A szöveg időállapota: 2014.VII.18. - 2014.XI.24.
Időállapot váltás: 2014.III.8. - 2014.VII.17.
2014.VII.18. - 2014.XI.24.
2014.XI.25. - 2015.II.26.
2015.II.27. - 2015.III.26.
2015.III.27. -


2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Hunya Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 112.534 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét 112.534 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. §2 Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

a) működési bevételek előirányzata 66.392 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek előirányzata 9.983 ezer forint,

c) működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 36.159 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. §3 (1) Az 1. § bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak előirányzata 97.685 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:

a) személyi juttatás 28.788 ezer forint,

b) munkaadót terhelő járulék 5.944 ezer forint,

c) dologi kiadás 43.965 ezer forint,

d) működési célú támogatásértékű kiadás 6.209 ezer forint,

e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.382 ezer forint,

f) működési célú céltartalék 8.897 ezer forint,

g) ellátottak juttatásai 1.500 ezer forint.

a 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

6. §4 (1) Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak előirányzata 14.849 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:

a) az Önkormányzat felújítási kiadása 9.983 ezer forint,

b) beruházási kiadás 1.166 ezer forint,

c) az egyéb felhalmozási kiadás 3.700 ezer forint.

(3) Fejlesztési kiadások a 7. melléklet szerint feladatonként.

7. § A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 8. melléklet részletezi.

8. § A 9. melléklet tartalmazza az Önkormányzat 2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

9. § Az Önkormányzat 2014-2017. évek költségvetési tervszámait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat tartós kötelezettség vállalását a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat kiadásai készpénzben, a következő esetekben teljesíthető:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) a kis összegű beszerzések,

c) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése,

d) lakossági túlfizetések visszafizetése,

e) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

14. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez5

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód.
1 Intézményi működési bevétel 14 205 13 398 13 398
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 600 9 800 12 304
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 5 075
4 Közhatalmi bevételek 22 020 24 420 24 619
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 12 864 7 146 10 996
6 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 66 392
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 9 983
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 36 159 36 159
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 90 923 112 534
15 Személyi juttatás 13 459 23 052 28 788
16 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 5 944
17 Dologi kiadás 31 484 42 266 43 965
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 584 5 450 6 209
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 530 2 382
20 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 897
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
22 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 97 685
23 Felújítás 1 500 0 9 983
24 Beruházás 0 900 1 166
25 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 3 700
26 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 14 849
27 Finanszírozási kiadások 0 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 112 534

2. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez6

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód.
1 Intézményi működési bevétel 14 205 13 398 13 398
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 600 9 800 12 304
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 5 075
4 Közhatalmi bevételek 22 020 24 420 24 619
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 12 864 7 146 10 996
6 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 66 392
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 9 983
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 27 078 36 159 36 159
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 85 767 90 923 112 534

3. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez7

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.módo-sítás
1 Bérleti díj 912 1 092 1 092
2 Intézményi ellátási díjak 6 742 6 741 6 741
3 Alkalmazottak térítése 318 319 319
4 ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatás 3 927 2 295 2 295
5 ÁFA befizetések 1 946 2 371 2 371
6 Mázsálási díj 100 200 200
7 Helypénz 120 240 240
8 Sírhely értékesítése 40 40 40
9 Jogosítvány újítás 100 100 100
3 Saját bevétel összesen: 14 205 13 398 13 398
4 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
5 Rendszeres segély átvett pénz 0 0 0
6 Mezőőri jár. átvett pénz 0 0 0
7 Közcélú munkavégzők támogatása 0 0 0
8 Egyéb átvett pénzeszköz 0 0 0
9 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 0
10 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 9600 9800 12 304
11 Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz 0 0 0
12 Magánszemélytől átvett pénzeszköz 0 0 0
13 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 0 0 0
14 Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen 9600 9800 12 304
15 Közhatalmi bevételek
16 Igazgatási szolgáltatási díj 20 20 20
17 Iparűzési adó 14 000 16 000 16 000
18 Építményadó 0 0 0
19 Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 500 4 500
20 Pótlékok, bírságok bevétele 0 0 199
21 Gépjármű adó 4 000 3 900 3 900
22 Különféle bírságok 0 0 0
23 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 0 0 0
24 Mezőőri járulék bevétele 0 0 0
25 Közhatalmi bevételek összesen 22 020 24 420 24 619
26 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
27 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 277 0 0
28 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása 5 639 8 060 8 060
29 -Zöldterület gazdálkodás támogatása 2 235 2 239 2 239
30 -Közvilágítás támogatása 3 204 3 710 3 710
31 -Köztemető fenntartás támogatása 100 100 100
32 -Közutak fenntartásának támogatása 100 2 011 2 011
33 Beszámítás összege -6 831 -6 642 -6 642
34 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 000 3 000 3 000
35 Nem közművel összegyűjtött háztartási szenyvíz ártalmatlanítása 0 25 25
36 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 710
37 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz 1 921 1 856 1 856
38 Falugondnoki szolgáltatás 0 0 0
39 Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár 773 765 765
40 Központosított működési célú támogatás-lakott külterület 85 82 82
41 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
42 Egyéb központi támogatás 0 0 0
43 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 12 864 7 146 61 099
44 Működési bevétel összesen 58 689 54 764 66 392
45 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0
46 Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 0 0 0
47 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése 0 0 0
48 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
49 Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
50 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen 0 0 0
51 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0
52 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele 0 0 0
53 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen 0 0 0
54 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
55 Lakáskölcsön visszafizetés 0 0 0
56 Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről 0 0 0
57 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
58 Központosított felhalmozási célú támogatás 0 0 0
59 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0 0
60 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz. 0 0 9 983
61 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 9 983

4. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez8

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I. módosítás
1 Személyi juttatás 13 459 23 052 28 788
2 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 5 944
3 Dologi kiadás 31 484 42 266 43 965
4 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 584 5 450 6 209
5 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 530 2 382
6 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 897
7 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
8 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 97 685
9 Felújítás 1 500 0 9 983
10 Beruházás 0 900 1 166
11 Egyéb felhalmozási kiadás 1 910 3 700 3 700
12 Felhalmozási kiadás összesen 3 410 4 600 14 849
13 Finanszírozási kiadások 0 0 0
14 Tárgyévi kiadás összesen 85 767 90 923 112 534

5. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez9

Hunya Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban 2014. évben

Adatok E Ft-ban
A B C D E
Sor-szám Kormányzati funkció száma Kormányzati funkció megnevezése 2013. terv 2014. terv 2014.I.módo-sítás
1 051030 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalm.
2 Személyi juttatás 0 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
4 Dologi kiadás 3 145 3 230 3 230
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 110 0
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 110
7 Működési célú tartalék 0 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
9 Működési kiadás összesen 3 145 3 340 3 340
10 063020 Víztermelés-, kezelés ellátás
11 Személyi juttatás 0 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
13 Dologi kiadás 31 2 764 3 774
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 136 136
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 1 667
16 Működési célú tartalék 0 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
18 Működési kiadás összesen 31 2 900 5 577
19 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása
20 Személyi juttatás 0 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
22 Dologi kiadás 165 4 888 4 888
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
25 Működési célú tartalék 0 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
27 Működési kiadás összesen 165 4 888 4 888
28 066010 Zöldterület kezelés (parkgondozás
29 Személyi juttatás 714 736 783
30 Munkaadókat terhelő járulék 185 202 215
31 Dologi kiadás 220 482 482
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
36 Működési kiadás összesen 1 119 1 420 1 480
37 011130 Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig tev.
38 Személyi juttatás 3 253 4 000 4 000
39 Munkaadókat terhelő járulék 554 908 908
40 Dologi kiadás 77 0 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
45 Működési kiadás összesen 3 884 4 908 4 908
46 041232 Start közmunkaprogram - Téli közfoglalkoztatás
47 Személyi juttatás 0 8 662 8 872
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 1 169 1 200
49 Dologi kiadás 0 0 75
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
54 Működési kiadás összesen 0 9 831 10 147
55 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
56 Személyi juttatás 0 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
58 Dologi kiadás 0 0 0
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
61 Működési célú tartalék 0 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
63 Működési kiadás összesen 0 0 0
64 064010 Közvilágítás
65 Személyi juttatás 0 0 0
66 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
67 Dologi kiadás 3 556 3 810 3 810
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
70 Működési célú tartalék 0 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
72 Működési kiadás összesen 3 556 3 810 3 810
73 066020 Községgazdálkodás
74 Személyi juttatás 100 961 961
75 Munkaadókat terhelő járulék 27 260 260
76 Dologi kiadás 5 482 5 707 5 742
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 184 4 284 5 032
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 100 270 345
79 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 897
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
81 Működési kiadás összesen 38 284 20 112 21 237
82 011130 Finanszírozási műveletek
83 Személyi juttatás 0 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
85 Dologi kiadás 0 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0 0
91 107051 Étkeztetés
92 Személyi juttatás 3 217 3 255 3 364
93 Munkaadókat terhelő járulék 767 885 914
94 Dologi kiadás 5 695 5 970 5 970
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
99 Működési kiadás összesen 9 679 10 110 10 248
100 013350 Önkormánmyzati vagyonnal való gazdálkodás
101 Személyi juttatás 0 0 0
102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
103 Dologi kiadás 318 533 533
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
108 Működési kiadás összesen 318 533 533
109 091110 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
110 Személyi juttatás 0 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
112 Dologi kiadás 102 102 102
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
117 Működési kiadás összesen 102 102 102
118 092120 Köznev. int. 5-8 évf. tanulók nev. Okt. műk. feladat
119 Személyi juttatás 0 0 0
120 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
121 Dologi kiadás 2 540 2 540 2 540
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 0
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
124 Működési célú tartalék 0 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
126 Működési kiadás összesen 2 540 2 540 2 540
127 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli ellátások, támogatások
128 Személyi juttatás 0 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
130 Dologi kiadás 0 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 950 1 100 1 100
135 Működési kiadás összesen 950 1 100 1 100
136 103010 Elhunyt személyek háramaradottainak pénzbeni ellátása
137 Személyi juttatás 0 0 0
138 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
139 Dologi kiadás 0 0 0
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 100 300 300
144 Működési kiadás összesen 100 300 300
145 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások
146 Személyi juttatás 0 0 0
147 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
148 Dologi kiadás 0 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 100 100
153 Működési kiadás összesen 0 100 100
154 047410 Ár- és belvízvédelem
155 Személyi juttatás 0 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
157 Dologi kiadás 432 305 305
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
160 Működési célú tartalék 0 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
162 Működési kiadás összesen 432 305 305
163 072111 Háziorvosi alapellátás
164 Személyi juttatás 5 438 5 438 7 567
165 Munkaadókat terhelő járulék 1 468 1 471 1 928
166 Dologi kiadás 2 479 2 451 2 397
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
171 Működési kiadás összesen 9 385 9 360 11 892
172 072311 Fogorvosi alapellátás
173 Személyi juttatás 0 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
175 Dologi kiadás 1 565 1 795 1 795
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
178 Működési célú tartalék 0 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
180 Működési kiadás összesen 1 565 1 795 1 795
181 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
182 Személyi juttatás 0 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
184 Dologi kiadás 867 1 053 1 053
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 400 400 400
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
187 Működési célú tartalék 0 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
189 Működési kiadás összesen 1 267 1 453 1 453
190 102030 Idősek nappali ellátása
191 Személyi juttatás 0 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
193 Dologi kiadás 838 738 738
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 520 520
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
198 Működési kiadás összesen 838 1 258 1 258
199 084031 Civil szervezetek működési támogatása
200 Személyi juttatás 0 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
202 Dologi kiadás 0 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 210 260 260
205 Működési célú tartalék 0 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
207 Működési kiadás összesen 210 260 260
208 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
209 Személyi juttatás 737 0 3 241
210 Munkaadókat terhelő járulék 78 0 519
211 Dologi kiadás 0 0 633
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 121
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
216 Működési kiadás összesen 815 0 4 514
217 082044 Könyvtári szolgáltatások
218 Személyi juttatás 0 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
220 Dologi kiadás 2 177 2 080 2 080
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
225 Működési kiadás összesen 2 177 2 080 2 080
226 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi, kult.értékek gondozása
227 Személyi juttatás 0 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
229 Dologi kiadás 880 1 900 1 900
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
234 Működési kiadás összesen 880 1 900 1 900
235 013320 Köztemető fenntartás és működtetés
236 Személyi juttatás 0 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
238 Dologi kiadás 191 1 067 1 067
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
243 Működési kiadás összesen 191 1 067 1 067
244 081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
245 Személyi juttatás 0 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 0
247 Dologi kiadás 724 851 851
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0
252 Működési kiadás összesen 724 851 851
253 Összesen:
254 Személyi juttatás 13 459 23 052 28 788
255 Munkaadókat terhelő járulék 3 079 4 895 5 944
256 Dologi kiadás 31 484 42 266 43 965
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 14 584 5 450 6 209
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 310 530 2 382
259 Működési célú tartalék 18 391 8 630 8 897
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 050 1 500 1 500
261 Működési kiadás összesen 82 357 86 323 97 685

6. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez10

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalának a hunyai kirendeltségének 2014. évi költségvetése

Adatok E Ft-ban
Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014. I. módosítás
1 Bevételek
2 Közös hivatal működésének támogatása 8 277 7 649 7 649
3 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
4 Normatív lakásfenntartási támogatás 0 0 336
5 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0 259
6 Rendszeres szociális segély 0 0 115
7 Óvodáztatási támogatás 0 0 0
8 Közös Hivatal működéséhez biztosított kiegészítő támogatás Hunya részéről 5 108 3 409 3 409
9 Közös Hivatalnál jelentkező segélyek önereje Hunya részéről 0 0 0
10 Bevételek összesen 13 385 11 058 11 768
11 Kiadások
12 Személyi juttatás 6 167 5 958 5 958
13 Munkaadókat terhelő járulék 1 686 1 600 1 600
14 Dologi kiadás 5 082 3 300 3 300
15 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
16 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0
17 Működési célú tartalék 0 0 0
18 Ellátottak pénzbeli juttatása 450 200 910
19 Működési kiadás összesen 13 385 11 058 11 768

7. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez11

Hunya Község Önkormányzat 2014. fejlesztési kiadásainak részletezése

Adatok E Ft-ban
A B C D
Sor-szám Megnevezés 2013. évi terv 2014. évi terv 2014. évi I. módosítás
1 Felújítások
2 Útfelújítás 1 500 9 983
2 Hunya Község Önkormányzat felújítások összesen 1 500 9 983
3 Beruházások
4 Szelektív hulladékgyűjtő beszerzése 500 500
5 3 db gáztűzhely beszerzése 300 300
6 1 db Hűtőgép beszerzése 100 100
7 Windows 7 beszerzése 60
8 Fóliasátor építése 130
9 Kisértékű eszközök a mezőgazdasági programhoz 76
10 Hunya Község Önkormányzat beruházások összesen 0 900 1 166
11 Egyéb felhalmozási kiadások
12 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
13 KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 "Békés megyei Ivóvízminőség-javító Program" 1910 3700 3 700
14 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
15 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 0 0
16 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
17 Első lakáshoz jutók kölcsöne 0
18 Felhalmozási célú céltartalék 0
19 Hunya Község Önkormányzat egyéb fejlesztési kiadások összesen 0 4 600 14 849
20 Finanszírozási kiadások 0 0
21 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 0

8. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez12

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
Sor-szám Megnevezés Állami támogatás Saját bevétel Átvett pe. Bevétel összesen 2014. évi műk. Kiad. műk hiány "-" többlet "+"
1 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 0 0
2 Települési Önk. Műk. Ált. tám. 0 0
3 Önkorm. Hiv mák. Tám. -igazgatás 0 0
4 Települési önk. Műk. Tám. Ált. tám.összesen 0 0
5 Település -üzemelt. Kaocs feladatok tám. 0 0
6 Zöldterület gazdálkodással kapcs feladat 61 61 1480 -1419
7 Közvilágítás 1734 1734 3810 -2076
8 Köztemető 100 40 140 1067 -927
9 Közutak. Fenntartása 2012 2012 4888 -2876
10 Beszámítás összege 0 0
11 Településüzemeltetés összesen 3907 40 3947 11245 -7298
12 Egyéb önkormányzati kötelező feladatok 1500 1500 1500
13 polgármester tiszteletdíja 0 4908 -4908
14 mezőőri feladtaok 0 0 0 0 0
15 települési hulladék kezelés 25 25 3340 -3315
16 Város és község gazdálkodás 265 2659 2924 11627 -8703
17 Önkormányzati vagyon működtetése 1092 1092 533 559
18 Óvoda 0 0 102 -102
19 Iskola 0 2540 -2540
20 Start közmunka - téli közfoglalkoztatás 316 316 9831 -9831
21 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4720 4720 4720 0
22 Víztermelés-,kezelés, ellátás 2677 2677 5577 -2900
23 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 0 0 305 -305
24 Egyéb önkormányzati köt. Feladatok összesen 4467 3751 5036 13254 43483 -30229
25 Telep. Önk. Szoc és gyemek jóléti feladatok tám. 928 928 928
26 önkorm. Hatáskörű segélyezés 0 1500 -1500
27 hozzájárulás szoc ellátásÖsszesen 710 38 748 748 0
28 Telep. önk. Szoc. És gyermek jóléti feladatok tám. 1638 38 1676 2248 -572
29 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 0 0
30 Könyvtári szolgáltatás 765 765 2080 -1315
31 Közművelődés-hagyományo közösségi értékek gondozása 0 0 1900 -1900
32 Kötelező feladat közművelődés összesen 765 765 3980 -3215
33 Kötelező feladatok összesen 10777 3791 5074 19642 60956 -41314
34 Önként vállalt feladatok 0 0
35 képviselők tiszteletdíja 0 0 0 0
36 Civil szervezetek támogatása 0 0 335 -335
37 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése 0 0 851 -851
38 Étkeztetés 138 8875 9013 10248 -1235
39 Fogorvosi alapellátás 0 1300 1300 1795 -495
40 Háziorvosi alapellátás 81 172 11005 11258 11892 -634
41 Idősek nappali ellátása 0 560 560 1258 -698
42 Család- és nővédelem 0 0 0 0 1453 -1453
43 Önként vállalt feladatok összesen 219 9607 12305 22131 27832 -5701
44 Önkormányzati egyéb saját bevételek 0 0
45 Közhatalmi bevételek 24619 24619 24619
46 Önk. Saját bevételek + adó bevételek mely a 0 0
47 Kötelező és önként váll. feladatok kieg. szolgál 24619 24619 88788 -64169
48 Összesen 10996 38017 17379 66392 66392
49 Működési célú tartalék 8897 -8897
50 Finanszírozási bevétel 36159 36159
51 Működési bevétel és kiadás összesen 10996 74176 17379 102551 97685 4866

9. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve

Adatok E Ft-ban
Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Intézményi működési bevételek 13 398 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 510 350 350 1 405 1 405 1 405 948 13 398
2 Műk. Célú tám. Kölcsön államh. Belülről 9 800 817 817 817 817 817 817 816 817 817 817 817 814 9 800
3 Műk célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 24 420 150 150 10 460 150 150 150 150 150 12 460 150 150 150 24 420
5 Önkorm. Műk. Költségvetési tám. 7 146 595 595 596 596 595 595 596 596 595 595 596 596 7 146
6 Műk. Bevétel összesen 54 764 2 967 2 967 13 278 2 968 2 967 2 072 1 912 1 913 15 277 2 967 2 968 2 508 54 764
7 Felh. Bev. Tárgyi e. ért. 0
8 Felh. Célú tám. 0 0 0
9 Felh. C. átvett pénze. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Önk. Felh. Önk. Tám. 0
11 Felh. Bev. Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Fin bev. Műk. 36 159 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 013 3 016 36 159
13 Fin bev. Felm. 0
14 Összes bevétel (1-8) 90 923 5 980 5 980 16 291 5 981 5 980 5 085 4 925 4 926 18 290 5 980 5 981 5 524 90 923
15 Kiadások
16 Személyi juttatás 23 052 3 365 3 365 3 365 3 365 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 1 199 23 052
17 Munkaadókat terhelő járulékok 4 895 603 603 603 603 313 310 310 310 310 310 310 310 4 895
18 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 266 3 759 3 359 3 259 4 178 2 959 2 859 2 859 2 641 3 059 3 259 6 617 3 458 42 266
19 Működési célú tám. Ért. Kiadás 5 450 454 454 454 454 456 454 454 454 454 454 454 454 5 450
20 Műk célú pe. Átad. Államh kívülre. 530 0 0 0 60 30 260 30 30 30 30 30 30 530
21 Műk. Célú tart. 8 630 8 630 0 8 630
22 Ellátottak pénzbeni juttatása 1 500 0 0 50 50 50 50 50 50 100 50 50 1 000 1 500
23 Összesen 86 323 8 181 7 781 7 731 8 710 5 007 5 132 4 902 13 314 5 152 5 302 8 660 6 451 86 323
24 Felújítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Beruházás 900 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 900
26 Egyéb felhalmozási kiadások 3 700 0 0 0 0 3 700 0 0 0 0 0 0 0 3 700
27 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 4 600 0 0 0 900 3 700 0 0 0 0 0 0 0 4 600
28 Finianszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Összes kiadás (22+23) 90 923 8 181 7 781 7 731 9 610 8 707 5 132 4 902 13 314 5 152 5 302 8 660 6 451 90 923

10. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2015. 2016. 2017. évi tervezett alakulása

Adatok E Ft-ban
A B C D E
megnevezés 2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv
1 Intézményi működési bevétel 13 398 13 780 14193 14619
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 9 800 10 094 10397 10709
3 Működési célú átvett pénzeszköz . 0 0 0
4 Közhatalmi bevételek 24 420 25 153 25908 26685
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 7 146 7 146 7146 7146
6 Működési bevétel összesen 54 764 56 173 57 644 59 159
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0
8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0
9 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 0 0
10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 36 159 12 123 9872 5612
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0
14 Tárgyévi bevételek összesen 90 923 68 296 67 516 64 771
15 Személyi juttatás 23 052 23 743 24455 25189
16 Munkaadókat terhelő járulék 4 895 4 986 5136 5290
17 Dologi kiadás 42 266 23 070 27404 24858
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 5 450 5 613 5781 5954
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 530 530 530 530
20 Működési célú tartalék 8 630 1 500 1210 850
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 500 1 500 1500 1500
22 Működési kiadás összesen 86 323 60 942 66 016 64 171
23 Felújítás 0
24 Beruházás 900 500 1500 600
25 Egyéb felhalmozási kiadás 3 700 6 854
26 Felhalmozási kiadás összesen 4 600 7 354 1500 600
27 Finanszírozási kiadások 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 90 923 68 296 67 516 64 771

11. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez13

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évre jóváhagyott feladatonkénti létszámkerete
Sorszám Feladat megnevezése 2014. évi létszám (fő)
1 Önkormányzati jogalkotás és általános jogalkotói tevékenység
2 Tiszteletdíjas polgármester 1
3 Háziorvosi alapellátás
4 Háziorvos 1
5 Ápoló 1
6 Konyha
7 Élelmezésvezető 1
8 Szakács 1
9 Zöldterület kezelés
10 Takarító 0,5
11 Város- és Községgazdálkodás
12 Karbantartó 1
13 Start közmunkaprogram- téli közfoglalkoztatás 30
14 Összesen 36,5

12. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2014. évet követő kötelezettség vállalása

Adatok E Ft-ban
A B C
Kötele-zettség váll.össz. 2015. évre
Ivóvízmin.javító pr. KEOP 1.3.09 saját erő szükséglete 3 700 6 854
Forrásai
Támogatás (EU Önerő Alapból) 0 0
Saját erő 3 700 6 854

13. melléklet az 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalásának felső határ meghatározása

Adatok E Ft-ban
Megnevezés Összeg
Helyi adóból származó bevétel 24400
Önkorm. Vagyon ért. És hasznosításából származó bevétel 0
Osztalék, koncesszió díj és hozambevétel 0
Tárgyieszköz és immat. Javak értékesítéséból szárm. Bev. 0
Bírságok, pótlékok és díjbevételek 0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0
Összes saját bevétel 24400
Összes saját bevétel 50%-a 12200


1
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
2
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
3
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
4
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
5
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
6
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
7
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2014. július 18-ától.
8
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
9
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
10
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
11
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. július 18-ától.
12
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos 2014. július 18-ától.
13
Módosította: 7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos 2014. július 18-ától.