A szöveg időállapota: 2015.X.30. - 2015.X.30.
Időállapot váltás: 2015.X.30. - 2015.X.30.
2015.X.31. -


14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 169.543 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 169.543 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 88.354 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 1.823 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 79.366 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 111.689 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 41.184 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7.906 ezer forint,

c) dologi kiadás 48.039 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 6.278 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 715 ezer forint,

f) működési céltartalék 3.938 ezer forint,

g) ellátottak pénzbeli juttatása 2.922 ezer forint,

h) elvonások és befizetések 707 ezer forint

a 4.melléklet szerint.

(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 26.909 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az önkormányzat felújítási kiadása 24 ezer forint,

b) beruházási kiadás 26.885 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 forint.”

(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § Az Ör. 13. mellékletként kiegészül a rendelet 7. mellékletével.

8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
A B C
Megnevezés 2015. terv 2015. III. módosított előirányzat
1 Intézményi működési bevétel 15 440 15 870
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 47 785
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 779
4 Közhatalmi bevételek 23 920 23 920
5 Működési bevétel összesen 51 085 88 354
6 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
7 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 1 823
9 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823
10 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 366
11 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
12 Finanszírozási bevétel összesen 29 598 79 366
13 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 169 543
14 Személyi juttatás 13 319 41 184
15 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 906
16 Dologi kiadás 40 483 48 039
17 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 6 278
18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 715
19 Elvonások és befizetések 0 707
20 Működési célú tartalék 0 3 938
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 922
22 Működési kiadás összesen 66 424 111 689
23 Felújítás 0 24
24 Beruházás 14 259 26 885
25 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909
26 Finanszírozási kiadások 0 30 945
27 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 169 543

2. melléklet a 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben
A B C
megnevezés 2015. terv 2015. III. módosított előirányzat
1 Saját bevétel 15 440 15 870
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 11 725 47 785
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 779
4 Közhatalmi bevételek 23 920 23 920
5 Működési bevétel összesen 51 085 88 354
6 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés stb. 0 0
7 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
8 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülről 0 1 823
9 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823
10 Költségvetési bevételek 51 085 90 177
11 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 79 366
12 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
13 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 169 543

3. melléklet a 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése
A B C
megnevezés 2015. terv 2015. III. módosított előirányzat
1 Készletértékesítés ellenértéke 40 40
2 Szolgáltatások ellenértéke 7 991 6460
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 785 1785
4 Tulajdonosi bevételek 3 105 3105
5 Ellátási díjak 0 1531
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 519 2519
7 Kamatbevételek 0 430
8 Saját bevétel összesen: 15 440 15 870
9 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
10 Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
11 Közvilágítás támogatása 4 192 4 192
12 Köztemető fenntartás támogatása 100 100
13 Közutak fenntartásának támogatása 2011 2011
14 Beszámítás összege -11 616 -11 616
15 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 25 25
16 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000
17 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 74 74
18 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 825
19 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
20 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
21 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 1 200 1 200
22 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 1 621
23 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
24 Egyéb központi támogatás 0 0
25 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 225 3 671
26 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 500 44 114
27 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 725 47 785
28 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 759
29 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 20
30 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
31 Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen 0 779
32 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20
33 Iparűzési adó 16 000 16000
34 Építményadó 0 0
35 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4000
36 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
37 Gépjármű adó 3 900 3900
38 Különféle bírságok 0 0
39 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
40 Mezőőri járulék bevétele 0 0
41 Közhatalmi bevételek összesen 23 920 23 920
42 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
43 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
44 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
45 Koncesszióból származó bevételek 0 0
46 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 0 0
47 Felhalmozási célú támog, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
48 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
49 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen 0 0
50 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér államháztartáson kívülről 0 1823
51 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
52 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 0 1823
53 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
54 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
55 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 1 823
58 Költségvetési bevételek összesen 51 085 90 177

4. melléklet a 14/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

[4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben
A B C
Megnevezés 2015. terv 2015. III. módosított előirányzat
1 Személyi juttatás 13 319 41 184
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 906
3 Dologi kiadás 40 483 48 039
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 372 6 278
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 715
6 Elvonások és befizetések 0 707
7 Működési célú tartalék 0 3 938
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 922
9 Működési kiadás összesen 66 424 111 689
10 Felújítás 0 24
11 Beruházás 14 259 26 885
12 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 26 909
13 Finanszírozási kiadások 0 30 945
14 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 169 543

5. melléklet a 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2015. évben

Adatok ezer Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció Megnevezés 2015. terv 2015. III. módosított előirányzat
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 3 713 4673
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 110 110
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 823 4 783
10 063020 Víztermelés-,kezelés, ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 2 764 2796
14 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 136 137
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 35
16 Elvonások és befizetések 0 707
17 Működési célú tartalék 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
19 Működési kiadás összesen 2 900 3 675
20 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
21 Személyi juttatás 0 0
22 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
23 Dologi kiadás 3 030 3228
24 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
25 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
26 Működési célú tartalék 0 0
27 Ellátottak pénzbeli juttatása 0
28 Működési kiadás összesen 3 030 3 228
29 066010 Zöldterület kezelés(parkgondozás)
30 Személyi juttatás 760 760
31 Munkaadókat terhelő járulék 208 208
32 Dologi kiadás 462 462
33 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
34 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
35 Működési célú tartalék 0 0
36 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
37 Működési kiadás összesen 1 430 1 430
38 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.
39 Személyi juttatás 3 718 4018
40 Munkaadókat terhelő járulék 1 055 1055
41 Dologi kiadás 0 0
42 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
43 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
44 Működési célú tartalék 0 0
45 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
46 Működési kiadás összesen 4 773 5 073
47 041232 Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás
48 Személyi juttatás 0 327
49 Munkaadókat terhelő járulék 0 40
50 Dologi kiadás 0 0
51 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
52 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
53 Működési célú tartalék 0 0
54 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
55 Működési kiadás összesen 0 367
56 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
57 Személyi juttatás 0 18136
58 Munkaadókat terhelő járulék 0 2463
59 Dologi kiadás 0 4143
60 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
61 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
62 Működési célú tartalék 0 0
63 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
64 Működési kiadás összesen 0 24 742
65 064010 Közvilágítás
66 Személyi juttatás 0 0
67 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
68 Dologi kiadás 3 810 3810
69 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
70 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
71 Működési célú tartalék 0 0
72 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
73 Működési kiadás összesen 3 810 3 810
74 066020 Községgazdálkodás
75 Személyi juttatás 100 240
76 Munkaadókat terhelő járulék 203 203
77 Dologi kiadás 5 265 5408
78 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 156 4203
79 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 245 308
80 Működési célú tartalék 0 3938
81 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
82 Működési kiadás összesen 9 969 14 300
83 011130 Finanszírozási műveletek
84 Személyi juttatás 0 0
85 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
86 Dologi kiadás 0 0
87 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
88 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
89 Működési célú tartalék 0 0
90 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
91 Működési kiadás összesen 0 0
92 107051 Szociális étkeztetés
93 Személyi juttatás 3303 3532
94 Munkaadókat terhelő járulék 898 958
95 Dologi kiadás 5660 5858
96 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
98 Működési célú tartalék 0 0
99 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
100 Működési kiadás összesen 9 861 10 348
101 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
102 Személyi juttatás 0 0
103 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
104 Dologi kiadás 510 510
105 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
106 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
107 Működési célú tartalék 0 0
108 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
109 Működési kiadás összesen 510 510
110 091110 Óvodai nevelés, ellátás működtetés kiadásai
111 Személyi juttatás 0 0
112 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
113 Dologi kiadás 64 64
114 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
115 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
116 Működési célú tartalék 0 0
117 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
118 Működési kiadás összesen 64 64
119 092120 Köznev.int.5-8.évf.tanulók nevelési, oktatási, működtetési feladatai
120 Személyi juttatás 0 0
121 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
122 Dologi kiadás 1 910 1910
123 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
124 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
125 Működési célú tartalék 0 0
126 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
127 Működési kiadás összesen 1 910 1 910
128 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások
129 Személyi juttatás 0 0
130 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
131 Dologi kiadás 0 0
132 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
133 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
134 Működési célú tartalék 0 0
135 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 200 1242
136 Működési kiadás összesen 1 200 1 242
137 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
138 Személyi juttatás 0 0
139 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
140 Dologi kiadás 0 0
141 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
142 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
143 Működési célú tartalék 0 0
144 Ellátottak pénzbeli juttatása 600 600
145 Működési kiadás összesen 600 600
146 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli kiadások
147 Személyi juttatás 0 0
148 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
149 Dologi kiadás 0 0
150 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
151 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
152 Működési célú tartalék 0 0
153 Ellátottak pénzbeli juttatása 240 240
154 Működési kiadás összesen 240 240
155 47410 Ár- és belvízvédelem
156 Személyi juttatás 0 0
157 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
158 Dologi kiadás 540 540
159 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
160 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
161 Működési célú tartalék 0 0
162 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
163 Működési kiadás összesen 540 540
164 072111 Háziorvosi alapellátás
165 Személyi juttatás 5 438 9213
166 Munkaadókat terhelő járulék 1 471 2488
167 Dologi kiadás 2 305 2894
168 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
169 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
170 Működési célú tartalék 0 0
171 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
172 Működési kiadás összesen 9 214 14 595
173 072311 Fogorvosi alapellátás
174 Személyi juttatás 0 0
175 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
176 Dologi kiadás 2 495 2495
177 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
178 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
179 Működési célú tartalék 0 0
180 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
181 Működési kiadás összesen 2 495 2 495
182 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
183 Személyi juttatás 0 0
184 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
185 Dologi kiadás 653 653
186 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
187 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
188 Működési célú tartalék 0 0
189 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
190 Működési kiadás összesen 1 053 1 053
191 102030 Idősek nappali ellátása
192 Személyi juttatás 0 0
193 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
194 Dologi kiadás 800 865
195 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 570 570
196 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
197 Működési célú tartalék 0 0
198 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
199 Működési kiadás összesen 1 370 1 435
200 084031 Civil szervezetek működési támogatása
201 Személyi juttatás 0 0
202 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
203 Dologi kiadás 0 0
204 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
205 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 290 372
206 Működési célú tartalék 0 0
207 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
208 Működési kiadás összesen 290 372
209 041233 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
210 Személyi juttatás 0 4958
211 Munkaadókat terhelő járulék 0 491
212 Dologi kiadás 0 49
213 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
214 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
215 Működési célú tartalék 0 0
216 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
217 Működési kiadás összesen 0 5 498
218 082044 Könyvtári szolgáltatások
219 Személyi juttatás 0 0
220 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
221 Dologi kiadás 1 940 1916
222 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
223 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
224 Működési célú tartalék 0 0
225 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
226 Működési kiadás összesen 1 940 1 916
227 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása
228 Személyi juttatás 0 0
229 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
230 Dologi kiadás 3 633 4806
231 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
232 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
233 Működési célú tartalék 0 0
234 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
235 Működési kiadás összesen 3 633 4 806
236 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
237 Személyi juttatás 0 0
238 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
239 Dologi kiadás 78 78
240 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
241 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
242 Működési célú tartalék 0 0
243 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
244 Működési kiadás összesen 78 78
245 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
246 Személyi juttatás 0 0
247 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
248 Dologi kiadás 851 881
249 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
250 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
251 Működési célú tartalék 0 0
252 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
253 Működési kiadás összesen 851 881
254 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
255 Személyi juttatás 0 0
256 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
257 Dologi kiadás 0 0
258 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 858
259 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
260 Működési célú tartalék 0 0
261 Ellátottak pénzbeli juttatása 840 840
262 Működési kiadás összesen 840 1 698
263 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 30 897
264 Összesen
265 Személyi juttatás 13 319 41 184
266 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 7 906
267 Dologi kiadás 40 483 48 039
268 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 372 6 278
269 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 715
270 Elvonások és befizetések 0 707
271 Működési célú tartalék 0 3 938
272 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 2 922
273 Működési kiadás összesen 66 424 111 689
274 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 30 897

6. melléklet a 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése
A B C
Megnevezés 2015. évi terv 2015. III. módosított előirányzat
1 Felújítások 0 0
2 Útfelújítás 0 0
3 Informatikai eszköz felújítása 0 24
4 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 0 24
5 Beruházások 0 0
6 Települési szennyvízhálózat fejlesztés előkészítése (tervdokumentáció) 0 8890
7 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 10077 10077
8 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 0 0
9 3 db. gáztűzhely beszerzése 0 0
10 1 db. hűtőgép beszerzése 0 0
11 Ligetbe világítás kialakítása 3191 3191
12 Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 64 64
13 Köztemető urnafal építése 447 447
14 Önkormányzat 3 db. asztali számítógép beszerzés 480 480
15 Betonkeverő 1 db. 0 296
16 Láncfűrész 1 db. 0 127
17 Villa nyéllel 5 db. 0 10
18 Ágvágó 2db. 0 8
19 Husqvarna fűkasza 0 228
20 Saraboló kapa 10 db. 0 15
21 Kézi palántázó 5 db. 0 12
22 Gazdasági kosár 5db. 0 12
23 Nagy rekesz 10 db. 0 15
24 Kis rekesz 10 db. 0 9
25 Locsoló 10 db. 0 9
26 Műanyag láda 10 db. 0 15
27 Műanyag vödör 10 db 0 4
28 Raschel zsák 500 db. 0 30
29 Szövetzsák 150 db. 0 15
30 Benzines kerti aprító 1 db. 0 215
31 Varta akkumulátor 1 db. 0 6
32 Pedálos felmosó 6 db 0 54
33 Laptop 2 db. 0 222
34 Farkas fecskendő üveg 1 db. 0 16
35 Pendrive 1 db. 0 4
36 Öntözőszivattyú 0 189
37 Településrendezési eszközök módosítása (vagyoni értékű jogok vás.) 0 200
38 Könyvtár pályázat eszközfejlesztés 0 2025
44 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 14259 26885
45 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0
46 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0
47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
48 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
49 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0 0
50 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0 0
51 Felhalmozási célú tartalék 0 0

7. melléklet a 14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelethez

[13. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez]

Hunya Község Önkormányzat 2015. évi működési céltartalékai
A B C
Megnevezés 2015. évi terv 2015. III. mód.ei.
1 79/2015.(VI.24.) Kt.hat.kapcsolódó (Szopkóné 1 havi jutalom+járuléka) 0 216
2 101/2015.(IX.23.) Kt.hat.kapcsolódó ( Feketéné B.R. beiskolázása ) 0 335
3 Általános működési tartalék 0 3387
4
5
6 Működési céltartalék összesen 0 3938