A szöveg időállapota: 2013.XI.5. - 2014.IV.4.
Időállapot váltás: 2013.XI.5. - 2014.IV.4.
2014.IV.5. -


23/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Hunya Község Önkormányzat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatály kiterjed:

a) arra a háztartási szennyvíz kezelésre, melyet az ingatlan tulajdonosa nem ad át ártalmatlanításra a közüzemi vezetékes szennyvízhálózat üzemeltetőjének,

b) árnyékszékekre

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a beépítetlen telkek és a lakatlan lakás vagy üresen álló nem lakás célú épületek ingatlanhasználóira,

b) a nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására.

(3) Az (1) bekezdés szerinti lakatlan lakásnak vagy üresen álló nem lakás céljára szolgáló ingatlannak, akkor minősül ha:

a) az ingatlan a polgárok lakcímnyilvántartás hatályos adataként lakó vagy tartózkodási helyként vagy,

b) a cégnyilvántartás hatályos adataként székhelyként, telephelyként nincs megjelölve

1. Fogalom meghatározások

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából települési folyékony hulladéknak minősül az ingatlanon keletkező és ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap, a közcsatorna hálózatba vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.

2. Közszolgáltatás tartalma

3. § (1) A települési folyékony hulladék kezelő közszolgáltató megnevezését (a továbbiakban: közszolgáltató) az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közszolgáltató által végzett közszolgáltatás tartalma:

a) a települési folyékonyhulladék gyűjtése,

b) a közszolgáltatás körébe tartozó települési folyékonyhulladék szállítása,

c) a települési folyékony hulladék kijelölt szennyvíztisztító telepen történő elhelyezése.

3. A közszolgáltatás igénybevételének szabályai

4. § (1) A települési folyékony hulladék tulajdonosa a közszolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, írásban vagy telefonon igényelheti a szolgáltatást.

(2) A szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni a szolgáltatás teljesítésének várható időpontja és a fizetendő díj megjelölésével. Ha a megrendelés és teljesítés között árváltozás következik be, akkor az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

(3) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltató között a polgári törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.

(4) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.

(5) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni írásban, személyesen vagy telefonon és közölni a teljesítés új időpontját.

5. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

(3) A közszolgáltatás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltató által üzemeltetett ügyfélszolgálaton kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

6. § Szolgáltató köteles a szolgáltatás során az általa okozott szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.

7. § A szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvégzését ha:

a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés

e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

8. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét, nők esetében születési név

b) a születési idejét és helyét

c) az anyja nevét kezelheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, '74ovábbá tartózkodási helyének címét is.

(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

9. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéről a közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő, ingatlanhasználó írásban szerződést köt, amelyben meg kell határozni legalább a szerződéskötő feleket, az elvégzésre kerülő közszolgáltatás meghatározását, a szolgáltatás végzésének helyét, a szolgáltatás ellenértékét, a szolgáltatással kapcsolatos panasz benyújtásának, kivizsgálásának eljárási rendjét, az esetleges jogvita elbírálására hatáskörrel és

illetékességgel rendelkező bíróság megnevezését, szerződéskötés időpontját, a szerződés kötő felek aláírását.

a) a közszolgáltatót,

b) a megrendelő ingatlanhasználó

ba) nevét,

bb) születési idejét,

bc) anyja nevét,

bd) lakcímét

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének napját,

b) a teljesítés helyét

4. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2013. november 5-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 23/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

a) A közszolgáltató adatai

név: Gyomaszolg Ipari Park Kft

székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz

adószám: 10665387-2-04

cégjegyzékszám: 04-09-001752

b) Ártalmatlanító hely adatai

Cím: Gyomaendrőd külterület 02238/3 hrsz

Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Megnevezés: Szennyvíztisztító telep

Üzemeltető: Alföldvíz Zrt.

2. melléklet a 23/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

A szolgáltatás díjtételei
Szolgáltatás (szivattyúzás, szállítás, ártalmatlanítás)
Ft/m3
1. Lakossági 1-3 [m³] 3 049
2. Lakossági 4-8 [m³] 2 849
3.Vállalkozás, intézmény részére 1-8 [m³] 3 049
4. WC gödrök ürítése 1 [m³] 8 757

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!