A szöveg időállapota: 2013.IV.1. - 2013.XII.9.
Időállapot váltás: 2012.IV.1. - 2012.V.31.
2012.VI.1. - 2013.III.31.
2013.IV.1. - 2013.XII.9.
2013.XII.10. -


6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Alkotórész: ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.

2. Egyedül élő személy: a Központi személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján az ingatlanba nincs más személy bejelentve, vagy büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat arról, hogy a bejelentett más személy életvitelszerűen nem tartózkodik ott.

3. Háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlanban életvitelszerűen tartózkodó személyek összessége.

4. Ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.

2. A rendelet célja, hatálya

2. § (1) Hunya Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme feltételeinek, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának, igénybevétele rendjének meghatározása. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra és a folyékony hulladékokra.

3. § (1) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról a rendeletben meghatározott módon gondoskodik.

(2) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a Gyomaközszolg Kft. (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz., adószám: 13794602-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-007188)

(3) A Szolgáltató rendszeres közszolgáltatási tevékenységét a település belterületén, egyéb belterületén, továbbá külterületen a Rákóczi út külterületi térségén és a Dózsa utca melletti külterületi tanyák vonatkozásában köteles ellátni.

(4) A hulladék ártalmatlanításáról, a szelektíven gyűjtött hulladék kezeléséről és hasznosításáról a függelékben meghatározott Üzemeltető gondoskodik.

(5) A hulladékgyűjtő helyek listáját a függelék tartalmazza.

3. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatás keretében az Önkormányzat feladata különösen:

a) a helyi közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése, valamint évente egyszer lomtalanítási akció lebonyolításának megszervezése;

b) a közszolgáltatás ellátására a Szolgáltató és az Üzemeltető kiválasztása, és velük a szerződés megkötése;

c) gondoskodás a Szolgáltató és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító-hely, hasznosító-hely, hulladékudvar és lakossági szelektív hulladékgyűjtő rendszer kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról;

d) a közszolgáltatási díj és a díjfizetés rendjének megállapítása;

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes, a jogszabályban meghatározott hatósági jogkörök gyakorlása;

f) a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

(2) Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal.

4. Az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlantulajdonos

a) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjti;

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett és a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a rendelet 7. §-ában meghatározott gyakorisággal igénybe veszi;

c) a közszolgáltatás díját kiegyenlíti;

d) a hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

e) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartja;

f) az ingatlanán keletkező hulladékot válogatja, szelektíven gyűjti, és azt a város területén e célra rendszeresített a függelékben leírt helyekre (hulladékszigetek) telepített gyűjtőedénybe elhelyezi, vagy az ingatlanán a Szolgáltató által biztosított edényzetbe, illetve zsákokba külön-külön gyűjti;

g) a szerződés-kötéskori feltételekben bekövetkezett változást, annak bekövetkeztétől számított 8 napon belül a Szolgáltatónak bejelenti.

(2) A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos megvásárolja vagy az önkormányzattól korábban megkapta használatra. A megvásárolt vagy használatba kapott gyűjtőedény elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról a Szolgáltató díj ellenében gondoskodik. Az ingatlantulajdonos saját, a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényének felhasználásával is igénybe veheti a közszolgáltatást.

(3) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen, vagy nem lakott ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4) A kötelezettség alóli mentességet évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálathoz az ingatlan tulajdonos köteles adatot szolgáltatni.

6. § A Szolgáltató:

a) a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen összegyűjti, elszállítja a kijelölt hulladékkezelő telepre, a hulladékgyűjtő szigetekről a szelektíven gyűjtött hulladékot elszállítja a mindenkor hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően;

b) az évi lomtalanítási akciót lebonyolítja úgy, hogy a hulladék a lehető legkevesebb ideig legyen közterületen;

c) a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett szennyeződést haladéktalanul eltakarítja;

d) a hulladékgyűjtő sziget edényzetét rendszeresen tisztítja, karbantartja, szükség szerint cseréli, valamint a gyűjtősziget környezetét rendben tartja;

e) hulladékudvart üzemelteti

f) megfelelő ügyfélszolgálati rendszert működtet.

6/A. § A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a továbbiakban: adatok) a Szolgáltató a közszolgáltatási jogviszony keletkezésétől megszűnéséig terjedő időtartamban, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeli. Az adatokat a Szolgáltató a közszolgáltatási jogviszony megszűnését követő 3 munkanapon belül törli.

5. A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

7. § (1)1 Az Önkormányzat a Szolgáltató útján nyújtott közszolgáltatás körében biztosítja a hulladékgyűjtő edényeknek a jogszabályban meghatározott rendszerességgel történő ürítését.

(2) Azokon a lakóterületeken, amelyek nem tartoznak a 3.§ (3) bekezdésében meghatározott körbe a Szolgáltató zsákos szemétszállítást biztosít kéthetente egy alkalommal a kijelölt gyűjtőhelyről.

8. § (1) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást írásban felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. A felajánlás szövegét a 2. melléklet tartalmazza. A vállalkozások és a Szolgáltató között a jogviszony a 3. mellékletben meghatározott szerződés megkötésével jön létre.

(2) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató elkészíti és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíti. A hulladékszállítás rendjét az Önkormányzat, a Szolgáltatóval egyeztetett módon hagyja jóvá.

(3) Amennyiben az 1. § 1. pontjában meghatározott települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék - árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán - közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére a közterület használata tárgyában az Önkormányzattal megállapodást kötött természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet bejelenti az Önkormányzatnak, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterület-használati megállapodás megkötését az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.

(4) A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíti.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek eleget tevő ingatlan tulajdonosokra a Hgt. 51. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartási és adatközlési kötelezettség nem terjed ki; a náluk keletkező hulladékok nyilvántartásáról és bejelentéséről a Szolgáltató a külön jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik.

6. A hulladék gyűjtésére, elszállításra és átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

9. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési szilárd hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére - a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott és azonosító jellel ellátott más gyűjtőeszközt (továbbiakban: zsák) vesz igénybe. A Szolgáltató csak az általa biztosított zsákot köteles elszállítani, amely a Községházán vásárolható meg.

(2) A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és az ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(3) A Szolgáltató a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék mennyiségének megfelelő méretű és számú gyűjtőedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, térítés ellenében a kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül rendelkezésre bocsátja. Az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a gyűjtőedény átvételét aláírásával igazolja.

(4) Ha az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a szerződésben meghatározott mennyiséget a Szolgáltató - az ingatlantulajdonos megkeresésével egyidejűleg - a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cseréli az eredeti gyűjtőedényt, illetve megemeli az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(5) Ha az ingatlanon az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű (legalább a gyűjtőedény méretének kétszerese) hulladék keletkezése várható, a Szolgáltató az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú további gyűjtőedényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot biztosít díj ellenében az ingatlantulajdonos számára, és a többletszolgáltatást teljesíti. Legkésőbb a zsák átadásakor a Szolgáltató annak díjáról a tulajdonost tájékoztatja.

7. A hulladék gyűjtésére, elszállítására és átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

10. § (1) Az ingatlantulajdonos tartózkodik attól, hogy a hulladékot elhagyja - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozza, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezze, kezelje.

(2) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került, onnan származó szilárd hulladékot a hulladékgazdálkodás szabályainak megfelelően gyűjti oly módon, hogy azzal a környezet szennyezését megelőzze.

11. § (1) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül helyezi el. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzattal kötött közterület-használati megállapodás alapján lehet.

(2) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen helyezi el. A gyűjtőedény legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezhető ki a közterületre, és a gyűjtés napján 20 óráig az ingatlan területére vissza kell vinni, e szabály alól kivétel a tartósan engedélyezett elhelyezés.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

12. § (1) Az ingatlantulajdonos gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos téríti meg, aki a gyűjtőedényt átvette, illetve, aki a gyűjtőedény használati jogát megszerezte.

(3) A Szolgáltató kárát az ingatlantulajdonos a kártérítési igény benyújtásától számított nyolc napon belül téríti meg.

13. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Szolgáltató felhívására az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá teszi. Megtéríti továbbá az így okozott esetleges kárt.

(2) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyag, égési melléktermék, állati tetem vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

14. § A szolgáltató a kötelező közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:

a) az nem a rendszeresített vagy a szolgáltató által nem elfogadott gyűjtőtartályban, illetve feliratozott zsákban kerül elszállítás céljából átadásra,

b) arról érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható,

c) az közterületre kihelyezett gyűjtőedény mellé ömlesztett módon került elhelyezésre.

8. A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

15. § (1) Lomtalanítás évi egy alkalommal az Önkormányzat és a Szolgáltató között egyeztetett időpontban történik, melyről a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell. A lomtalanítás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arra a megfelelő felkészülési idő biztosított legyen.

(2) A rendelet 1. § 1. pontjában meghatározott olyan hulladék elszállításáról, mely a Szolgáltató szállítójárművéhez rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el a Szolgáltató gondoskodik a lomtalanítási akció keretében. A hulladékot az ingatlantulajdonos a Szolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a Szolgáltató előzetesen megjelölt. A hulladék elszállítását a Szolgáltató végzi. Az ártalmatlanítását, illetve hasznosítását az Üzemeltető végzi. A Szolgáltató a lomtalanítás megszervezésének keretén belül szokásos módon tájékoztatja a lakosságot a gyűjtőpontok helyéről, a lomok begyűjtésére kihelyezett konténerek elszállításának időpontjáról.

(3) Az elszállítandó hulladékot a szolgáltató által meghatározott időpontban úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9. A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

16. § (1)2 A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díjáról a közszolgáltató a szolgáltatási évet megelőző év december 31-ig köteles tájékoztatni a szolgáltatás igénybevevőit.

(2) Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a Rendelet 18. §-a alapján alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkedvezmény formájában megtéríti a Szolgáltatónak.

(3) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe vételére kötelezett.

(4) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjat a Szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében fizeti meg.

(5) A közszolgáltatás díjának kiegyenlítése a számla benyújtásakor esedékes.

(6) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

17. § A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

10. Közszolgáltatási díjkedvezmények

18. § (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan tulajdonosa. Egy ingatlan lakatlannak akkor tekinthető, ha villamosenergia-fogyasztása nem éri el a havi 5 kW/óra teljesítményt.

(2) A mentesség igénybevételére irányuló kérelmet Hunya Község Önkormányzat Körjegyzőjéhez kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kedvezményre jogosító okiratokat. A kérelmet átruházott hatáskörben Hunya Község Polgármestere bírálja el.

19. § (1) A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a szolgáltatótól a már igénybevett kötelező közszolgáltatás szünetelését mindaddig, amíg az ingatlanon települési szilárd hulladék nem keletkezik.

(2) A szolgáltatás igénybevétele szüneteltethető azon ingatlanon, amelyen legalább 30 napig senki sem tartózkodik, és emiatt hulladék sem keletkezik. A szüneteltetés igazolására a szerződést kötő fél az azonosítóval ellátott címkét a szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, azt 8 napon belül be kell jelenteni a Szolgáltatónak.

11. A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése, szabálysértési rendelkezések

20. § A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

21. § 3

12. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2012. április 1-én lép hatályba.

1. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről

Felajánlás

Hunya Község Önkormányzatának 6/2012. (II.28.) rendelete alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevétele az ingatlantulajdonos számára kötelező. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára a GYOMAKÖZSZOLG KFT, mint Szolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:

A megjelölt szolgáltatást a Szolgáltató 2012. április 1. napjától folyamatosan nyújtja.

Megrendelő tulajdonos neve (közszolgáltatás díjának alanya)………………………………………………………………………………….…(név) lakcíme: ……………………………………………………………; szolgáltatás helye: …………………………………… ………………………………….. anyja neve:………………………………………………… szül. hely, idő:…………………………………………………………

Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ……........ literes………db.

Ezen felajánlás alapján a GYOMAKÖZSZOLG KFT. kéthetente hulladékgyűjtést fog végezni. A közszolgáltatási díj kéthavonta kerül kiszámlázásra, melyet a tulajdonos utólag köteles megfizetni.

Amennyiben „Tiszta városért” zsákot vásárol, a számlát a következő aktuális hulladékszállítási számlával együtt állítjuk ki.

A szolgáltatás - edényzet ürítése a kialakult szállítási rend szerint történik.

Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik.

A szolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, amennyiben az adott ingatlanban legalább 30 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, azt 8 napon belül köteles jelenteni a szolgáltatónak.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló Kt. rendelet rendelkezéseit alkalmazzák.

Dátum:

Gyomaközszolg Kft. Megrendelő

3. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

Szerződés minta

Közszolgáltatási szerződés

települési szilárd hulladék szállítására

mely létre jött egyrészt Gyomaközszolg Kft (Székhely: ……………………………….. Adószám: ……………………, számlaszám: ……………………………… képviseli: ……………………………………

mint Szolgáltató

másrészt Név: ……………………………………… Lakcím/Székhely:………………………………………………. Születés helye és ideje: .………………………………………Anyja neve.:……………………………………….

Vállalkozók esetén adószám:………………………………………………………………

Mint ingatlantulajdonos között az alábbi feltételekkel:

Az ingatlan tulajdonosa igénybe veszi a …../2012. (.....) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Szolgáltató által nyújtott települési szilárd hulladék szállításának szolgáltatását. A tulajdonos kijelenti, hogy ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, és ezen keletkezett hulladék elszállítására kívánja igénybe venni a közszolgáltatást kéthetenkénti alkalommal.

A szolgáltatás igénybevételének kezdete: ……………………………………………………..

A szolgáltatás nyújtásának napja: …………………………………………………………….

A szolgáltatás helye: Örménykút……………………………………………………………

Társasház esetén lakások száma:……………………………………………………………

A gyűjtőedényről a felek a következők szerint rendelkeznek:

A Szolgáltató tulajdonos használatába adja szabványos ………..db ……….. típusú …….…..űrtartalmú gyűjtőedényét.

A tulajdonos kijelenti, hogy rendelkezik ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedénnyel.

A Szolgáltató tulajdonos elad/bérbe ad ……….. db ……….. űrtartalmú szabványos gyűjtőedényt.

A szolgáltató a szolgáltatás díját

a kötelező közszolgáltatás esetén a Rendeletnek megfelelően …………Ft/ürítés;

a kötelező közszolgáltatás alá nem eső szolgáltatás esetén …………Ft/ürítés árban határozza meg.

A szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatáson felül külön meghatározott többletszolgáltatást is elvégez, melynek díját az üzletszabályzatában határozza meg.

Az ingatlantulajdonos a szolgáltatás díját készpénzben/csekken/átutalással teljesíti. A tulajdonos tudomásul veszi, kötelező közszolgáltatás esetén a közszolgáltatási díj adók módja behajtandó köztartozásnak minősül.

Jelen szerződés módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A módosítás a szerződés azon részeire terjedhet ki, melyek a Rendlettel összhangban vannak. Ennek megfelelően kötelező közszolgáltatás esetén nem módosítható különösen a közszolgálati díjra, ürítési napokra, ürítési helyre vonatkozó rendelkezések.

Az ingatlan tulajdonos a szerződést 15 napos felmondási idővel akkor mondhatja fel, ha felhagy az ingatlan használatával, és ingatlana nem lakottnak minősül; vagy ha tulajdonosi minősége megszűnik; vagy ha a gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett - a települési ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik, és a tevékenysége során képződött települési hulladék ártalmatlanításáról ebben a berendezésben, létesítményben gondoskodik.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény, a Ptk., a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló …../2012. (.....) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

20… . …………… hónap ….. .

Gyomaközszolg ……………………………….

Mint Szolgáltató

.............................................................................. Tulajdonos

4. melléklet a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez5

Függelék a 14/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelethez:

Vállalkozói, közületi díjak 2012. április 1-től
Edényzet típusa Közszolgáltatási díj Ft/ürítés (nettó)
80 literes 525
110 - 120 literes 741
240 literes 1483
1100 literes 3705
5000 literes 10267

Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Üzemeltető

név: Regionális Hulladékkezelő Kft.

székhely: 5500 Gyomaendrőd, Tanya VI. kerület 104. 0130/5 hrsz

adószám: 22714990-2-04

cégjegyzékszám: 04-09-009983

képviselő: Berkes Zsuzsanna ügyvezető

Nyitva tartás: hétköznap 8 - 17 óra

Szombat 8 - 16 óra

Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar

név: Gyomaszolg Ipari Park Kft

székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13 hrsz

adószám: 10665387-2-04

cégjegyzékszám: 04-09-001752

képviselő: Fekete József

A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el
Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok
Háztartási nagydarabos ( háztartási berendezés, lomok) fáradt olaj, használt sütő zsiradék
fém hulladék (alumínium italos dobozok, vashulladék) festék, oldószer
üveg hulladék (pl.: befőttes, szörpös, italok, síküveg stb.) növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei
papír hulladék (pl.: szórólapok, karton, újság) lejárt szavatosságú gyógyszerek
műanyag hulladék (pl.: üdítős palack, nejlon zacskó) fénycső, izzó
italos karton dobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes doboz) elektronikus hulladék (pl.: Tv, számítógép, hűtő, telefon)
Textilhulladék szárazelem (pl.: gomb elem, ceruza elem)
személyautó gumiabroncs - max. 1. garnitúra háztartási gépek (pl.: gáztűzhely, mosógép)
ömlesztett zöld hulladék (pl.: levágott fű, nyesedék, lomb) akkumulátor
lakossági építési törmelék - max. 1m3 festékpatronok, tonerek

A lakosság nem veszélyes hulladékból évente összesen maximum 200 kg/háztartás, veszélyes hulladékot pedig 100 kg/háztartás mennyiséget adhat le.

A hulladékudvarban nem helyezhető el:

- a kommunális hulladékot (háztartási vegyes hulladék)

- a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb veszélyes hulladékokat (pl.: pala, kátránnyal szennyezett hulladék, laborvegyszer, robbanásveszélyes anyagok)

A darabos hulladékokat csak tiszta állapotban veszi át a szolgáltató.

Hulladékudvar nyitva tartása: folyamatos

2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

1. Búzavirág Vendéglő előtt (Petőfi út)


1
Módosította: 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelelt 1. §. Hatályos 2013. április 1-től.
2
Módosította: 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelelt 2. §. Hatályos 2013. április 1-től.
3
Hatályon kívül helyezte: 8/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. § e) pontja.
4
Hatályon kívül helyezte: 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelelt 3. § (3) bek. Hatálytalan 2013. április 1-től.
5
Hatályon kívül helyezte: 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelelt 3. § (3) bek. Hatálytalan 2013. április 1-től.