A szöveg időállapota: 2014.IV.5. - 2014.IV.5.
Időállapot váltás: 2014.IV.5. - 2014.IV.5.
2014.IV.6. -


4/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hör.) 1. §-a kiegészül a következő (2a) bekezdés rendelkezéseivel:

„(2a) Az (1) bekezdésben megnevezett közszolgáltatóval kötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a hulladékról szóló törvényben és a végrehajtási jogszabályokban meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:

a) a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vevőkkel megkötendő egyedi közüzemi szerződések kezelésének módját;

b) a közszolgáltató felhatalmazását a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére;

c) vis major esetekben a közszolgáltató helyettesítésének rendjére vonatkozó szabályokat.”

2. § A Hör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és az ingatlanhasználó szerződést köt az 4. mellékletben foglalt tartalommal.”

3. § A Hör. 4. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről szóló felajánlás tartalmát a 3. melléklet határozza meg.”

4. § A Hör. 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját;

b) a teljesítés helyét;

c) az ingatlanhasználó rendelkezésére álló, vagy rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény fajtáját, űrtartalmát és darabszámát;

d) a gyűjtés időpontját;

e) a közszolgáltatás mértékét meghaladó, az ingatlanhasználó igényei szerinti további többletszolgáltatást és annak díját;

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját;

g) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

5. § A Hör. 5. §-a következő (4), (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben előírt gyűjtőedényekben nem elhelyezhető települési szilárd hulladékot az ingatlanhasználó a rendelet 5. mellékletében meghatározott módon köteles elhelyezni.

(5) A lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékot a rendelet 5. mellékletében meghatározott módon és helyen helyezheti el.”

(6) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtése és tárolása során köteles úgy eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.”

6. § A Hör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § Ez a rendelet 2014. április 5-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai

1. A szolgáltató megnevezése: Gyomaközszolg Nonprofit Kft.

2. Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.

3. KÜJ azonosító: 101 959 814

4. KTJ-azonosító: 101 705 153

5. Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04

6. Adószám: 13794602-2-04,

7. Cégjegyzékszám: 04-09-007188

8. A szerződés szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) által kiadott minősítő okirat száma: A-015/2013