A szöveg időállapota: 2013.IV.1. - 2013.IV.1.
Időállapot váltás: 2013.IV.1. - 2013.IV.1.
2013.IV.2. -


8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a Szolgáltató útján nyújtott közszolgáltatás körében biztosítja a hulladékgyűjtő edényeknek a jogszabályban meghatározott rendszerességgel történő ürítését.

2. § A rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjáról a közszolgáltató a szolgáltatási évet megelőző év december 31-ig köteles tájékoztatni a szolgáltatás igénybevevőit

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Hr. módosításáról szóló 9/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet és a 13/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a Hr. 1. és a 4. melléklete.