A szöveg időállapota: 2015.III.27. - 2015.III.27.
Időállapot váltás: 2015.III.27. - 2015.III.27.
2015.III.28. -


7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 156.541 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 156.541 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 135.233 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 47.626 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 8.774 ezer forint,

c) dologi kiadás 48.423 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.250 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.593 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 17.314 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,

h) Elvonások és befizetések 1.753 ezer forint.

(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 21.260 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,

b) beruházási kiadás 4.530 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 6.747 ezer forint.”

(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.III.mód.
1 Intézményi működési bevétel 14 205 13 398 18.754
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 600 9 800 2.096
3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül. 0 0 41.464
4 Közhatalmi bevételek 22 020 24 420 34.367
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 12 864 7 146 13.462
6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 0 0 208
7 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 110.351
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 9 983
12 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 36 159 36 207
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
15 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 90 923 156.541
16 Személyi juttatás 13 459 23 052 47.626
17 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 8.774
18 Dologi kiadás 31 484 42 266 48.423
19 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 584 5 340 7.250
20 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 640 2.593
21 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17.314
22 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
23 Elvonások és befizetések 0 0 1 753
24 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 135.233
25 Felújítás 1 500 0 9 983
26 Beruházás 0 900 4.530
27 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 6.747
28 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 21.260
29 Finanszírozási kiadások 0 0 48
30 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 156.541

2. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.IV. módosítás
1 Személyi juttatás 13 459 23 052 47.626
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 8.774
3 Dologi kiadás 31 484 42 266 48.423
4 Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül 14 584 5 340 7.250
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 640 2.593
6 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17.314
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
8 Elvonások és befizetések 0 0 1 753
9 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 135.233
10 Felújítás 1 500 0 9 983
11 Beruházás 0 900 4.530
12 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 6.747
13 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 21.260
14 Finanszírozási kiadások 0 0 48
15 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 156.541

3. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D E
Sor-szám Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 2013. terv 2014. terv 2014.IV.mó-dosítás
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 3 145 3 230 3 230
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 110 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 110
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 145 3 340 3 340
10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 31 2 764 3 774
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 136 136
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 1 667
16 Egyéb elvonások és befizetések kiadásai 0 0 1 753
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 31 2 900 7 330
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 165 4 888 5328
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 165 4 888 5 328
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
29 Személyi juttatás 714 736 826
30 Munkaadókat terhelő járulék 185 202 219
31 Dologi kiadás 220 482 866
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 1 119 1 420 1911
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38 Személyi juttatás 3 253 4 000 4 000
39 Munkaadókat terhelő járulék 554 908 908
40 Dologi kiadás 77 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 3 884 4 908 4 908
46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47 Személyi juttatás 0 8 662 12 634
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 169 1 756
49 Dologi kiadás 0 0 89
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 9 831 14 479
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 0 0 0
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 0 0 0
64 064010 Közvilágítás
65 Személyi juttatás 0 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
67 Dologi kiadás 3 556 3 810 3 810
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 556 3 810 3 810
73 066020 Községgazdálkodás
74 Személyi juttatás 100 961 1 259
75 Munkaadókat terhelő járulék 27 260 426
76 Dologi kiadás 5 482 5 707 7 365
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 184 4 284 3 489
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 270 556
79 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17 314
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 38 284 20 112 30 409
82 011130 Finanszírozási műveletek
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 0
91 107051 Étkeztetés
92 Személyi juttatás 3 217 3 255 3 546
93 Munkaadókat terhelő járulék 767 885 958
94 Dologi kiadás 5 695 5 970 5 863
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 9 679 10 110 10 367
100 013350 Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 318 533 533
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 318 533 533
109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 102 102 113
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 102 102 113
118 092120 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 2 540 2 540 2 540
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
126 Működési kiadás összesen 2 540 2 540 2 540
127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 950 1 100 1 100
135 Működési kiadás összesen 950 1 100 1 100
136 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 300 300
144 Működési kiadás összesen 100 300 300
145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 100 100
153 Működési kiadás összesen 0 100 100
154 047410 Ár- és belvízvédelem
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 432 305 399
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 432 305 399
163 072111 Háziorvosi alapellátás
164 Személyi juttatás 5 438 5 438 11 925
165 Munkaadókat terhelő járulék 1 468 1 471 2 675
166 Dologi kiadás 2 479 2 451 2 241
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 9 385 9 360 16 841
172 072311 Fogorvosi alapellátás
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 1 565 1 795 2 876
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 565 1 795 2 876
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 867 1 053 642
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 400 400 400
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 267 1 453 1 042
190 102030 Idősek nappali ellátása
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 838 738 1 630
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 520 520
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 838 1 258 2 150
199 084031 Civil szervezetek működési támogatása
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 210 260 260
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 210 260 260
208 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
209 Személyi juttatás 737 0 13 436
210 Munkaadókat terhelő járulék 78 0 1 831
211 Dologi kiadás 0 0 1 856
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 122
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 815 0 17 245
217 082044 Könyvtári szolgáltatások
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 2 177 2 080 2 080
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 2 177 2 080 2 080
226 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 880 1 900 2 095
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 880 1 900 2 095
235 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 191 1 067 332
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 191 1 067 332
244 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 724 851 851
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Működési kiadás összesen 724 851 851
253 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
254 Személyi juttatás 0 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
256 Dologi kiadás 0 0 0
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 2 583
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
261 Működési kiadás összesen 0 0 2 583
262 Összesen:
263 Személyi juttatás 13 459 23 052 47 626
264 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 8 774
265 Dologi kiadás 31 484 42 266 48 423
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 584 5 450 7 250
267 Elvonások , különféle befizetések 0 0 1 753
268 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 530 2 593
269 Működési célú tartalék 18 391 8 630 17 314
270 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
271 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 135 233

4. melléklet a 7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. évi IV. módosítás
1 Felújítások
2 Útfelújítás 1 500 9 983
2 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 1 500 9 983
3 Beruházások
4 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500 500
5 3 db gáztűzhely beszerzése (Konyha- MORA gáztűzhely) 300 300
6 Konyha részére kis értékű eszközök 11
6 1 db Hűtőgép beszerzése Háziorvos 100 100
7 Windows 7 beszerzése 62
8 Fóliasátor építése 130
9 Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése 100
10 Kerti kiülő Idősek Klubjánál. 760
11 Óvodához mérleghinta beszerzése 70
12 Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése 1 000
13 HUSQARNA Fűkasza 170
14 Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz 77
15 Temetőhöz tető építése. 851
16 Hosszabb távú programhoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 112
17 Idősek klubjába mosógép 80
18 Mode Com 15,6 notebook beszerzése 159
19 Szünetmentes PANNON POWER 600 VA M600 áramforrás 33
20 Szarvasi Presszó kávéfőző 15
10 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 0 900 4 530
11 Egyéb felhalmozási kiadások
12 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
13 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 1910 3700 6 747
14 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
16 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
17 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0
18 Felhalmozási célú céltartalék 0
19 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 0 4 600 21 260
20 Finanszírozási kiadások 0 48
21 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 48