A szöveg időállapota: 2014.III.8. - 2014.III.8.
Időállapot váltás: 2014.III.8. - 2014.III.8.
2014.III.9. -


1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hunya Község önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 126.811 ezer forint. Ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27.093 ezer forint, a működési célú pénzeszközátvétel 43.201 ezer forint. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. A bevételek részletezését a 2 és 2/a melléklet tartalmazza."

(2) Az ÖR 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az ÖR 2/a melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

2. § (1) Az ÖR 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 105 864 ezer forint, ezen belül a személyi juttatás 37 537 ezer forint, a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás 6 718 ezer forint, dologi kiadás 37 474 ezer forint, működési célú pénzeszköz átadás 21 659 ezer forint, szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 2 476 ezer forint. A költségvetési kiadások részletezését a 3. és 3/a melléklet tartalmazza. „

(2) Az ÖR 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(3) Az ÖR 3/a. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

3. § (1) Az ÖR 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„5. § Az önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 4 279 ezer forint, amely az Ivóvízminőségjavító program önerejét, a Jókai utcai kert kerítés összegét és a Mikroszórófejes öntözőrendszer bővítésének előirányzatát tartalmazza. Feladatonként, célonként az 5. melléklet tartalmazza

(2) AZ ÖR 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

4. § Az ÖR 6. és 6/a melléklete helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.

5. § Az ÖR 7. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

6. § Az ÖR 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

7. § Az ÖR 10. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai 2013. évben
Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Hunya Község Önkormányzata
Költségvetési támogatások 12 864 19 242
Önk. Hiv.műk.ált tám. 8 276 8 276
Zöldter. Gazd.tám. 2 235 2 235
Közvil. Tám. 3 204 3 204
Köztemető fennt. Tám. 100 100
Közutak fennt. Tám. 100 100
Beszámítás összege (elvárt bevétel) -6 831 -6 882
Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz 1 921 1 921
Kulturális fel. Tám. 773 773
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1 700

Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos feladatok támogatása 114
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok támogatása 5
Egyes jöv. Pótló támogatások 0 0 3 676
Normatív kötött felhasználású tám. 9 058
Központosított támogatás 0 193
Egyéb különféle működési támogatások 0 0
Egyéb központi támogatás 0 0 741
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 9 058 12 864 19 242
Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók 20 000 18 000 18 000
Iparűzési adó 16 000 14 000 14 000
Magánszemélyek kommunális adója 4 000 4 000 4 000
Adópótlék, adóbírság, egyéb 20 20
Átengedett központi adók 19 197 4 000 4 000
SZJA helyben maradó része 3 522
SZJA jöv.kül.mérséklése 3 675
Gépjármű adó 12 000 4 000 4 000
Igazgatási szolgáltatási díj 20 20
Egyéb közhatalmi bevétel
Önkormányzati lakások lakbérbevétele
Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen 39 197 22 020 22 020
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA visszatérülés) 0 0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei Gyomaközsz.üzletrész ért. 0
Koncesszióból származó bevételek 0 0 0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0
Költségvetési bevételek összesen: 48 255 34 884 41262
Hunya Község Önkormányzata bevételei
Saját bevétel 10 571 14 205 15 255
Átvett pénzeszköz működési célra. 13 656 9 600 43201
Felhalmozási célú bevétel 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 27 093
Összesen 24 227 23 825 126 811
Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0
Hunya Község Önkormányzatának összes bevétele 72 482 58 689 126 811

2. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

Adatok E Ft-ban
Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Önkormányzat saját bevétel
Földhaszonbér 852 852 852
Bérleti díj 60 60 60
Közterületfoglalás, mázsálási díj 160 120 220
Intézményi ellátási díjak 6 411 6 742 6 742
Alkalmazottak térítése 246 318 318
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 452 240 1 190
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 500 3 927 3 927
Kamatbevétel 0 0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 1 890 1 946 1 946
Saját bevétel összesen: 10 571 14 205 15 255
Önkormányzat műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Közcélú munkavégzők támog.2013.-ben induló 0 0 30 050
2012.évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 0
Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0
Képviselő választásra átvett pe.
Központi költségvetési szervtől 0 0 242
Mozgó könyvtár támogatása 500 0
Előző évi pm. átvét 0
TB alapoktól 9 710 9 600 12 599
Hunya Község Jövőjéért Közalapítványtól 310
Támogatásértékű műk.bevétel össz. 10 210 9 600 43 201
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: 10 210 9 600 43 201
Önkormányzat felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bev.össz. 0 0 0
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 0 0 0
Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: 0 0 0
Kölcsönök visszatérülése
Kölcsönök visszatérülése összesen: 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvét
Működési célú 0 0 0
Felhalmozási célú 0 0 0
Rövid lejáratú hitelfelvét összesen 0 0 0
Előző évi pénzmaradvány 30 500 27 078 27 093
ebből Működési pm. 30 500 27 078 27 093
Felhalmozási pm. 0 0 15
pm.változás:

3. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai
Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Személyi juttatás 13 909 13 459 37 537
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 270 3 079 6718
Dologi kiadás 36 771 31 484 37 474
Pénzeszköz átadás 15 652 14 894 21 659
Szoc.pol.juttatás 3 935 1 050 2 476
Hunya Község Önkormányzat 73 537 63 966 105 864

4. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2013. évi működési kiadásai

Adatok E Ft-ban
Szakfel. szám Előir. szám Szakfel. Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Önkormányzat
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
360000-1 Víztermelés,- kezelés,-ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 64 31 145
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 1 700
Összesen: 64 31 1 845
381103-1 Települési hulladék
1. Személyi juttatás 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 716 3 145 3 150
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 500 0 0
Összesen: 4 216 3 145 3 150
522110-1 Helyi közutak üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 165 165 475
Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 1 500
Összesen 165 165 1975
562917-1 Munkahelyi Vendéglátás
1. Személyi juttatás 3 113 3 217 3 414
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 641 767 812
3. Dologi kiadás 5 366 5 695 6 234
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 9 120 9 679 10 460
611020-1 Vezetékes műsorelosztás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 100 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 100 0 0
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 318 318
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 204 318 318
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 204 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 204 0 0
813000-1 Zöldterület kezelés-parkgondozás
1. Személyi juttatás 1 356 714 714
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 350 185 185
3. Dologi kiadás 467 220 220
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 2 173 1 119 1 119
841112-1 Önkormányzati jogalkotás-képviselők
1. Személyi juttatás 0 3 253 3 103
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 554 554
3. Dologi kiadás 0 77 77
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen 0 3 884 3 734
841126-1 Igazgatási tevékenység
1. Személyi juttatás 3 086 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 444 0 0
3. Dologi kiadás 7 382 0 0
4. Pénze. átad., egyéb tám 14 584 0 0
Összesen: 25 496 0 0
841402-1 Közvilágítás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 3 556 3 556 3 556
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 3 556 3 556 3 556
841403-1 Községgazdálkodás
1. Személyi juttatás 114 100 296
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 31 27 27
3. Dologi kiadás 851 5 482 5 482
4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 14 284 17 642
Összesen: 996 19 893 23 447
842541-1 Ár- és belvízvédelem
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 385 432 432
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 207
Összesen: 1 385 432 432
851011-1 Óvodai nevelés
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 89 102 102
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 89 102 102
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
1. Személyi juttatás 250 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 68 0 0
3. Dologi kiadás 4 223 2 540 2 540
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 458 0 0
Összesen: 4 999 2 540 2 540
862101-1 Háziorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 5 282 5 438 8 001
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 1 426 1 468 2 142
3. Dologi kiadás 2 079 2 479 2 479
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 8 787 9 385 12 622
862301-1 Fogorvosi alapellátás ellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 665 1 565 1 565
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 665 1 565 1 565
869041-1 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 467 867 867
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 400 400
Összesen: 467 1 267 1 267
869042-1 Ifjúság,-egészségügyi gondozás
1. Személyi juttatás 8 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 2 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 10 0 0
881011-1 Idősek nappali ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 784 838 838
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 784 838 838
882111-1 Aktív korúak ellátása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 156
Összesen: 0 0 156
882112-1 Időskorúak járadéka
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 24
Összesen: 0 0 24
882113-1 Normatív lakásfenntartási támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 115
Összesen: 0 0 115
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 159
Összesen: 0 0 159
882118-1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0 0 267
Összesen: 0 0 267
882122-1 Átmeneti segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 1 462
Összesen: 0 0 1 462
882123-1 Temetési segély
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 100
Összesen: 0 0 100
882124-1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 193
Összesen: 0 0 193
882202-1 Közgyógyellátás
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
5. Társ.szoc.pol.jutt. 0
Összesen: 0 0 0
890301-1 Civil szervezetek működési támogatása
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 110 210 210
Összesen: 110 210 210
890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 485 510 510
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 65 69 69
3. Dologi kiadás 0 0 0
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 550 579 579
890442-1 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 215 227 19 214
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 9 9 2 620
3. Dologi kiadás 0 0 4 380
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 224 236 26 214
890444-1 Téli közfoglalkoztatás
1. Személyi juttatás 0 0 2 285
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 309
3. Dologi kiadás 0 0 212
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 0 0 2 806
910123-1 Könyvtári szolgáltatások
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 404 2 177 2 177
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 1 404 2 177 2 177
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 1 126 880 1 310
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0
Összesen: 1 126 880 1 310
931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 487 724 724
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 487 724 724
960302-1 Köztemető fenntartása és működtetése
1. Személyi juttatás 0 0 0
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 0
3. Dologi kiadás 191 191 191
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 0
Összesen: 191 191 191
Önkormányzat összesen
1. Személyi juttatás 13 909 13 459 37 537
2. Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 3 270 3 079 6 718
3. Dologi kiadás 36 771 31 484 37 474
4. Pénzeszköz átad., egyéb tám. 15 652 14 894 21 659
5. Társ.szoc.pol.jutt. 2 476
Önkormányzat összesen 69 602 62 916 105 864

5. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2013. évben

Adatok E Ft-ban
Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2012. évi ei. 2013. évi terv 2013. évi módosított
Felh.c.pesz.átad.ÁK
Ivóvízminőség njavító programhoz önerő 1 910 1 910
Start munkaprogram kert
kerítés készítése 1 230
Beruházás célú pénzeszközátadás 3 527
Mikrószórófejes öntözőrendszer bővítése 74
Piaci elárúsító pavilon készítése 1 065
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz. 3 527 1 910 4 279
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 3 527 1 910 4 279

6. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011.évi tény 2012. évi eredeti előirányzat 2013. évi terv 2013. évi módösított
Költségvetési bevétel összesen 99 724 72 482 58 689 99 718
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek összesen 34 186 30 500 27 078 27 093
Rövid lejáratú hitelfelvétel 0 0 0 0
Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0
Bevétel mindösszesen 133 910 102 982 85 767 126 811
Működési kiadás összesen 87 456 73 537 63 966 105 864
Felújítás összesen 11 843 12 700 1 500 2 451
Fejlesztés összesen 4 291 3 527 1 910 4 279
Tartalék 0 13 218 18 391 14 217
Egyéb finanszírozás kiadásai 1 178 0 0 0
Kiadás mindösszesen 104 768 102 982 85 767 126 811

7. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Adatok E Ft-ban
BEVÉTELEK KIADÁSOK
Önkorm.ktgvetési támogatás 19 242 Személyi juttatás 37 537
Települési önkorm.műk.tám. 8 276
Egyes jöv.pótló tám.kieg. 3 676 Munkaadót terh.jár.és szoc.hj.adó 6 718
Könyvtári felad.tám. 773
Hozzájár.a pénzb.szoc.ell. 1 921
Egyéb kötelező önkormányzati
feladatok támogatása 3 000
Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása 86
Egyéb műk.célú közp.tám. 741
Központosított támogatás 193
Zöldterület gazd.tám. 2 235 Dologi kiadás 37 474
Közvilágítás támogatása 3 204
Köztemető, közutak fennt. 200
Lakossági víz-és csatorna
szolgáltatás támogatása 1 700
Átmeneti ivóvízellátás bizt.
kapcs.feladatok tám. 114
Lakossági települési folyékony
hulladék ártalmatl.támogatása 5
Beszámítás -6 882
Önkorm.sajátos műk.bev. 22 020
Ellátottak juttatásai 2 476
Helyi adók 18 000 Peszk.átadás,egyéb tám. 21 659
Átengedett közp.adók 4 000
Igazgatási szolgáltatási díj 20 000 Működéssel kapcs.tartalék 14 217
Saját bevételek 15 255
Átvett peszk.működési célra 43 201
Pénzmaradvány műk.célra 27 093
Működési bevétel összesen 126 811 Működési kiadás összesen 120 081
Önkorm.ktgvetési tám.
Normatív állami hj.
Lakáshoz jut.és fennt.f. 0
Önkorm.sajátos felh.bev. 0
Helyi adók
Ép.és teleka.20%-a 0
Magánsz.komm.adója 0
Felh.és tőke jellegű bevétel 0 Felújítási kiadás 2 451
Átvett peszk.felhalmozási célra 0 Fejlesztési kiadás 4 279
Pénzmaradvány felh.célra 0 Felh.c.peszk.átadás 0
Egyéb fin.bevétel 0 Kölcsönök nyújtása 0
Kölcsönök visszatérülése 0 Hosszú lej.hitelek törl. 0
Felhalmozással kapcs.tartalék 0
Felhalmozási bevétel összesen 0 Felhalmozási kiadás összesen 6 730
Bevétel összesen 126 811 Kiadás összesen 126 811

8. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai a hiány finanszírozására szolgáló eszközök nélkül

Források megosztása szempontjából

Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2013.évi terv 2013.évi módosított
I. Működési célú bevételek
1. Normatív állami támogatások 12 864 19 242
2. Központosított támogatás 0 0
3. Igazgatási szolgáltatási díj 20 20
4. Gépjárműadó 4 000 4 000
5. Termőföld bérbeadása 0 0
6. Önkorm. Sajátos bevétele 0 0
7. Mezőőri járulék 0 0
8. Helyi adók, pótlékok, bírságok 18 000 18 000
9. Önkormányzat saját működési bevétel 14 205 15 255
10. Működési célú pénzeszköz átvétel 9 600 43 201
11. Működési célú pénzmaradvány 27 078 27 093
Működési célú bevételek összesen: 85 767 126 811
II. Működési célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd.intézmények működési kiadása 0 0
2. Önkormányzat működési kiadása 63 966 105 864
3. Működéssel kapcsolatos tartalékok 18 391 14 217
4. Kötelező céltartalék 0 0
Működési célú kiadások összesen: 82 357 120 081
III. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : 3 410 6 730
IV. Felhalmozási célú bevételek
10. Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0
Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0
V. Felhalmozási célú kiadások
1. Önállóan műk.és gazd. intézmények felújítási kiadásai 0 0
2. Önállóan műk.és gazd. intézmények fejlesztési kiadásai 0 2 369
3. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.felújítási kiadásai 1 500 2 451
4. Önkormányzat és a hozzá tartozó önállóan műk.int.fejlesztési kiadásai 0 0
5. Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átadás 1 910 1 910
Felhalmozási célú kiadások összesen: 3 410 6 730
VI. Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) : -3 410 -6 730
Forráshiány ( - ) ; Forrástöbblet ( + ) mindösszesen: 0 0

9. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Felhasználási ütemterv
Ssz. Megnevezés Eredeti előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
1 Intézményi működési bevételek 15 255 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 145 1 190 1 205 1 185 2 235 15 255
2 Önkormányzat sajátos működési bevétele 22 000 3 120 10 200 150 37 113 447 1 230 8 756 175 150 619 22 000
3 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
4 Önkormányzat költségvetési támogatása 19 242 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 354 1 739 1 739 3 578 19 242
5 Átvett pénzeszköz támogatásért. Bevételek 43 201 800 800 800 2 285 2 285 2 285 5 157 5 157 5 157 5 157 5 157 8 161 43 201
6 Pénzmaradvány igénybevétele 27 093 27 093 27 093
7 Igazgatási szolgáltatási díj 20 2 2 2 5 2 3 1 3 20
8 Összesen 126 811 30 437 3 461 13 539 4 974 4 863 4 942 8 145 8 889 16 457 8 276 8 232 14 596 126 811
9 Finianszírozási műveletek
9 Összes bevétel (1-8) 126 811 30 437 3 461 13 539 4 974 4 863 4 942 8 145 8 889 16 457 8 276 8 232 14 596 126 811
Kiadások
10 Személyi juttatás 37 537 1 117 1 122 1 122 2 052 2 055 2 055 3 097 3 097 5 454 5 454 5 454 5 458 37 537
11 Munkaadókat terhelő járulékok 6 718 252 257 257 373 376 373 560 560 927 927 927 929 6 718
12 Dologi és egyéb folyó kiadások 37 474 3 179 2 585 2 409 2 022 1 772 2 587 2 430 3 874 4 039 3 545 3 542 5 490 37 474
13 Működési célú pénzeszközátadás 21 659 1 390 1 390 1 390 1 390 1 390 2 940 1 390 1 645 2 097 1 646 1 646 3 345 21 659
14 Önkormányzat által folyósított ellátások 2 476 66 66 66 66 66 66 66 401 328 67 67 1 151 2 476
15 Egyéb működési célú kiadás
16 Összesen 105 864 6 004 5 420 5 244 5 903 5 659 8 021 7 543 9 577 12 845 11 639 11 636 16 373 105 864
17 Felújítás 2 451 0 0 0 0 0 0 0 2 451 0 0 0 0 2 451
18 Beruházás 2 369 0 0 0 0 0 0 0 2 369 0 0 0 0 2 369
19 Egyéb felhalmozási kiadások 1 910 0 0 0 0 0 1 910 0 0 0 0 0 0 1 910
20 Felhalmozási kiadás (17+18+19) 6 730 0 0 0 0 0 1 910 0 4 820 0 0 0 0 6 730
21 Tartalékok felhasználása 14 217 0 0 0 0 0 317 0 2 028 3 305 3 305 3 305 1 957 14 217
22 Kiadások (16+20+21) 126 811 6 004 5 420 5 244 5 903 5 659 10 248 7 543 16 425 16 150 14 944 14 941 18 330 126 811
23 Finianszírozási műveletek (hiteltörlesztés)
24 Összes kiadás (22+23) 126 811 6 004 5 420 5 244 5 903 5 659 10 248 7 543 16 425 16 150 14 944 14 941 18 330 126 811

10. melléklet az 1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi feladatfinanszírozása

Adatok E Ft-ban
megnevezés állami támogatás pénzmaradvány saját bevétel átvett pe. Bevételek össz. 2013.műk.kiad Műk.hiány"-", többl."+"
Helyi önkormányzatok működésének ált.támogatása
Települési Önk.műk.ált.tám
Önkorm.hivatal műk.tám.-igazgatás 8 276 8 276 0 8 276
-építéshatóság 0 0
-közterületfelügyelők 0 0
-igazgatás -Hunya 0 0
-igazgatás -Csárdaszállás 0 0
Önk.hivatal műk.összesen 8 276 0 0 0 8 276 0 8 276
Település-üzemelt.kapcs.feladatok tám.
Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fela.t. 2 235 2 235 1 119 1 116
Közvilágítás fenntartásának támog. 3 204 3 204 3 556 -352
Köztemető fenntartás 100 40 140 140 0
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása 1 700 1700 1 700 0
Átmeneti ivóvízellátás bizt.kapcs.fel.támogatása 114 114 114 0
Lakossági települési folyékony hulladék ártlamatl.kapcs.feladatok 5 5 5 0
Közutak fenntartásának támogatása 100 310 410 1 975 -1 565
Beszámítás összege -6 882 -6 882 -6 882 0
Településüzemeltetés összesen 576 0 40 310 926 1 727 -801
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 000 3 000 3 000
-polgármester tiszteletdíja 0 3 734 -3 734
-mezőőri feladatok 0 0
-víz-szennyvíz 0 145 -145
-települési hulladékkezelés 0 3 150 -3 150
-állati hulla ártalm. 0 396 -396
-város és községgazdálkodás-szlavezetés bankk.,repi,reklám, kamat 27 093 3406 30 499 25 942 4 557
-buszközl.tám 0 0 0
-nem lakóing.bérbeadása 912 912 0 912
-lakóingatlan bérbeadása 0 318 -318
-Bérkiegészítés 480 480 480 0
-nyári gyermekétkeztetés 193 193 193 0
-egyéb különgéle működési támogatások 86 86 86 0
-ár-és belvízvédelem 0 639 -639
-településegészségügyi fel-szúnyog, rágcsálóirtás 0 0 0
-sportlétesítmények működtetése 0 724 -724
-orvosi ügyelet 0 0
-háziorvosi ellátás 172 11 499 11 671 12 622 -951
-fogorvosi alapellátás 1 100 1 100 1 565 -465
-védőnői ellátás 0 1 267 -1 267
-óvodai nevelés 0 102 -102
-szociális étkztetés 8875 8 875 10 460 -1 585
-gyermekotthoni ell. 0 0
-közcélú pályázat 2013. 1050 29 854 30 904 29 599 1 305
-diákmunka támogatása 196 196 196 0
-Idősek nappali ellátása 800 800 838 -38
-belső ellenőr 0 0
Egyéb önkormányzati köt.feladatok összesen: 3 759 27 093 15 215 42 649 88 716 92 456 -3 740
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog. 0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 3 676 3 676 1912 1 764
rendszeres szoc segély 0 156 -156
lakásfenntartási támog. 0 115 -115
adósságcsökkentési támogatás 0 0
előrefizetős gáz- vagy áramfogy.-t mérő készülék felszerelési költségei 90%-a 0 0
foglalkoztatást helyettesítő támog.-ra kifizetett összegek 80%-ának 0 110 -110
2012. dec.havi időskorúak járadéka 90%-a 0 24 -24
2012. dec.havi ápolási díj 75%-a 0 159 -159
óvodáztatási támogatás 100%-a 0 0
Egyes jöv.pótló tám. Összesen 3 676 0 0 3 676 2 476 1 200
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 921 1 921 0 1 921
az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez kieg. 0 0 0
az önk.helyi hatáskörű segélyezéséhez 0 1 050 -1 050
közfoglalkoztatás önrészéhez 0 815 -815
Természetben nyújtott Erzsébet utaalvány 261 261 261 0
állampolgárok lakáshoz jutásának támogatásához 0 0 0 0
Hozzájár.a szoc.ell.összesen: 2 182 0 0 2 182 2 126 56
Egyes jöv.pótló tám.összesen: 5 858 0 0 0 5 858 4 602 1 256
Egyes szoc és gyermekjóléti alapellátások támogatása
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 75 75 75 0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiegészítése 17 17 17 0
Szociális ellátás összesen: 5 858 92 5 950 4 694 1 256
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
Önk.tám.a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz 773
- Könyvtár 2 177 -1 404
- KKSZT - Műv.ház, népház 1 310 -280
Kötelező feladat - közművelődés összesen 773 0 0 0 773 3 487 -2 714
Önként vállalt feladatok
-képviselők tiszteletdíja 0
-nemzeti ünnepek, kiemelt állami rendezvények 150 150 750 -600
-Civil szervetek támogatása 210 -210
-Iskolai tanulók szállítása 2 540 -2 540
önként vállalt feladatok összesen 0 0 0 150 150 3 500 -3 350
igazgatási szolgáltatási díj 20 20
Önkormányzati egyéb saját bevételek 4000 4 000
Helyi adó bevételek 18000 18 000
Önkormányzati saját bevételek+adó bevételek mely a kötelező és az önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál 22 020 0 22 020 22 020
126 811
összesen: 19 242 27 093 37 275 43 201 126 811 105 864 20 947