A szöveg időállapota: 2013.V.3. - 2013.V.3.
Időállapot váltás: 2013.V.3. - 2013.V.3.
2013.V.4. -


11/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet

a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés ab) és a c) pontjában, a 62. § (6) bekezdés 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Településképi bejelentési eljárási kötelezettség alá tartoznak a Rákóczi utca mindkét oldalán az Arany János utcától a Kossuth utcáig terjedő szakaszon a K-1 jelű sportpálya és a K-3 jelű piac területén lévő ingatlanok."

2. § Az Ör 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A rendelet előírásai szerint településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni, a Rákóczi utca mindkét oldalán az Arany János utcától a Kossuth utcáig terjedő szakaszán a K-1 jelű sportpálya és a K-3 jelű piac területén tervezett, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti műszaki tervekkel kapcsolatban."

1. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.