A szöveg időállapota: 2014.VIII.1. - 2014.VIII.1.
Időállapot váltás: 2014.VIII.1. - 2014.VIII.1.
2014.VIII.2. -


8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet

a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ter.) 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed

a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység végzésével, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentáció készítésére,

b) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység végzésére, vagy azzal összefüggő építészeti-műszaki tervdokumentációt készítésére,

c) reklám-berendezés elhelyezésére, fenntartására, valamint ilyen célú felületet kialakítására, illetve

d) meglévő építmény rendeltetésének megváltoztatására.”

2. § A Ter. 9. § (3) bekezdése a) pontjában a „pdf” szövegrész helyébe a „PDF” szöveg lép.

3. § A Ter. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(4) A szakmai konzultációról a főépítész emlékeztetőt készít, melyet PDF formátumban megküld az építtetőnek és a tervezőnek.”

4. § A Ter. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„(1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének

a) 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák, továbbá,

b) 17., 23., 24. pontjában felsorolt építési munkák esetén, ha az közterületről látható területen helyezkedik el.”

5. § A Ter. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

„12. § (1) A 13. § (1) bekezdésében meghatározott területeket érintően településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a Korm. rendelet szerint építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámelhelyezések közül

a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített

aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,

ab) egyedi tájékoztató tábla,

ac) kirakat,

ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva

b) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett

ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin

bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,

bc) reklámtábla (hirdetőtábla),

bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,

be) totemoszlop és reklámzászló

bf) reklám-célú építési védőháló, molinó

c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett

ca) hirdetőoszlop,

cb) citylight berendezés,

cc) megállító tábla,

cd) reklámkorlát,

ce) transzparens elhelyezése esetén.”

6. § A Ter. 17. § (4) bekezdésében a „pdf” szövegrész helyébe a „PDF” szöveg lép.

7. § (1) Ez a rendelet 2014. augusztus 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

a) a Ter. 2. § (2) bekezdése,

b) a Ter. 2. § (4) bekezdése,

c) a Ter. 3. §-a,

d) a Ter. II. fejezetének „2. A beépítési előírás” alcíme,

e) a Ter. 8. § (1) bekezdésének „illetve a beépítési előírás tartalmával kapcsolatban,” szövegrésze,

f) a Ter. 8. § (2) bekezdés b) pontjának „,valamint” szövegrésze,

g) a Ter. 8. § (2) bekezdés c) pontja,

h) a Ter. 13. § (2) bekezdése,

i) a Ter. 14. § (4) bekezdésének „- az (5) bekezdés szerinti igazolás birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével -” szövegrésze,

j) a Ter. 17. § (1) bekezdése,

k) a Ter. 18. § (1) bekezdésének „17. § (1) bekezdése szerinti” szövegrésze,

l) a Ter. 18. § (2) bekezdése,

m) a Ter. 19. § (1) bekezdés b) pontja.