A szöveg időállapota: 2013.IV.15. - 2013.X.14.
Időállapot váltás: 2013.IV.15. - 2013.X.14.
2013.X.15. - 2013.XII.31.
2014.I.1. -


5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 25. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében az Szt. rendelkezéseinek megfelelően és felhatalmazása alapján meghatározza Hunya Község Önkormányzata által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya a 6. §-ban meghatározott ellátások tekintetében kiterjed Hunya Község Közigazgatási területén állandó bejelentett lakhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, hontalanokra illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra.

(2) Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Szt. 7. § (1) bekezdésének értelmében hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

3. § E rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedül álló meghatározására az Szt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

3. Eljárási rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemre és hivatalból állapíthatók meg. Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelem - az erre rendszeresített formanyomtatványon és a szükséges mellékletek csatolásával - postai úton vagy személyesen a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségén (továbbiakban: Hivatal) nyújthatók be.

(2) A Képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.

(3) Kérelmezőnek minden esetben igazolnia kell saját maga és a vele egy háztartásban élő hozzátartozó személyi adatait, vagyoni és jövedelmi viszonyait.

Az igazolható jövedelemmel nem rendelkező kérelmezőnek, az eljárásban érintett hozzátartozóinak büntetőjogi felelősség mellett az erre rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznia a vagyoni, jövedelmi viszonyairól.

(4) A kérelemhez csatolandó jövedelemigazolások tartalmára a Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(5) A kérelem elbírálásához, a jogosultság megállapításához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat, és egyéb iratokat (Munkaügyi Központ igazolása, orvosi igazolás, számlák, jövedelemre vonatkozó munkáltatói, illetve pénzellátást folyósító szerv igazolása, stb.) a kérelem beadásával egy időben kell benyújtani.

(6) Halaszthatatlan, rendkívüli körülmény bekövetkezése, fennállása esetén a kérelmező az igazolásokat utólag is benyújthatja.

5. § (1) A kérelem elbírálása során a tényállás tisztázása érdekében a Hivatal környezettanulmányt készíthet.

(2) Különösen indokolt a környezettanulmány elkészítése, ha a család rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

II. fejezet

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

4. Egyes ellátási formák

6. § (1) A Képviselő-testület által nyújtott szociális rászorultságtól függő támogatások az:

a) átmeneti segély

b) temetési segély

c) közgyógyellátás

(2) A Képviselő-testület szociális hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át:

a.) az átmeneti segély,

b.) a temetési segély megállapítását.

(3) A szociális feladat- és hatáskör gyakorlásáról, a hozott döntésekről a hatáskör gyakorlója évenként a képviselő-testületet tájékoztatja.

5. Átmeneti segély

7. § (1) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére havi rendszerességgel hat hónap időtartamra átmeneti segély adható, amennyiben az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti segély összege legfeljebb havi 2.000 Ft, melynek egy hóra eső összegét hat hónapon keresztül minden hónap 5-ig kell folyósítani. A támogatást elsősorban természetbeni ellátásként élelmiszer, tüzelő, gyógyszer vásárlás céljára kell biztosítani. Kérelmező alapos indokra történő hivatkozása esetén a segély egy összegben is folyósítható.

8. § A Képviselő-testület jövedelmi viszonyoktól függetlenül is állapíthat meg átmeneti segélyt, ha azt különösen indokoltnak tartja.

A Képviselő-testület alkalmanként legfeljebb 50 ezer forintig terjedő összegben állapíthat meg átmeneti segélyt az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező személy részére.

9. § (1) A Hivatal a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik, és környezettanulmányt készít.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal már bármely ügyben vizsgálta és nem feltételezhető azokban lényeges változás.

(3) Sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a segély bizonyítási eljárás nélkül az igénylő nyilatkozatai alapján kiutalható. Ilyen esetben a Hivatal a határozathozatalt követő nyolc napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozatok valódiságáról..

(4) Átmeneti segély odaítélésénél a család egészére tekintettel kell a kérelmet megítélni és elbírálni.

10. § A készpénzben megállapított átmeneti segélyt a határozat jogerőre emelkedését követő nyolc napon belül a Hivatal pénztárában veheti fel a jogosult.

11. § (1) Az átmeneti segély természetben nyújtott támogatásként is adható, kiadható részben vagy egészben vásárlási vagy gyógyszer utalvány formájában is, illetve az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásával, az intézményi térítési díj megfizetésével történhet.

(2) Az utalvány a segélyezettet élelmiszer, tisztálkodó szer, gyógyszer és tüzelő vásárlására jogosítja fel.

(3) Az utalvány egyéb célra nem használható fel azon élvezeti cikket, alkoholtartalmú italt vásárolni tilos! Az utalvány értéke sem egészben sem részben készpénzre nem váltható át és másra át nem ruházható!

(4) A szociális célú vásárlási utalvány közokiratnak minősül, melyet szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni.

6. Temetési segély

12. § (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak:

a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 220 %-át.

(3) A temetési segély összege 15.000 Ft. Ettől a polgármester indokolt esetben magasabb összegű segélyt is megállapíthat.

7. Közgyógyellátás

13. § (1) Az Sztv. 50. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Rendelet 10. § (2) bekezdésben szabályozott szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra.

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-át, egyedül élő esetén 220 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át.

III. fejezet

A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről

14. § (1) Hunya Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyek - ide nem értve az egészségkárosodott személyeket - (továbbiakban RSZS-ben részesülő) együttműködésének intézményi feltételeiről a Csárdaszállás - Gyomaendrőd - Hunya Intézményfenntartó Társulás útján fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ - a (a továbbiakban kijelölt szerv) - útján gondoskodik.

(2) Az RSZS-ben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres szociális segély megállapítását kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követő 15 napon belül, illetve a kijelölt szerv által megadott határidőre a beilleszkedést segítő programról írásban a kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni.

(3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről, illetve a beilleszkedési programról a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségét 15 napon belül értesíteni.

(4) Beilleszkedést segítő programok típusai:

a) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.),

b) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,

c) egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,

d) munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása),

e) alkalmi munkavállalást segítő programok.

(5) Az együttműködés megszegésének esetei:

a) az RSZS-ben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetette nyilvántartásba magát,

b) a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolta,

c) a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem vett részt,

d) a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre.

IV. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások pénzügyi fedezete

15. § (1) Az egyes szociális rászorultságtól függő támogatások pénzügyi fedezetét és a felhasználható pénzügyi kereteket az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben kell meghatározni.

(2) Az egyes támogatási formák meghatározott pénzügyi keretei között a szükségeshez képest a Képviselő-testület átcsoportosítást hajthat végre.

V.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2013. április 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a 3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet.