A szöveg időállapota: 2015.III.1. - 2015.III.1.
Időállapot váltás: 2015.III.1. - 2015.III.1.
2015.III.2. -


4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 29. §-a kiegészül a következő (4a)-(4b) bekezdésekkel.

„(4a) A (4) bekezdésben nevesített bizottság a képviselők, nem képviselő bizottsági tagok és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának kezelése során az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 11-16. §-ában szabályozottak szerint jár el.

(4b) A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát 8. mellékletben foglalt egyedi közzétételei listában nyilvánosságra kell hozni„

2. § Az Ör. 8. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.

3. § Az Ör. 29. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel.

„(7) A nem képviselő bizottsági tag 2015. március 31-ig, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az önkormányzati képviselőre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot köteles tenni. „

4. § Az Ör. 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:

a) Adó Osztály

b) Közigazgatási Osztály

c) Pénzügyi Osztály

d) Településfejlesztési Osztály

e) Titkárság

f) Városüzemeltetési Osztály„

5. § Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
A B C
Adat Frissítés Megőrzés
1. A képviselők és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő