A szöveg időállapota: 2013.II.17. - 2013.VIII.9.
Időállapot váltás: 2013.II.17. - 2013.VIII.9.
2013.VIII.10. - 2013.XI.30.
2013.XII.1. -


4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet

Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A bevételek és kiadások címeit, alcímeit és előirányzatait az 1. melléklet mutatja be.

2. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 85.767 E Ft, ezen belül a 2012. évi pénzmaradvány összege 27078 E Ft, a működési célú pénzeszköz átvétel összege 9600 E Ft. Felhalmozási bevételt a költségvetés nem tartalmaz. 2.; 2/a. melléklet tartalmaz.

3. § Az Önkormányzat működési költségvetési kiadásainak előirányzata 63.966 E Ft, ezen belül a személyi juttatás 13.459 E Ft, munkaadót terhelő járulék és szoc. hj. 3.079 E Ft, dologi kiadás 31.484 E Ft, a működési célú pénzeszköz átadás 14.894 E Ft, a szoc. pol. juttatás 1.050 E Ft, melyet a 3., 3/a., melléklet tartalmaz.

4. § Az Önkormányzat felújítási előirányzata 1.500 E Ft, feladatonként, célonként a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat fejlesztési és egyéb kiadásainak értéke 1.910 E Ft, amely az ivóvízminőség javító program önerejét tartalmazza. A felhalmozási kiadásokat feladatonként az 5. melléklet mutatja be.

6. § (1) Az Önkormányzat tartalékának összege 18.391 E Ft. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület és a polgármester évközben dönt.

7. § Hunya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlegét a 6., 6/a. melléklet tartalmazza.

8. § A forrásösszetétel mérlegszerű kimutatását, a működési és fejlesztési hiány összetételét a 7., 7/a. melléklet tartalmazza.

9. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bek. c) pontjában előírt közvetett támogatásokra vonatkozó mérleget a 11. melléklet mutatja be.

10. § (1) Hunya Község Önkormányzatának intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

11. § (1) 2013. január 1.-től a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 11. melléklete az irányadó a közalkalmazottak besorolását illetően.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény (Továbbiakban: Ktv.) 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2008. január 1-től 38.650 forint, 2013. évre nem változott. A köztisztviselők illetménye ennek alapján lett megállapítva, figyelembe véve a tartós távollevők- és helyettesítőik illetmény különbözetét. A Ktv. 44/A. § szerinti illetménykiegészítés nincs. Az osztályvezetők illetménypótléka - a korábbi évekkel azonosan - a Ktv. 46. § (5) b) pontja alapján meghatározott illetmény 10%-a.

a) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §-ában foglaltak, továbbá a 2013. évi költségvetési törvény 56. § (3) bekezdése alapján a cafetéria keret bruttó összege 200.000 Ft/fő/év, melyből a kifizetői adó mértéke 30,94 %.

12. § Az Áht. 24. § (4) bek. a) pontja, és a 78. § (2) bek. alapján a 9., melléklet tartalmazza a Hunya Község 2013. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet és a likviditási tervet.

13. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

1. Záró rendelkezések

14. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.