A szöveg időállapota: 2014.IX.1. - 2014.IX.1.
Időállapot váltás: 2014.IX.1. - 2014.IX.1.
2014.IX.2. -


11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A vagyonkezelési jog akkor adható át, ha a vagyonkezelői jog jogosultja vállalja:

a) a vagyonelem közfeladat ellátására vagy a közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységhez történő használatát,

b) a vagyonelem értékcsökkenésével arányos mértékű állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzését, a vagyonkezelésbe vett vagyonelemhez kapcsolódó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,

d) a szerződés teljesítésének biztosítására szolgáló mellékkötelezettségeket és egyéb biztosítékokat,

e) a vagyonkezelői jog megszerzéséhez kapcsolódó költségek viselését,

f) a vagyonelemhez kapcsolódó terheket és kötelezettségeket viselését.

(6) A vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni az adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó, valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás alapján előírt önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.”

2. § Az Ör. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Az önkormányzati vagyonkezelőt illető használat joga Gazdasági Társaság, közhasznú társaság kivételével ingyenes, az önkormányzat a használat ellenértékét nem követelheti, de az önkormányzati vagyonkezelő köteles teljesíteni az önkormányzatot, mint a tulajdonost a vagyontárgy után terhelő pénzügyi kötelezettségeket.”

3. § Az Ör. II. fejezete a következő „Vagyonkezelői jog ellenőrzése” alcímmel egészül ki:

„Vagyonkezelői jog ellenőrzése

41/A. § (1) A vagyonkezelőt megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, célszerűségét, a kötelezettségek teljesítését az Ügyrendi Bizottság ellenőrzi.

(2) Az Ügyrendi Bizottság jogosult:

a) a vagyonkezelő kezelésében álló önkormányzati tulajdonú ingatlan területére belépni,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó közérdekből nyilvános adat megismerésére és okiratba betekintésre,

(3) A vagyonkezelő jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre észrevételt tenni.

(4) A vagyonkezelő köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzést végző kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentum teljességéről nyilatkozni,

d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni,
e) az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az önkormányzatot 30 napon belül tájékoztatni.

(5) Az Ügyrendi Bizottság az ellenőrzés megállapításairól készített összefoglaló jelentést köteles a soron következő Képviselő - testületi ülésre beterjeszteni.”

4. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.