A szöveg időállapota: 2014.XI.25. - 2014.XI.25.
Időállapot váltás: 2014.XI.25. - 2014.XI.25.
2014.XI.26. -


14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 124.973 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 124.973 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Az Ör 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 78.831 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek 36.159 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.”

(2) Az Ör 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § (1) Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 108.480 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 36.130 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 7. 041 ezer forint,

c) dologi kiadás 44.564 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.563 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. 382 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 8.551 ezer forint

g) ellátottak pénzbeli juttatása 1.500 ezer forint,

h) Elvonások és befizetések 1.749 ezer forint.

(2) Az Ör 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § (1) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(2) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § (1) Az Ör. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 16.493 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,

b) beruházási kiadás 2.810 ezer forint,

c) egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.”

(2) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

7. § Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II.mód.
1 Intézményi működési bevétel 14 205 13 398 14 512
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 600 9 800 1 836
3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül. 0 0 26 355
4 Közhatalmi bevételek 22 020 24 420 24 619
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 12 864 7 146 11 509
6 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 78 831
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 9 983
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 36 159 36 159
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 90 923 124 973
15 Személyi juttatás 13 459 23 052 36 130
16 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 7 041
17 Dologi kiadás 31 484 42 266 44 564
18 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 14 584 5 340 6 563
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 640 2 382
20 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 551
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
22 Elvonások és befizetések 0 0 1 749
23 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 108 480
24 Felújítás 1 500 0 9 983
25 Beruházás 0 900 2 810
26 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 3 700
27 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 16 493
28 Finanszírozási kiadások 0 0 0
29 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 124 973

2. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II.mód.
1 Intézményi működési bevétel 14 205 13 398 14 512
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 600 9 800 1 836
3 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről. 0 0 26 355
4 Közhatalmi bevételek 22 020 24 420 24 619
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 12 864 7 146 11 509
6 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 78 831
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 9 983
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 36 159 36 159
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 90 923 124 973

3. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II.módo-sítás
1 Bérleti díj 912 1 092 1 092
2 Intézményi ellátási díjak 6 742 6 741 6 741
3 Alkalmazottak térítése 318 319 319
4 ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 3 927 2 295 2 295
5 ÁFA befizetések 1 946 2 371 2 371
6 Mázsálási díj 100 200 200
7 Helypénz 120 240 240
8 Sírhely értékesítése 40 40 40
9 Jogosítvány újítás 100 100 100
10 Kamatbevételek 0 0 430
11 Egyéb működési bevételek 0 0 684
12 Saját bevétel összesen: 14 205 13 398 14 512
13 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
14 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
15 Mezőőri jár. átvett pénz 0 0 0
16 Közcélú munkavégzők támogatása 0 0 0
17 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 0
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
19 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 9600 9800 1 836
20 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
21 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
22 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
23 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül 0 0 26 355
24 Közhatalmi bevételek
25 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20 20
26 Iparűzési adó 14 000 16 000 16 000
26 Építményadó 0 0 0
19 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 500 4 500
20 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0 199
21 Gépjármű adó 4 000 3 900 3 900
22 Különféle bírságok 0 0 0
23 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
24 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0
25 Közhatalmi bevételek összesen 22 020 24 420 24 619
26 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
27 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 277 0 0
28 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása 5 639 8 060 8 060
29 -Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 235 2 239 2 239
30 -Közvilágítás támogatása 3 204 3 710 3 710
31 -Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
32 -Közutak fenntartásának támogatása 100 2 011 2 011
33 Beszámítás összege -6 831 -6 642 -6 642
34 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000
35 Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása 0 25 25
36 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 1 063
37 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 1 921 1 856 1 856
38 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 0
39 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 773 765 765
40 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 85 82 1 932
41 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
Önkormányzatok kiegészítő támogatása 0 0 1 450
42 Egyéb központi támogatás 0 0 0
43 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 12 864 7 146 11 509
44 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 78 831
45 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
46 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
47 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
48 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
49 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
50 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0
51 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
52 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
53 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0 0
54 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
55 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
56 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
57 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
59 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 9 983
61 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983

4. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II. módosítás
1 Személyi juttatás 13 459 23 052 36 130
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 7 041
3 Dologi kiadás 31 484 42 266 44 564
4 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül 14 584 5 340 6 563
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 640 2 382
6 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 551
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
8 Elvonások és befizetések 0 0 1 749
9 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 108 480
10 Felújítás 1 500 0 9 983
11 Beruházás 0 900 2 810
12 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 3 700
13 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 16 493
14 Finanszírozási kiadások 0 0 0
15 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 124 973

5. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D E
Sor-szám Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 2013. terv 2014. terv 2014.II.mó-dosítás
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 3 145 3 230 3 230
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 110 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 110
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 145 3 340 3 340
10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 31 2 764 3 774
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 136 136
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 1 667
16 Egyéb elvonások és befizetések kiadásai 0 0 1 749
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 31 2 900 7 326
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 165 4 888 4 888
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 165 4 888 4 888
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
29 Személyi juttatás 714 736 799
30 Munkaadókat terhelő járulék 185 202 219
31 Dologi kiadás 220 482 482
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 1 119 1 420 1 500
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38 Személyi juttatás 3 253 4 000 4 000
39 Munkaadókat terhelő járulék 554 908 908
40 Dologi kiadás 77 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 3 884 4 908 4 908
46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47 Személyi juttatás 0 8 662 12 991
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 169 1 756
49 Dologi kiadás 0 0 89
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 9 831 14 836
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 0 0 0
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 0 0 0
64 064010 Közvilágítás
65 Személyi juttatás 0 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
67 Dologi kiadás 3 556 3 810 3 810
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 556 3 810 3 810
73 066020 Községgazdálkodás
74 Személyi juttatás 100 961 961
75 Munkaadókat terhelő járulék 27 260 260
76 Dologi kiadás 5 482 5 707 5 783
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 184 4 284 5 385
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 270 345
79 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 551
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 38 284 20 112 21 285
82 011130 Finanszírozási műveletek
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 0
91 107051 Étkeztetés
92 Személyi juttatás 3 217 3 255 3 426
93 Munkaadókat terhelő járulék 767 885 931
94 Dologi kiadás 5 695 5 970 5 970
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 9 679 10 110 10 327
100 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 318 533 533
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 318 533 533
109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 102 102 102
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 102 102 102
118 092120 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 2 540 2 540 2 540
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
126 Működési kiadás összesen 2 540 2 540 2 540
127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 950 1 100 1 100
135 Működési kiadás összesen 950 1 100 1 100
136 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 300 300
144 Működési kiadás összesen 100 300 300
145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 100 100
153 Működési kiadás összesen 0 100 100
154 047410 Ár- és belvízvédelem
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 432 305 305
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 432 305 305
163 072111 Háziorvosi alapellátás
164 Személyi juttatás 5 438 5 438 8 428
165 Munkaadókat terhelő járulék 1 468 1 471 2 160
166 Dologi kiadás 2 479 2 451 2 427
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 9 385 9 360 13 015
172 072311 Fogorvosi alapellátás
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 1 565 1 795 1 795
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 565 1 795 1 795
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 867 1 053 1 053
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 400 400 400
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 267 1 453 1 453
190 102030 Idősek nappali ellátása
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 838 738 738
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 520 520
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 838 1 258 1 258
199 084031 Civil szervezetek működési támogatása
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 210 260 260
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 210 260 260
208 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
209 Személyi juttatás 737 0 5 526
210 Munkaadókat terhelő járulék 78 0 806
211 Dologi kiadás 0 0 1 147
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 122
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 815 0 7 601
217 082044 Könyvtári szolgáltatások
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 2 177 2 080 2 080
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 2 177 2 080 2 080
226 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 880 1 900 1 900
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 880 1 900 1 900
235 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 191 1 067 1 067
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 191 1 067 1 067
244 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 724 851 851
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Működési kiadás összesen 724 851 851
253 Összesen:
254 Személyi juttatás 13 459 23 052 36 130
255 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 7 041
256 Dologi kiadás 31 484 42 266 44 564
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 584 5 450 6 563
258 Elvonások , különféle befizetések 0 0 1 749
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 530 2 382
259 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 551
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
261 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 108 480
6. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése
Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.II.módo-sítás
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 8 277 7 649 7 649
3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4 Normatív lakásfenntartási támogatás 0 0 505
5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0 352
6 Rendszeres szociális segély 0 0 206
7 Óvodáztatási támogatás 0 0 0
8 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről 5 108 3 409 3 409
9 Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről 0 0 0
10 Bevételek összesen 13 385 11 058 12 121
11 Kiadások
12 Személyi juttatás 6 167 5 958 5 958
13 Munkaadókat terhelő járulék 1 686 1 600 1 600
14 Dologi kiadás 5 082 3 300 3 300
15 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
16 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 450 200 1 263
19 Működési kiadás összesen 13 385 11 058 12 121

7. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. évi II. módosítás
1 Felújítások
2 Útfelújítás 1 500 9 983
2 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 1 500 9 983
3 Beruházások
4 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500 500
5 3 db gáztűzhely beszerzése 300 300
6 1 db Hűtőgép beszerzése 100 100
7 Windows 7 beszerzése 60
8 Fóliasátor építése 130
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése 100
Kerti kiülő Idősek Klubjánál. 264
Óvodához mérleghinta beszerzése 70
Játszótérhez Fitnesz eszközök beszerzése 1 000
HUSQARNA Fűkasza 170
9 Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz 116
10 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 0 900 2 810
11 Egyéb felhalmozási kiadások
12 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
13 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 1910 3700 3 700
14 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
16 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
17 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0
18 Felhalmozási célú céltartalék 0
19 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 0 4 600 16 493
20 Finanszírozási kiadások 0 0
21 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

8. melléklet a 14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
Sorszám Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2014. évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 81 81 1 500 -1 419
7 Közvilágítás 1 734 1 734 3 810 -2 076
8 Köztemető 100 40 140 1 067 -927
9 Közutak. Fenntartása 2 012 2 012 4 888 -2 876
10 Beszámítás összege 0 0
11 Településüzemeltetés összesen 3 927 40 3 967 11 265 -7 298
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 1 500 1500 1 500
13 polgármester tiszteletdíja 0 4 908 -4 908
14 mezőőri feladatok 0 0 0 0 0
15 települési hulladékkezelés 25 25 3 340 -3 315
16 Város és község gazdálkodás 265 3 833 4 098 11 558 -7 460
17 Önkormányzati vagyon működtetése 1 092 1 092 533 559
18 Óvoda 0 0 102 -102
19 Iskola 0 2 540 -2 540
20 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 5 042 5 042 14 836 -9 794
21 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 7 976 7 976 7 601 375
22 Víztermelés-,kezelés, ellátás 2 677 1 749 4 426 7 326 -2 900
23 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 0 305 -305
24 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 4 467 4 925 14 767 24 159 64 314 --40 155
25 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 928 928 928
26 önkorm. Hatáskörű segélyezés 0 1 500 -1 500
27 hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen 1 063 38 1 101 1 101 0
28 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 1 991 38 2 029 2 601 -572
29 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
30 Könyvtári szolgáltatás 765 765 2 080 -1 315
31 Közművelődés-hagyományok közösségi értékek gondozása 0 0 1 900 -1 900
32 Kötelező feladat közművelődés összesen 765 765 3 980 -3 215
33 Kötelező feladatok összesen 11 150 4 925 14 805 30 843 70 895 -40 052
34 Önként vállalt feladatok 0 0
35 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0
36 Civil szervezetek támogatása 0 0 335 -335
37 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 851 -851
38 Étkeztetés 216 8 875 9 091 10 327 -1 236
39 Fogorvosi alapellátás 0 1 300 1 300 1 795 -495
40 Háziorvosi alapellátás 143 152 12 086 12 381 13 015 -634
41 Idősek nappali ellátása 0 560 560 1 258 -698
42 Család- és nővédelem 0 0 0 0 1 453 -1 453
43 Önként vállalt feladatok összesen 359 9 587 13 386 23 332 29 034 -5 702
44 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
45 Közhatalmi bevételek 24 619 24 619 24 619
46 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0
47 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 24 619 24 619 99 929 -75 310
48 Összesen 11 509 39 131 28 191 78 831 78 831
49 Működési célú tartalék 8 551 - 8 551
50 Finanszírozási bevétel 36 159 36 159 36 159
51 Működési bevétel és kiadás összesen 11 509 75 290 28 191 114 990 108 480 6 510