15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelme érdekében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Hunya közigazgatási területén, a közterületen, a közterületről látható magánterületen, köztulajdonban álló ingatlanon történő reklám, illetve reklámhordozó elhelyezésére terjed ki.

2. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterülten és a közterületről látható magánterületen

2. § Tiltott valamennyi e rendeletben, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben (a továbbiakban: Tvtv.), valamint a Tvtv. felhatalmazása alapján kiadott, a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

3. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(2) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán építési reklámháló kivételével nem helyezhető el.

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(4) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

3. Eltérés jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében

4. § (1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

4. Településképi bejelentési eljárás a reklámok és reklámhordozók elhelyezésére

5. § (1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a Kr.-ben szereplő általános településképi követelmények és e rendeletben foglalt reklám és reklámhordozó elhelyezési követelmények érvényesüléséről a reklámok és reklámhordozók elhelyezését megelőzően.

(2) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év.

(3) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(4) E rendeletben foglalt településképi kötelezettségek megsértésével kapcsolatos hatósági eljárásra a Tvtv., a Tr. és a Kr. illetve az általános közigazgatási rendtartást szabályozó törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. január 1-n lép hatályba.