A szöveg időállapota: 2017.IX.15. - 2017.IX.15.
Időállapot váltás: 2017.IX.15. - 2017.IX.15.
2017.IX.16. -


9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet

az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A rendelet hatálya a házasságkötésre, mint anyakönyvi eseményre terjed ki.”

2. § Az ÖR. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

3. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2017. szeptember 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet 9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

Anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díjazása
A B C
1 Anyakönyvi események Helyszín Többletszolgáltatás díja (Ft)
2 Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiség 25.000
3 Hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül Külső helyszín: jegyző által engedélyezett 30.000