A szöveg időállapota: 2014.V.15. - 2015.II.28.
Időállapot váltás: 2014.I.1. - 2014.V.14.
2014.V.15. - 2015.II.28.
2015.III.1. -


26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hunya Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

1. § (1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások az:

a) önkormányzati segély

b) közgyógyellátás.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(3) A szociális feladat- és hatáskör gyakorlásáról, a hozott döntésekről a hatáskör gyakorlója évenként a képviselő-testületet tájékoztatja.

2. Önkormányzati segély

2. § Az Önkormányzat az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.

3. §1 (1) Alkalmanként vagy havi rendszerességgel önkormányzati segélyben kell részesíteni azokat a személyeket, akik önmaguk illetve családjuk átmeneti létfenntartásáról a Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott, alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tudnak gondoskodni és családjukban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és nem rendelkeznek az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal.

(2) A havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély egy hóra eső összegét minden hónap 5-ig kell folyósítani. A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként élelmiszer, tüzelő, gyógyszer vásárlás céljára kell biztosítani. Kérelmező alapos indokra történő hivatkozása esetén a segély egy összegben is folyósítható. Alapos indok az, ha az önkormányzati segély egy összegben szükséges az élelmiszer, tüzelő, gyógyszer megvásárláshoz, a gyógykezeléshez, a mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez.

(3)Az Önkormányzat betegséghez kapcsolódóan a legalább 5 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezelés esetén felmerülő költségek enyhítésére nyújt önkormányzati segélyt.

(4) Az Önkormányzat iskoláztatáshoz kapcsolódóan a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása enyhítésére nyújt önkormányzati segélyt.

(5) Az alkalmanként jelentkező többletkiadások enyhítéséhez az igényt a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A határnap elmulasztása jogvesztő.

(6) A gyermek fogadásának előkészítéséhez valamint a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához nyújtható támogatáshoz az igényt a területi védőnő, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható támogatáshoz az igényt a családgondozó jelzése alapján lehet érvényesíteni.

4. §2 (1) Temetési költségek enyhítése címén önkormányzati segélyben kell részesíteni azt az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) A temetési segély összege 15.000 Ft. Az 5. § (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került személy számára ennél magasabb összegű segély is megállapítható.

5. § (1)3 Alkalmanként önkormányzati segélyben kell részesíteni jövedelmi viszonyoktól függetlenül azt a személyt, aki a létfenntartását veszélyeztető, a (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Rendkívüli élethelyzetbe kerül az a személy vagy család, ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások miatt megélhetése veszélybe kerül, anyagi segítségre szorul.

6. §4 (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be.

(2) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

(3) Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, Munkaügyi Kirendeltség igazolását, orvosi igazolást, számlákat, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolásait és egyéb iratokat a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(6) A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében környezettanulmány készíthető. Különösen indokolt a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

7. §5 (1) Az önkormányzati segély összegét az alkalmanként jelentkező többletkiadás és a rászoruló személy vagy család egy főre eső jövedelmének mértékére figyelemmel kell megállapítani.

(2) A készpénzben megállapított önkormányzati segélyt a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a Hunya Község Önkormányzata házipénztárában veheti fel a jogosult vagy kérelmére a segély összegét pénzintézeti folyószámlájára utalják.

(3) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - az önkormányzati segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.

(4) A családgondozó jelzése alapján az önkormányzati segélyt megállapító határozatokban az igénylő

a) a számla vagy a befizetésről szóló igazolás utólagos bemutatására kötelezhető vagy

b) arra kötelezhető, hogy az önkormányzati segély összegét a határozatban kijelölt családgondozóval együttműködve használja fel.

8. § Az önkormányzati segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.

3. Közgyógyellátás

9. § (1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a (2) bekezdésben szabályozott szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-át, egyedül élő esetén 220 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át.

4. A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről

10. § (1) Az Önkormányzat az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyek - ide nem értve az egészségkárosodott személyeket - (továbbiakban RSZS-ben részesülő) együttműködésének intézményi feltételeiről Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás útján fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (a továbbiakban kijelölt szerv) útján gondoskodik.

(2) Az RSZS-ben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres szociális segély megállapítását kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követő 15 napon belül, illetve a kijelölt szerv által megadott határidőre a beilleszkedést segítő programról írásban a kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni.

(3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről, illetve a beilleszkedési programról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

(4) Beilleszkedést segítő programok típusai:

a) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.),

b) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,

c) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,

d) munkavégzésre felkészítő foglalkozás

e) munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása,

f) alkalmi munkavállalást segítő programok.

(5) Az együttműködés megszegésének esetei:

a) az RSZS-ben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetette nyilvántartásba magát,

b) a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolta,

c) a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem vett részt,

d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti 6/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2006. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet valamint az 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet.


1
Módosította: 6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2014. május 15-étől.
2
Módosította: 6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2014. május 15-étől.
3
Módosította: 6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2014. május 15-étől.
4
Módosította: 6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2014. május 15-étől.
5
Módosította: 6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2014. május 15-étől.