A szöveg időállapota: 2012.VII.10. - 2013.III.31.
Időállapot váltás: 2012.VII.10. - 2013.III.31.
2013.IV.1. -


9/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelet alkotja.

1. § A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Az Önkormányzat a Szolgáltató útján nyújtott közszolgáltatás körében biztosítja a hulladékgyűjtő edényeknek kéthetente (minden második pénteken) történő rendszerességgel történő ürítését."

2. § A rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan tulajdonosa. Egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthető, ha az ingatlanba életvitelszerűen személy nem lakik.

(2) A mentesség igénybevételére irányuló kérelmet Hunya Község Önkormányzatához kell benyújtani. A kérelmet átruházott hatáskörben Hunya Község Polgármestere bírálja el, aki jogosult a kérelemben foglaltakat a helyszínen is ellenőrizni."

3. § Ez a rendelet 2012. július 10. napjával lép hatályba.