A szöveg időállapota: 2013.II.7. - 2013.II.7.
Időállapot váltás: 2013.II.7. - 2013.II.7.
2013.II.8. -


1/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) VII. Fejezet Körjegyzőség címe helyébe a következő rendelkezés lép:
"Közös önkormányzati hivatal

123. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Hunya Község Önkormányzatával és Csárdaszállás Község.

Önkormányzatával kötött megállapodás alapján közös hivatalt működtet.

(2) A közös hivatal hivatalos elnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A közös önkormányzati hivatal székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

(4) A közös önkormányzati hivatal állandó kirendeltségei:

a) Csárdaszállási Kirendeltség, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.

b) Hunyai Kirendeltség, 5555 Hunya, Rákóczi út 19.

(5) A (3) bekezdés szerinti törzshivatal szervezeti felépítése:

a) Adó Osztály

b) Közigazgatási Osztály

c) Pénzügyi Osztály

d) Titkárság

e) Városüzemeltetési Osztály

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szervezeti egységek részletes feladat és hatáskörét, az osztályok belső tagozódását a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.”

1. Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.