A szöveg időállapota: 2016.I.1. - 2016.I.1.
Időállapot váltás: 2016.I.1. - 2016.I.1.
2016.I.2. -


18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.”

2. § Az Ör. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 13.000 Ft/év.”

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Mentes az adó alól:

a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,

b) a külterületen lévő telek.

(2) Adókedvezményben részesül adótárgyanként az adózó:

a) 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telek után,

b) 3.000 Ft/év mértékbe, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig,

c) 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.”

4. § Az Ör. 9. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

„k) 53200022-11098931 számú helyi jövedéki adó beszedési számlát vezet.”

5. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör. 9. § j) pontjának „vezet” szövegrésze.