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg 97 827
6 Iparűzési adó összesen 97 827
7 Összes közvetett támogatás 2018. tervezett 710 968

12. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. évi hozzájárulás a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez

adatok ezer forintban
A B
Megnevezés 2018. évi terv
1 Alapilletmények 7 403
2 Céljuttatás 0
3 Béren kívüli juttatás 459
4 Egyéb költségtérítés 308
5 Személyi juttatás összesen: 8 170
6 Munkaadót terhelő járulékok 1 658
7 Dologi kiadás 2 800
8 Működési kiadás összesen 12 628
9 Állami támogatás bevétele (1,63 fő*4580 eFt.) 7 465
10 Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól 5 163
11 Működési bevétel összesen 12 628

13. melléklet a 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósult programok
A B C D
Megnevezés Bevétel Kiadás Önerő
1 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Szabadidő Központ 21266 21266 0
2 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Idősek Klubja 15667 15667 0
3 TOP-3.2.1. Energetikai felújítás Önkormányzat épülete 16647 16647 0
4 TOP-4.2.1 Önkormányzat konyhájának energetikai fejújítása 14850 14850 0
5 EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése 26153 26153 0
6 Összesen 94583 94583 0


1
Módosította: 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2018. június 1-étől.
2
Módosította: 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. június 1-étől.
3
Módosította: 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. június 1-étől.
4
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
5
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
6
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
7
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
8
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
9
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
10
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
11
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
12
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
13
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.
14
Módosította: 11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2018. szeptember 27-étől.