A szöveg időállapota: 2014.I.1. - 2014.V.14.
Időállapot váltás: 2014.I.1. - 2014.V.14.
2014.V.15. - 2015.II.28.
2015.III.1. -


26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet

a szociális ellátások helyi szabályairól

Hunya Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

1. § (1) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások az:

a) önkormányzati segély

b) közgyógyellátás.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(3) A szociális feladat- és hatáskör gyakorlásáról, a hozott döntésekről a hatáskör gyakorlója évenként a képviselő-testületet tájékoztatja.

2. Önkormányzati segély

2. § Az Önkormányzat az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő valamint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére önkormányzati segélyt nyújt.

3. § (1) Önkormányzati segélyben részesíthető az a személy, aki önmaga illetve családja átmeneti létfenntartásáról alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt más módon nem tud gondoskodni.

(2) A 4. § (1) bekezdés szerinti elismert többletkiadások:

a) tanulói, hallgatói jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt tanévkezdési kiadása,

b) legalább 8 napot elérő vagy meghaladó kórházi kezelés esetén felmerülő költségek,

c) fűtési kiadások,

d) temetési költségek.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott, alkalmanként jelentkező többletkiadások felmerülése miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére alkalmanként vagy havi rendszerességgel önkormányzati segély adható, amennyiben az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(4) A havi rendszerességgel megállapított önkormányzati segély egy hóra eső összegét minden hónap 5-ig kell folyósítani. A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként élelmiszer, tüzelő, gyógyszer vásárlás céljára kell biztosítani. Kérelmező alapos indokra történő hivatkozása esetén a segély egy összegben is folyósítható. Alapos indok az, ha az önkormányzati segély egy összegben szükséges az élelmiszer, tüzelő, gyógyszer megvásárláshoz, a gyógykezeléshez, a mindennapi életvitelhez szükséges eszköz beszerzéséhez.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben az igényt a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő harminc napon belül lehet érvényesíteni. A fenti határnap elmulasztása jogvesztő.

4. § (1) Elismert többletkiadásként felmerülő temetési költségek enyhítése címén önkormányzati segély (a továbbiakban: temetési segély) állapítható meg annak az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodó személynek a részére, aki családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(2) A temetési segély összege 15.000 Ft. A 6. § (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli élethelyzetbe került személy számára ennél magasabb összegű segély is megállapítható.

5. § (1) Az Önkormányzat alkalmanként legfeljebb 50 ezer forintig terjedő összegben jövedelmi viszonyoktól függetlenül is állapíthat meg önkormányzati segélyt a Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező, a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe, krízis helyzetbe került személy részére.

(2) Rendkívüli élethelyzetbe kerül az a személy vagy család, ha az alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen: elemi kár, lakáskár, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költség, életvitelt befolyásoló halaszthatatlan kiadások miatt megélhetése veszélybe kerül, anyagi segítségre szorul.

6. § A rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

7. § (1) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - az önkormányzati segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel kell meggyőződni a nyilatkozatok valódiságáról.

(2) A készpénzben megállapított önkormányzati segélyt a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a Hunya Község Önkormányzata házipénztárában veheti fel a jogosult vagy kérelmére a segély összegét pénzintézeti folyószámlájára utalják.

8. § Az önkormányzati segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.

3. Közgyógyellátás

9. § (1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a (2) bekezdésben szabályozott szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-át, egyedül élő esetén 220 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át.

4. A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről

10. § (1) Az Önkormányzat az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyek - ide nem értve az egészségkárosodott személyeket - (továbbiakban RSZS-ben részesülő) együttműködésének intézményi feltételeiről Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás útján fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (a továbbiakban kijelölt szerv) útján gondoskodik.

(2) Az RSZS-ben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres szociális segély megállapítását kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követő 15 napon belül, illetve a kijelölt szerv által megadott határidőre a beilleszkedést segítő programról írásban a kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni.

(3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről, illetve a beilleszkedési programról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni.

(4) Beilleszkedést segítő programok típusai:

a) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.),

b) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,

c) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,

d) munkavégzésre felkészítő foglalkozás

e) munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása,

f) alkalmi munkavállalást segítő programok.

(5) Az együttműködés megszegésének esetei:

a) az RSZS-ben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetette nyilvántartásba magát,

b) a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolta,

c) a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem vett részt,

d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti 6/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2006. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet valamint az 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet.