A szöveg időállapota: 2013.IX.5. - 2013.IX.5.
Időállapot váltás: 2013.IX.5. - 2013.IX.5.
2013.IX.6. -


18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. (3) A titkos szavazás kivételével név szerinti szavazás rendelhető el a 18. §-ban meghatározott esetekben.”

2. § Az Ör 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § (2) A jegyzőkönyvnek a Mötv. 52. § (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell mellékletként:

a) a képviselő kérésére az írásban benyújtott hozzászólását,
b) a jelenléti íveket,
c) nem gépi titkos szavazás esetén a szavazásról felvett jegyzőkönyvet”

3. § Az Ör 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (3) A normatív határozatokat a 22. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell közzétenni."

4. § Az Ör 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § (1) A falugyűlés a település lakosságát érintő kérdés megvitatására, illetve tájékoztatására szolgál.

(2) A falugyűlés összehívásáról és napirendjének meghatározásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A falugyűlés megszervezése a polgármester feladata.

(4) A falugyűlés tárgysorába vett kérdésekről kialakított állásfoglalásokról és kisebbségi véleményekről a polgármester tájékoztatást ad a soron következő Képviselő-testületi ülésen.”

5. § Az Ör 30. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. § (1) A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A polgármester fő feladata:

a) biztosítja a Képviselő-testület demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát,

b) a településfejlesztés, a közszolgáltatások szervezése,

c) a képviselők és bizottság munkájának segítése,

d) együttműködés a helyi pártszervekkel, egyesületekkel és egyéb civil szervezetekkel.

(3) A polgármester hetente legalább egy alkalommal előre meghirdetett lakossági ügyfélfogadást tart, a képviselőket hivatali időben soron kívül fogadja.

(4) A polgármester tiszteletdíját a Képviselő-testület állapítja meg az Ügyrendi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatára.

(5) A polgármester munkanapokon 8 és 12 óra közötti időben az 1. § (2) bekezdésében megjelölt helyen látja el hivatali teendőit. Hétfői napokon a hivatali időben lakossági ügyfélfogadást tart.

(6) A tisztségviselők hivatalos tárgyalásaihoz, önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátáshoz és ajándékozáshoz, továbbá egyéb reprezentációs célú kiadásokhoz az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékű előirányzatot használhatnak fel.

(7) Az előirányzat felhasználását a polgármester engedélyezi.

6. § Az Ör 31. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § (3) Az alpolgármester a polgármester távollétében minden munkanap 10 és 12 óra között az önkormányzati hivatalban intézi az operatív ügyeket, illetve minden hét pénteki napján 13 és 14 óra között ügyfélfogadást tart."

7. § Az Ör 37. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. § (1) A Képviselő-testület megbízatásának időtartamára készített gazdasági program célkitűzéseit az éves költségvetése útján aktualizál és realizál.

(2) Az önkormányzat beszerzései előkészítése rendjének részletszabályait az SZMSZ 4. melléklete tartalmazza.”

8. § Az Ör 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § (1) A 42. §-ban vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettnek a vagyonnyilatkozatát a 33. § (5) bekezdés d) pontjában nevesített önkormányzati szerv titkári feladatait ellátó személyzeti ügyintézőjének kell átadnia.”

9. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 5-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör 28. § (1) bekezdés b) és e) pontja."