A szöveg időállapota: 2013.IV.15. - 2013.XII.31.
Időállapot váltás: 2013.IV.15. - 2013.XII.31.
2014.I.1. - 2015.I.31.
2015.II.1. - 2015.XII.31.
2016.I.1. -


6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet

a helyi adókról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, következőket rendeli el:

1. Általános Rendelkezések

1. § E rendelet hatálya Hunya Község közigazgatási területén a 2. §-ban foglalt adónemek a Htv.-ben meghatározott adóalanyaira és adótárgyaira terjed ki.

2. § Hunya Község Önkormányzata

a) magánszemélyek kommunális adóját és

b) helyi iparűzési adót vezet be.

3. § Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő bejelentések, bevallások, illetve adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők.

2. Magánszemélyek kommunális adója

4. § Adóköteles a rendelet hatálya alá tartozó területen magánszemély tulajdonában lévő:

a) lakás vagy lakás céljára szolgáló épület,

b) beépítetlen belterületi földrészlet (telek), valamint

c) a nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jog.

5. § Az adó mértéke a 4. §-ban meghatározott adótárgyanként 13.000 Ft/év.

6. § Adókedvezményben részesül adótárgyanként:

a) 4000 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa,

b) 3000 Ft/év mértékben az, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, a lakcímnyilvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül van bejelentkezve és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig,

c) 4000 Ft/év mértékben az a tulajdonos, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.

3. Helyi iparűzési adó

7. § (1)Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a fizetendő éves adó mértéke az adóalap 1 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 600 Ft.

8. § Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg.

4. Az adó megfizetése

9. § Hunya Község Önkormányzata a hatáskörébe tartozó adók beszedésére:

a) 53200022-11054137 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlát,

b)53200022-11054144 számú iparűzési adó beszedési számlát,

c) 53200022-11054209 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlát,

d) 53200022-11054223 számú gépjárműadó beszedési számlát,

e) 53200022-11054216 számú egyéb bevételek beszedési számlát,

f) 53200022-11054168 számú pótlék beszedési számlát,

g) 53200022-11054151 számú bírság beszedési számlát,

h) 53200022-11060194 számú idegen bevételek beszedési számlát,

j) 53200022-11068570 számú adóigazgatási eljárási illeték beszedési számlát vezet.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2013. április 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 8/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, a 14/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelet, a 9/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet és a 11/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, a helyi iparűzési adóról szóló 17/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 10/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet.