A szöveg időállapota: 2014.IX.1. - 2014.IX.1.
Időállapot váltás: 2014.IX.1. - 2014.IX.1.
2014.IX.2. -


10/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletként kiegészül a rendelet 1. mellékletével.

2. § Ez a rendelet 2014. szeptember 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása

ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Hunya Község Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
A B
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3 013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
4 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
6 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
7 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
8 041236 Országos közfoglalkoztatási program
9 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
10 045120 Út, autópálya építése
11 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
12 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
13 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
14 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
15 064010 Közvilágítás
16 066010 Zöldterület-kezelés
17 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
18 072111 Háziorvosi alapellátás
19 072311 Fogorvosi alapellátás
20 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
21 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
22 082044 Könyvtári szolgáltatások
23 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
24 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
25 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
26 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
27 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
28 107051 Szociális étkeztetés