A szöveg időállapota: 2013.VI.15. - 2013.VI.15.
Időállapot váltás: 2013.VI.15. - 2013.VI.15.
2013.VI.16. -


16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés ab) és ac) pontjában, 62 § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 14. § (2) bekezdésének bd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„bd) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet,”

(2) Az ÖR. 14. § (2) bekezdésének ce) pontja helyébe a következő rendelkezés lép

„ce) látványtervet.”

(3) Az ÖR.14. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolás érvényességi ideje egy év.”

2. § Az ÖR. 15. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„b) meglévő építmény - (a meglévő tetőtér beépítését is ide értve) a beépített szintterület növekedését eredményező - bővítésére, illetve a településképet érintő átalakítására irányuló építési-, összevont- vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz készített építészeti-műszaki tervekkel kapcsolatban.”

1. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2013. június 15-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az ÖR. 2. § (1) bekezdése, a 9. § (6) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, a 14. § (3) és (5)-(7) bekezdése valamint a 15. § (2) bekezdése.