A szöveg időállapota: 2015.V.1. - 2015.V.1.
Időállapot váltás: 2015.V.1. - 2015.V.1.
2015.V.2. -


10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat közterület használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör. 20. § (2) bekezdése.

1. melléklet a 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Közterület használati díjak
A B
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet, védőtető, ernyőszerkezet 200 Ft/m2/hó
2. Árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti árubemutató 200 Ft/m2/hó
3. Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre 200 Ft/m2/hó
4. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 100 Ft/m2/hó
5. Idényjellegű zöldség, gyümölcsárusítás 140 Ft/m2/nap
6. Alkalmi és mozgó bolti árusítás 2.000 Ft/alkalom
7. Film és televízió felvétel forgatási helyszín
Filmforgatáshoz szükséges technikai kiszolgálás
Filmforgatás stáb parkolás
200 Ft/m2/nap
150 Ft/m2/nap
100 Ft/m2/nap
8. Vendéglátó-ipari előkert 200 Ft/m2/hó
9. Szórakoztató, mutatványos (cirkuszi) tevékenység 100 Ft/m2/nap
10. Kiállítás alkalmi vásár 140 Ft/m2/nap
11. Üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók ládák, göngyölegek elhelyezése 200 Ft/m2/nap
12. Közterület használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 66 Ftm2/hó
13. Hangos hirdető berendezések elhelyezése, üzemeltetése 500 Ft/nap
14. Meg nem nevezett közterület-használati formák 66-1540 Ft/m2
(jellegtől függően nap/hó/év)
15. A külterületi közterület használati díjak mértéke a fenti - belterületre vonatkozó - díjak 50 %-a.