A szöveg időállapota: 2013.X.15. - 2013.X.15.
Időállapot váltás: 2013.X.15. - 2013.X.15.
2013.X.16. -


20/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A rendelet 1. melléklete tartalmazza a Hunya Község Önkormányzat Napköziotthonos Konyhája által szolgáltatott étkeztetések szolgáltatási díjait.”

2. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2013. október 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 20/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Napköziotthonos Konyhája által szolgáltatott étkezések szolgáltatási díjai
A B
1 A szolgáltatott gyermek napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) térítés díja Nettó térítési díj: 440.-Ft/fő/nap
27 % ÁFA: 119.-Ft/fő/nap
Összesen: 559.-Ft/fő/nap
2 A szolgáltatott gyermek menza (csak ebéd) térítési díja Nettó térítési díj: 352.-Ft/fő/nap
27 % ÁFA: 95.-Ft/fő/nap
Összesen: 447.-Ft/fő/nap