A szöveg időállapota: 2015.III.27. - 2015.IV.30.
Időállapot váltás: 2015.III.27. - 2015.IV.30.
2015.V.1. - 2018.XI.29.
2018.XI.30. -


8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet

a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közterületek használatának általános szabályai

1. § Közterületen ingóságot csak bérleti szerződés alapján lehet tárolni.

2. § (1) Közterületen zajló építési munkálatok során a kivitelező köteles gondoskodni a közterület állágának védelméről, a közlekedés biztonságáról és az eredeti állapot helyreállításáról.

(2) Közterületen a közúthoz, járdához csatlakozó bejárót, parkolót, árkon keresztül átjárót kizárólag az út kezelőjének hozzájárulása alapján lehet létesíteni.

3. § (1) A közút alatt vagy felett a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet létesítményt elhelyezni, átvezetni, megszüntetni, felbontani.

(2) Ha a zöldfelületű közterület használata bontással járó tevékenységre irányul, akkor a hozzájárulás megadása polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A közút közútkezelői hozzájárulás nélkül csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében bontható fel. A munkálatok elvégzése alatt a forgalom biztonságos tereléséről, és az út megfelelő helyreállításáról a közmű fenntartója köteles gondoskodni.

(4) A (3) bekezdés szerinti munkálatokat 24 órán belül be kell jelenteni út kezelőjének. A bejelentéshez mellékelni kell a helyszínrajzot, és nyilatkozni kell az eredeti állapot helyreállításának várható időpontjáról. A helyreállítási munkák határideje nem haladhatja meg a bontási munka befejezésétől számított 15 munkanapot.

4. § Park és liget útjait és sétányait csak gyalogosok, kerékpárosok és a park, liget üzemeltetését vagy hulladékszállítást szolgáló járművek használhatják közlekedésre.

5. § Játszóterek, parkok és sportpályák területére állat nem vihető be.

6. § (1) Közterületen a (2) bekezdésben foglalt kivétellel szeszes ital nem fogyasztható.

(2) Közterületen engedély nélkül fogyasztható szeszesital:

a) december 31-én 12 órától január 1-én 6 óráig,

b) vendéglátó egységekhez kapcsolódó közterületen bérelt kerthelységek területén;

c) közterületi rendezvények alkalmával kialakított alkalmi árusító helyek területén.

7. § Közterületen saját mezőgazdasági terményét 2 m2 nagyságú területen, külön engedély nélkül bárki árusíthatja, ha ezzel a gyalogos vagy gépjármű forgalmat nem akadályozza.

8. § Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységhez történő szállítás esetén a szállított áru hely hiányában közterületen engedély alapján rakodható, ha ezzel a közlekedés nem akadályozott vagy biztonsága nem veszélyeztetett. Az, akinek érdekében a szállítást végzik, köteles a szállítás által okozott közterületben bekövetkező hibákat, szennyeződéseket saját költségén eltávolítani és köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

2. Köztisztasági rendelkezések

9. § Kereskedelmi és szórakozóhely, üzlet, illetve a szolgáltatást végző vállalkozás tulajdonosa, bérlője, használója üzlete, telephelye előtt köteles a településképet nem rontó hulladékgyűjtőt, csikktartó edényt elhelyezni, annak ürítését szükségszerinti gyakorisággal elvégezni és környezetét folyamatosan tisztán tartani.

10. § Külterületi utak és földutak határáig az arankafajok, a selyemkóró ellen a földúttal határos ingatlantulajdonosok kötelesek védekezni annak virágzása előtt úgy, hogy a virágzás nélküli állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartani.

11. § Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók környezetének tisztántartásáról, a csurgalékvíz megfelelő elvezetéséről az üzemeltető köteles gondoskodni.

12. § Kerti nyesedék, zöldhulladék és avar ünnepnapok kivételével 10 és 16 óra között égethető el a szabadtéri tűzgyújtási szabályok betartásával.

3. Az engedélyhez kötött tevékenységekre vonatkozó szabályok

13. § (1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához bérleti szerződés szükséges.

(2) Ha a használat közút területét is érinti, úgy az engedély megadásához a közút kezelőjének hozzájárulását is be kell szerezni.

14. § Közterület-használatra bérleti szerződést kell kötni.

a) közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, ernyőszerkezet, átfeszítő kötél, cég- és címtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához;

b) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezését is, továbbá a közterületre jogszerű engedély alapján kihelyezett építményre vagy tárgyra felszerelt reklám elhelyezéséhez;

c) árusító és árusítással kapcsolatos fülke, pavilon létesítéséhez, üzlet előtti árubemutatóhoz;

d) építési munkával kapcsolatos létesítményekhez különösen állványzat, konténerek és ezek tartozékainak elhelyezéséhez, munkaterület körülhatárolásához, építőanyag tároláshoz;

e) alkalmi és mozgó árusításhoz, mozgó bolthoz;

f) film és televíziós felvételhez, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát huzamosan akadályozza, vagy elzárt területet igényel;

g) idényjellegű zöldség, gyümölcsárusításhoz;

h) kiállítás, alkalmi vásárhoz;

i) vendéglátó-ipari előkerthez;

j) szórakoztató, mutatványos tevékenységhez;

k) üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezéséhez;

l) közterület-használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosításához;

m) köztárgy elhelyezéséhez, fennmaradásához;

n) hangos hirdető berendezések elhelyezéséhez, üzemeltetéséhez;

15. § Bejelentési kötelezettség alá tartoznak a következő közterület-használati formák:

a) a közút, a járda és zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos közterület igénybevétele,

b) közműhálózatok hibaelhárításával kapcsolatos munkák elvégzése;

c) élet- és balesetveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzése.

16. § Nem köthető bérleti szerződés, ha a használat

a) más vagy mások életét, testi épségét, vagyonát vagy a közbiztonságot sértené vagy veszélyeztetné;

b) zöldterületen levő növényállomány károsításával, pusztulásával járna;

c) közterületen nem árusítható termékek forgalmazását foglalja magába;

d) közterület rendeltetésszerű használatát indokolatlan mértékben zavarná;

e) jármű iparszerű javítására irányul;

f) szállítójármű, tehergépjármű, pótkocsi, mezőgazdasági vontatók, munkagépek, erőgépek és tartozékainak valamint az üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására irányul;

g) jogszabályba ütközik,

h) létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

i) árusító, kereskedelmi-szolgáltató célokat szolgáló 15 m2 alapterület nagyságot meghaladó pavilonok létesítését igényli;

j) olyan építmények létesítésére, melyhez a közmű ellátás nem biztosítható.

17. § A közterület-használat iránti kérelemhez a 14. § b), c), i) pontjának esetében helyszínrajzot kell csatolni, melyen kérelmező feltünteti az elfoglalni kívánt terület pontos helyét;

18. § (1) A 3. § szerinti kezelői hozzájáruláshoz szükséges kérelmet a közút, közterület kezelőjéhez kell benyújtani.

(2) A kezelői hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) kérelmező nevét és címét;

b) a közút pontos megjelölését;

c) az igénybe venni kívánt terület helyszínrajzát;

d) a területen végzett munka pontos megnevezését, mennyiségét m2-ben megadva,

e) munka kezdésének időpontját;

f) a kivitelező nevét;

g) helyreállításért felelős nevét, címét;

h) eredeti állapot helyreállításának időpontját;

i) forgalomszabályozási tervet.

19. § (1) A közterület-használatot annak kell kérelmeznie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében az építtetőnek, az építési munkákkal összefüggő ideiglenes közterület-használat esetében a kivitelezőnek vagy az építtetőnek kell a bérleti szerződést megkötnie.

(3) Az Önkormányzati és intézményeinek beruházásaihoz a kivitelezőnek kell a kérelmet benyújtani és a bérleti szerződést megkötni, de a közterület-használati díj fizetése alól mentesül.

(4) A szerződés a kérelmezőt nem mentesíti a jogszabályokban előírt szakhatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése alól.

20. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatáért használati díjat kell fizetni. A közterület-használati díjfizetési tevékenységek körét és a díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 14. § c), e), g) és i) pontjaiban meghatározott esetekben április 1. és szeptember 30. közötti időszakban a közterület használatért nem kell díjat fizetni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetekben használó köteles a terület használatára haszonkölcsön szerződést kötni az önkormányzattal.

(4) Az ingatlanok tulajdonosai a 14. § d) pontjában meghatározott esetekben az ingatlanuk előtt, a tevékenység megkezdésének bejelentését követő naptól számított 15 napig a közterületet ingyenesen használhatják a közlekedés rendjének veszélyeztetése nélkül.

(5) A közterület bejelentés alapján legfeljebb 45 napig használható. Az igénybejelentések között bejelentések között legalább 5 napnak kell eltelnie.

(6) Az ingatlan használója a lakás céljára szolgáló ingatlan előtti közterületet háztartási tüzelőanyag tárolása céljából bejelentés alapján 5 napig ingyenesen használhatja a közlekedés rendjének veszélyeztetése nélkül. A közterület foglalási igényt a tárolás megkezdésének napján a közterület felügyelőnél a helyszínen, vagy írásban a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalán kell bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a rendelet szerinti közterület foglalási díjat kell megfizetni.

21. § A közterület-használat iránti kérelemről a településrendezési tervek, az építésügyi, városképi, műemlékvédelmi, környezetvédelmi és közegészségügyi előírások, valamint a kereskedelmi és turisztikai szempontok figyelembevételével a polgármester dönt.

22. § Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre, építőanyag elhelyezésére a szerződés csak fél éves tartamára köthető.

23. § (1) A szerződésben meghatározott díjat a használó egy összegben köteles teljesítheti.

(2) Díjfizetési kötelezettség alól állandó jellegű mentesség illeti meg a kérelmezőt

a) az egészségügyi célokat szolgáló létesítmények,

b) közúti közlekedési szolgáltatás ellátása érdekében menetrendszerű személyszállítás céljára szolgáló várakozóhely, fülke és várakozóhelyiség (megálló) tulajdonosát, valamint

c) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat, valamint a közforgalmú vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési és postai szervezetek létesítményeinek tulajdonosát, amennyiben a közterület-használat a feladata ellátása miatt szükséges.

(3) Kérelemre a díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése lehetséges az alábbi esetekben:

a) községi kulturális-, sport- és szabadidős közterület-használat esetében, amelyeket kizárólag önkormányzati intézmények, illetve költségvetési szervek szerveznek,

b) művészeti és tudományos tevékenységet bemutató kiállítás esetében,

c) egyházi szertartásokkal közvetlenül kapcsolatos közterület-használat esetében,

d) az önkormányzat tulajdonában álló épületek felújítása során igénybe vett közterület-használat esetében, mennyiben a felújítási munkák végzése az önkormányzat megbízásából történik.

(4) A díj méltányosságból történő mérséklése vagy elengedése nem mentesít a közterület eredeti állapotának helyreállítási kötelezettsége alól.

4. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hunya Község Önkormányzat Képviselő - testületének a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület - használati díjak megállapításáról szóló 19/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 11/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Közterület használati díjak
A B
1. Közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet, védőtető, ernyőszerkezet 200 Ft/m2/hó+Áfa
2. Árusító és egyéb fülke, újság, könyvárusítás, üzlet előtti árubemutató 200 Ft/m2/hó+Áfa
3. Önálló hirdető berendezés hirdetési felületre 200 Ft/m2/hó+Áfa
5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása 100 Ft/m2/hó+Áfa
6. Idényjellegű zöldség, gyümölcsárusítás 140 Ft/m2/nap+Áfa
7. Alkalmi és mozgó árusítás 25 Ft/m2/nap+Áfa
8. Film és televíziós felvétel 220 Ft/m2/nap+Áfa
9. Vendéglátó-ipari előkert 200 Ft/m2/hó+Áfa
10. Szórakoztató, mutatványos (cirkuszi) tevékenység 100 Ft/m2/nap+Áfa
11. Kiállítás alkalmi vásár 140 Ft/m2/nap+Áfa
12. Üzleti szállítás, rakodás alkalmával hordók ládák, göngyölegek elhelyezése 200 Ft/m2/nap+Áfa
13. Közterület használatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása 66 Ftm2/hó+Áfa
14. Hangos hirdető berendezések elhelyezése, üzemeltetése 500 Ft/nap+Áfa
15. Meg nem nevezett közterület-használati formák 66- 1540 Ft/m2/+Áfa
(jellegtől függően nap/hó/év)
16. A külterületi közterület használati díjak mértéke a fenti - belterületre vonatkozó - díjak 50 %-a.