A szöveg időállapota: 2015.II.17. - 2015.VI.30.
Időállapot váltás: 2015.II.17. - 2015.VI.30.
2015.VII.1. - 2015.VIII.24.
2015.VIII.25. - 2015.X.29.
2015.X.30. - 2016.II.16.
2016.II.17. -


2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 80 683 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 80 683 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) a működési bevételek előirányzata 51 085 ezer forint,

b) a finanszírozási bevételek előirányzata 29 598 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 66 424 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 13 319 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 3 835 ezer forint,

c) dologi kiadás 40 483 ezer forint,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 ezer forint

e) egyéb működési célú kiadások 5 907 ezer forint,

a 4. melléklet szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14 259 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 0 ezer forint,

b) beruházási kiadás 4 182 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 10 077 ezer forint

(3) Fejlesztési kiadások a 6. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet részletezi.

8. § A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2015. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2015-2018. évek költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 11. melléklet tartalmazza.

12. § A közvetett támogatások mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C
megnevezés 2014. terv 2015. terv
1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 440
2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 9 800 10 500
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0
4 Közhatalmi bevételek 24 020 23 920
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 1 225
6 Működési bevétel összesen 54 764 51 085
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 36 159 29 598
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 90 923 80 683
15 Személyi juttatás 23 052 13 319
16 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835
17 Dologi kiadás 42 266 40 483
18 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 5 450 5 372
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 535
20 Működési célú tartalék 8 630 0
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880
22 Működési kiadás összesen 86 323 66 424
23 Felújítás 0 0
24 Beruházás 900 4 182
25 Egyéb felhalmozási kiadás 3 700 10 077
26 Felhalmozási kiadás összesen 4 600 14 259
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 90 923 80683

2. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban
A B C
megnevezés 2014. terv 2015. terv
1 Intézményi működési bevétel 13 398 15 440
2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 9 800 10 500
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0
4 Közhatalmi bevételek 24 420 23 920
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 1 225
6 Működési bevétel összesen 58 689 51 085
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 29 598
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 80 683

3. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C
megnevezés 2014. terv 2015. terv
1 Tulajdonosi bevételek 1 092 3 105
2 Intézményi ellátási díjak 6 741 7 329
3 Alkalmazottak térítése 319 0
4 ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 2 295 1 785
5 ÁFA befizetések 2 371 2 519
6 Mázsálási díj 200 200
7 Helypénz 240 240
8 Sírhely értékesítése 40 40
9 Jogosítvány újítás 100 150
10 Lakbér 0 72
11 Saját bevétel összesen: 13 398 15 440
12 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0
13 Rendszeres segély átvett pénz 0 0
14 Mezőőri jár. átvett pénz 0 0
15 Közcélú munkavégzők támogatása 0 0
16 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0
17 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
18 Működési célú átvett pénzeszköz 9 800 10 500
19 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0
20 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0
21 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0
22 Működési célú átvett pénzeszköz 9 800 10 500
23 Közhatalmi bevételek
24 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20
25 Iparűzési adó 16 000 16 000
26 Építményadó 0 0
27 Magánszemélyek kommunális adója 4 500 4 000
28 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0
29 Gépjármű adó 3 900 3 900
30 Különféle bírságok 0 0
31 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0
32 Mezőőri járulék bevétele 0 0
33 Közhatalmi bevételek összesen 24 420 23 920
34 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
35 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0
36 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása 8 060 8 542
37 -Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 239 2 239
38 -Közvilágítás támogatása 3 710 4 192
39 -Köztemető fenntartás támogatása 100 100
40 -Közutak fenntartásának támogatása 2 011 2 011
41 Beszámítás összege -6 642 -11 616
42 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000
43 Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása 25 25
44 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0
45 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 1 856 0
46 Falugondnoki szolgáltatás 0 0
47 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 765 1 200
48 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 82 74
49 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
50 Egyéb központi támogatás 0 0
51 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 7 146 1 225
44 Működési bevétel összesen 54 764 51 085
45 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
46 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0
47 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0
48 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0
49 Koncesszióból származó bevételek 0 0
50 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0
51 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0
52 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0
53 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0
54 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0
55 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0
56 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0
57 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0
59 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0
61 Felhalmozási bevételek összesen 0 0

4. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2015. évben

Adatok E Ft-ban
A B C
megnevezés 2014. terv 2015. terv
1 Személyi juttatás 23 052 13 319
2 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835
3 Dologi kiadás 42 266 40 483
4 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 540 5 372
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 535
6 Működési célú tartalék 8 530 0
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880
8 Működési kiadás összesen 82 357 66 424
9 Felújítás 1 500 0
10 Beruházás 0 4 182
11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 10 077
12 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 14 259
13 Finanszírozási kiadások 0 0
14 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 80 683

5. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Kormányzati funkció megnevezés 2014. terv 2015. terv
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 3 230 3 713
5 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 110 110
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 340 3 823
10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 2 764 2 764
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 136 136
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 2 900 2 900
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 4 888 3 030
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 4 888 3 030
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
29 Személyi juttatás 736 760
30 Munkaadókat terhelő járulék 202 208
31 Dologi kiadás 482 462
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 1420 1 430
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38 Személyi juttatás 4000 3 718
39 Munkaadókat terhelő járulék 908 1 055
40 Dologi kiadás 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 4 908 4 773
46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47 Személyi juttatás 8 662 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 1 169 0
49 Dologi kiadás 0 0
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 9 831 0
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 0 0
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 0 0
64 064010 Közvilágítás
65 Személyi juttatás 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
67 Dologi kiadás 3810 3 810
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 810 3 810
73 066020 Községgazdálkodás
74 Személyi juttatás 961 100
75 Munkaadókat terhelő járulék 260 203
76 Dologi kiadás 5 707 5 265
77 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 4 284 4 156
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 270 245
79 Működési célú tartalék 8 630 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 20 112 9 969
82 011130 Finanszírozási műveletek
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 107051 Étkeztetés
92 Személyi juttatás 3 255 3 303
93 Munkaadókat terhelő járulék 885 898
94 Dologi kiadás 5 970 5 660
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 10 110 9 861
100 013350 Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101 Személyi juttatás 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 533 510
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 533 510
109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 102 64
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 102 64
118 092120 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119 Személyi juttatás 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
121 Dologi kiadás 2 540 1 910
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 2 540 1 910
127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 100 1 200
135 Működési kiadás összesen 1 100 1 200
136 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
139 Dologi kiadás 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 300 600
144 Működési kiadás összesen 300 600
145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146 Személyi juttatás 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 240
153 Működési kiadás összesen 100 240
154 047410 Ár- és belvízvédelem
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 305 540
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 305 540
163 072111 Háziorvosi alapellátás
164 Személyi juttatás 5 438 5 438
165 Munkaadókat terhelő járulék 1 471 1 471
166 Dologi kiadás 2 451 2 305
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 9 380 9 214
172 072311 Fogorvosi alapellátás
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 1 795 2 495
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 795 2 495
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 1 053 653
185 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 400 400
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 453 1 053
190 102030 Idősek nappali ellátása
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 738 800
194 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 520 570
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 1 258 1 370
199 084031 Civil szervezetek működési támogatása
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás belülre 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 260 290
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 260 290
208 Közfoglalkoztatás
209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0
217 082044 Könyvtári szolgáltatások
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 2 080 1 940
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 2 080 1 940
226 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 1 900 3 633
230 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 1 900 3 633
235 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 1 067 78
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 1 067 78
244 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 851 851
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Működési kiadás összesen 851 851
253 Összesen:
254 Személyi juttatás 23 052 13 319
255 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 3 835
256 Dologi kiadás 42 266 40 483
257 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 450 5 372
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 535
259 Működési célú tartalék 8 630 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 2 880
261 Működési kiadás összesen 86 323 66 424

6. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2015. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B
megnevezés 2014. évi terv 2015. évi terv
1 Felújítások
2 Útfelújítás 0 0
3 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 0 0
4
5 Beruházások
6 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 3 700 10 077
7 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500
8 3 db gáztűzhely beszerzése 300
9 1 db Hűtőgép beszerzése 100
10 Ligetbe világítás kialakítása 3 191
11 Konyha kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 64
12 Köztemető urnafal építése 447
13 Önkormányzat 3 db asztali számítógép beszerzés480e
14 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 4 600 14 259
15
16 Egyéb felhalmozási kiadások
17 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
18 0
19
20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
21 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
22
60 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
61 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0
64
65 Felhalmozási célú céltartalék 0
91
92 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 4 600 14 259
93
94 Finanszírozási kiadások
95 0 0
96 Finanszírozási kiadások összesen 0 0

7. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi feladatfinanszírozása
Adatok E Ft-ban
Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2015. évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+"
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 25 25 0 25
Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0
Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0
Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 0 0 1 430 -1 430
Közvilágítás 0 0 3 810 -3 810
Köztemető 0 40 40 78 -38
Közutak. Fenntartása 0 0 3 030 -3 030
0
Településüzemeltetés összesen 0 40 40 8 348 - 8 283
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 0 0 0
polgármester tiszteletdíja 0 4 773 -4 773
mezőőri feladatok 0 0 0 0 0
települési hulladék kezelés 3 823 - 3 823
Város és község gazdálkodás 0 2 321 2 321 9 969 - 7 648
Önkormányzati vagyon működtetése 3 105 3 105 510 2 595
Óvoda 0 0 64 -64
Iskola 0 1 910 - 1 910
Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 0 0 0
Víztermelés-,kezelés, ellátás 0 0 2 900 - 2 900
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 0 540 - 540
Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 0 5 426 0 5 426 24 489 --19 063
Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 0 0
Önkormányzati Hatáskörű segélyezés 0 2 880 -2 880
Hozzájárulás szociális ellátásokhoz összesen 0 2 880 - 2 880
Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 0 0 2 880 - 2 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1 200 1 200 1 940 - 740
Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása 0 0 3 633 - 3 633
Kötelező feladat közművelődés összesen 1 200 1 200 5 573 - 4 373
Fogorvosi alapellátás 0 2 000 2 000 2 495 -495
Háziorvosi alapellátás 0 222 8 500 8 722 9 214 - 492
Idősek nappali ellátása 0 444 444 1 370 -926
képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0
Civil szervezetek támogatása 0 0 290 -290
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 851 -851
Család- és nővédelem 0 0 0 0 1 053 - 1 053
Egyéb feladatok összesen: 0 666 10500 11 166 15 273 -4 107
Kötelező feladatok összesen 1 225 6 132 10 500 17 857 56 563 - 38 706
Önként vállalt feladatok
Étkeztetés 0 9 308 9 308 9 861 -553
Önként vállalt feladatok összesen 0 9 308 9 308 9 861 -553
Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0 0
Közhatalmi bevételek 0 23 920 23 920 23 920
Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0 0
Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 23 920 23 920
Összesen 1 225 10 500 66 424 -15 339
Működési célú tartalék 0 0
Finanszírozási bevétel 29 598 29 598
Működési bevétel és kiadás összesen 1 225 68 958 10 500 80 683 66 559 -15 339

8. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Önkormányzatok működési támogatása 1 225 0 0 0 306 0 0 306 306 307 1 225
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 500 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 10 500
3 Közhatalmi bevételek 23 920 50 30 12 510 60 400 10 10 40 10 375 15 10 410 23 920
4 Működési bevételek 15 440 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 2 090 1 120 1 940 1 025 2 090 15 440
5 Költségvetési bevételek 51 085 1 950 1 930 14 410 2 266 2 300 1 910 2 216 3 005 12 370 3 136 1 910 3 682 51 085
6 Belföldi finanszírozási bevételek 29 598 29 598 29 598
7 Összes bevétel (1-8) 80 683 1 950 1 930 44 008 2 266 2 300 1 910 2 216 3 005 12 370 3 136 1 910 3 682 80 683
15 Kiadások
16 Személyi juttatás 13 319 1 109 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 1 110 13 319
17 Munkaadókat terhelő járulékok 3 835 315 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3 835
18 Dologi kiadások 40 483 3 610 3 210 3 210 4 029 2 810 2 710 2 710 2 492 2 910 3 110 6 468 3 214 40 483
19 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 880 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2 880
20 Egyéb működési célú kiadások 5 907 0 0 0 235 2 686 300 2 686 5 907
23 Működési kiadás 66 424 5 274 4 880 4 880 5 934 4 480 4 380 4 380 6 848 4 880 4 780 8 138 7 570 66 424
24 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Beruházás 4 182 0 0 0 3 671 447 0 0 64 0 0 0 0 4 182
26 Egyéb felhalmozási kiadások 10 077 0 0 0 0 0 0 0 10 077 0 0 0 0 10 077
27 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 14 259 0 0 0 3 671 447 0 0 10 141 0 0 0 0 14 259
28 Finianszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Összes kiadás (22+23) 80 683 5 274 4 880 4 880 9 605 4 927 4 380 4 380 16 989 4 880 4 780 8 138 7 570 80 683

9. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. 2017. 2018 2019. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2015. terv 2016. terv 2017. terv 2018. terv
1 Működési bevétel 15 440 13 780 14193 14619
2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről 10 500 10 094 10397 10709
3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 23 920 25 153 25908 26685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 225 7 146 7146 7146
6 Működési bevétel összesen 51 085 56 173 57 644 59 159
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 598 6 769 11 472 7 312
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 80 683 62 942 69 116 66 471
15 Személyi juttatás 13 319 13 743 14 455 15 189
16 Munkaadókat terhelő járulék 3 835 4 986 5136 5290
17 Dologi kiadás 40 483 33 070 37 404 34 858
18 Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 5 372 5 613 5 781 5 954
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 535 530 530 530
20 Működési célú tartalék 0 1 500 1210 850
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 880 3 000 3 100 3 200
22 Működési kiadás összesen 66 424 62 442 67 616 65 871
23 Felújítás 0
24 Beruházás 4 182 500 1500 600
25 Egyéb felhalmozási kiadás 10 077
26 Felhalmozási kiadás összesen 14 259 500 1500 600
27 Finanszírozási kiadások 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 80 683 62 942 69 116 66 471

10. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2015. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
Feladat megnevezése 2014. évi nyitó
létszám (fő)
Önkormányzati jogalkotás és ált. iog tev.
Tiszteletdíjas polgármester 0,25
Háziorvosi alapellátás
Háziorvos 1
Ápoló 1
Konyha
Élelmezésvezető 1
Szakács 1
Zöldterület kezelés
Takarító 0,5
Start közmunkaprogram téli közfoglalkoztatás 25
Összesen 29,75

11. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban
A C
1 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Bevétel összege
2 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 23 900
3 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3 105
4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0
5 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 0
6 Bírság-, pótlék- és díjbevétel 0
7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés 0
8 Összesen 27 005
9 Összes saját bevétel 50 %-a 13 502
10 Adósságot keletkeztető ügylet

12. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

2015. évi közvetett támogatások kimutatása mérlegszerűen

Adatok ezer forintban
A B C D E
Sorszám Megnevezés Alapadó Költségvetésben tervezett bevétel Közvetett támogatás
1 Magánszemélyek Kommunális adója 4 789 4 000 789
2 Iparűzési adó 16 116 16 000 116
3 Összesen: 20 905 20 000 905

A 2015. évi adóbevételeket az adómérséklések, adóelengedések, kedvezmények módosítják. Így a költségvetésben tervezett helyi adóbevétel összesen 20 000 ezer forint. A közvetett támogatásokat a helyi adórendeletben szabályozott kedvezmények, mentességek jelentik, illetve ide tartozik még a méltányosságból nyújtott adómérséklés, adóelengedés.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen kedvezményben részesülnek, akik a tárgyév január 1. napján a 65. életévüket betöltötték és egyedül vannak bejelentve az ingatlanba. A kedvezmény mértéke 3 000 Ft/év. Szintén kedvezményben részesül, akinek az adó tárgyát képező ingatlan a település külterületén található, ennek mértéke 4 000 Ft/év. Az így megállapított közvetett támogatások összege 789 ezer forint.

Az iparűzési adónál azoknak biztosít az önkormányzat mentességet, akiknek a vállalkozás szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az így megállapított közvetett támogatás összege 116 ezer forint.