A szöveg időállapota: 2012.III.1. - 2012.III.1.
Időállapot váltás: 2012.III.1. - 2012.III.1.
2012.III.2. -


5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hunya Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelete e rendelet 1. mellékletével egészül ki.

Záró rendelkezések

2. § Ez a rendelet 2012. március 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzata kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősített vagyoneleme a vagyonkezelésre átadott vízi - közmű vagyon, amelynek részletezése a Békés Megyei Vízművek Zrt. és Hunya Község Önkormányzata között megkötött vagyonkezelési és üzemeltetési szerződésben, valamint az ahhoz tartozó mellékletekben található.