A szöveg időállapota: 2015.X.30. - 2015.X.30.
Időállapot váltás: 2015.X.30. - 2015.X.30.
2015.X.31. -


15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 30. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép.

"(1) A polgármester feladatát főállásban látja el."

(2) Az Ör. 30. § (4) és (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A polgármester illetményét a Képviselő-testület állapítja meg az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatára.

(5) A polgármester munkanapokon 8 és 16 óra közötti időben az 1. § (2) bekezdésében megjelölt helyen látja el hivatali teendőit. Szerdai napokon 8 és 12 óra között lakossági ügyfélfogadást tart.”

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[2. melléklet a 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez]

Feladat és hatásköri listák

1. A kötelező és önként vállalt feladat- és hatásköri lista

A feladatköri listát a jegyző számítástechnikai adathordozón tartja nyilván és gondoskodik folyamatos naprakészen tartásáról. A hatásköri címzett kérésére biztosítani kell az adatokhoz való hozzáférését on-line módon, illetve nyomtatott vagy elektronikus lista formájában.

2. A Képviselő-testület szerveire átruházott hatáskörök listája

Polgármester

1) kötelezettséget vállalhat, és előirányzatot képezhet a költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra, esetenként 500 ezer Ft értékhatárig, forrás megjelöléssel és beszámolási kötelezettséggel,

2) önállóan jogosult engedélyezni esetenként 1 millió Ft értékhatárig a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítást,

3) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintő átalakításhoz, beruházáshoz, fejlesztéshez, amennyiben az elvégezni kívánt munkálatok nem építési engedély-kötelesek,

4) jogosult közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítani, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,

5) jogosult vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkötni,

6) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat érintően székhely, telephely, fióktelep bejegyzése céljából, amennyiben a kérelmező és az Önkormányzat között hatályos jogviszony áll fenn,

7) a képviselő-testület nevében jogosult tulajdonosi hozzájárulást adni, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a nevében Hunya Község nevét kívánja szerepeltetni,

8) a képviselő-testület nevében jogosult nyilatkozatot tenni a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan pályázati ügyekben, melyekhez saját erő nem szükséges,

9) Dönt a települési támogatás kérelmek ügyében. Elrendeli a köztemetést. [a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése]

10) A Képviselő-testület részére címzett hagyományos és elektronikus küldeményeket 3 napon belül továbbítja elektronikus úton a képviselők részére.