A szöveg időállapota: 2012.III.1. - 2013.V.14.
Időállapot váltás: 2012.III.1. - 2013.V.14.
2013.V.15. -


4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § E rendelet célja a szociális ellátás rendszerének, valamint feltételeinek megteremtése és biztosítása, a szociális jogosultságok, illetve a szociális segítségre szorulókért érzett felelősség érvényre juttatása a városi sajátosságok figyelembevétel.

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Hunya község közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, valamint bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyekre, illetve az 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott állampolgárokra illetve azokra a személyekre és szervezetekre akik Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásait igénybe veszik.

(2) E rendeletben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell a Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Intézményi Társulás fenntartásában lévő, hunyai telephelyen működő intézményben, ahol személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátást biztosítanak.

3. § A Hunya Község Önkormányzata által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások a következőek:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d) támogató szolgáltatás

e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

f) nappali ellátás: idősek klubja

4. § (1) A szociális ellátásra való jogosultságot az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával készített kérelem és a jogszabályi előírásnak megfelelően becsatolt iratok alapján lehet megállapítani.

(2) A kérelmező köteles, saját jövedelmi viszonyairól, vagyoni helyzetéről, tartásra köteles hozzátartozóiról részletesen nyilatkozni, (kivétel: a gyermekek étkeztetése) valamint a szociális rászorultság megállapításához szükséges iratokat becsatolni.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az intézmény vezetőjénél vagy a telephely vezetőjénél kell benyújtani.

(4) Az ellátást igénylővel vagy törvényes képviselőjével kötendő megállapodás megkötésekor a jogszabályi előírásban foglaltakat és az ellátási formának megfelelő nyomtatványt kell alkalmazni. Az intézményvezető a megállapodás megkötésekor többletkötelezettséget nem vállalhat.

5. § (1) Étkeztetést az Szt. 62. §-ában meghatározott szociálisan rászorult személyek részére kell biztosítani.

(2) A mindenkori irányadó öregségi nyugdíjkorhatár alatt étkezésben az a személy részesíthető:

a) aki csökkent munkaképessége miatt rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban vagy rendszeres szociális járadékban részesül,

b) aki egyedülálló és kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodik

c) aki egyedülálló és megélhetését csak a rendszeres szociális segély biztosítja.

(3) Egészségi állapotra tekintettel étkeztetésben az a személy részesíthető, akinek háziorvosa igazolja, hogy krónikus vagy akut egészségromlása miatt, a napi főtt étel előállítására nem képes.

(4) Azon étkezést igénylők akiknél a fennálló körülmények alapján nem állapítható meg a szociális rászorultság, vendég étkeztetést vehetnek igénybe Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos konyháján. A szociálisan nem rászorult étkezők részére az étkezés saját elvitellel biztosítható.

6. § Az intézmény egyes ellátási formáiban alkalmazott házirendek betartása a szolgáltatást végzőkre és az ellátásokat igénybe vevőkre egyaránt kötelező érvényűek. Ha az ellátott a házirendben foglaltakat súlyosan megszegi az intézményi jogviszonyt az intézményvezető javaslata alapján, a Társulási Tanács megszüntetheti. A megszüntetési eljárás során az előzetesen ki kell kérni az Érdekképviseleti Fórum véleményét.

7. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak:

a) Az 1. számú melléklet tartalmazza a Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának élelmezési nyersanyagnormáit és a szolgáltatott étkeztetések szolgáltatási díjait.

b) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A térítési díjat az 1993. évi III. tv. 114. § (2) bekezdésében meghatározott személy köteles megfizetni.

(3) A Térségi Szociális Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások igénybevételéért fizetendő személyi térítési díjat alapszolgáltatás keretébe tartozó ellátási formákban tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig kell a térítési díj fizetésére kötelezettnek megfizetnie az intézmény számlájára.

(4) A személyi térítési díj összegét felül kell vizsgálni az intézményi térítési díj változása esetén, továbbá ha a fizetésre kötelezett jövedelme (az Szt.-ben meghatározott mértéket) jelentősen meghaladja.

(5) A felülvizsgálat során megállapított új személyi térítési díj érvényességének időpontja a változást követő hónap első napja, illetve a mellékletekben meghatározott időpont.

(6) Ha a jogosult vitatja a térítési díj összegét, ellene jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Amennyiben a kötelezett nem ért egyet a megállapított személyi térítési díj mértékével, az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a képviselő - testülethez nyújthat be jogorvoslati kérelmet.

(7) Ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelemmel nem rendelkezik és a térítési díj alapjául szolgáló ingatlan vagyona, valamint tartásra, gondozásra köteles és képes hozzátartozója nincs részére a Intézményi Társulás térítésmentes ellátást biztosít.

(8) Az Intézményi Társulás gesztori feladatot ellátó polgármestere - átruházott hatáskörében eljárva - intézkedik a térítési díj hátralék behajtása vagy törlése iránt.

(9) A támogató szolgálat szállítási szolgáltatását a 2. számú mellékletben meghatározott térítés ellenében olyan fogyatékossági támogatásban nem részesülő szociálisan nem rászorult ellátottak is igénybe vehetik, akik koruk, egészségi állapotuk miatt, tömegközlekedési eszközzel közlekedni nem tudnak.

(10) Nem kell szállítási kilométerdíjat fizetnie a fogyatékos személynek, ha a szállítása a lakásáról az őt ellátó szociális intézménybe, illetve onnan a lakására történik.

(11) A Támogató szolgálat gépkocsijának alapvetően a támogató szolgálati feladatok ellátásához kapcsolódó szállítási feladatokat kell ellátnia. A gépkocsi szabad szállítási kapacitását az ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos intézményekben élő idősek térítés nélkül vehetik igénybe a helyi szakrendelésekre történő eljutáshoz.

(12) Amennyiben a támogató szolgálat eseti szállítását egyszerre több személy veszi igénybe a szállítási kilométerdíj összegét osztani kell, az igénybe vevők számával.

(13) Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőktől AZ INTÉZMÉNY TÁMOGATÁSÁRA adományt, felajánlást a fenntartó képviseletében - az intézményvezető közreműködésével - az Intézményi Társulás gesztori feladatot ellátó polgármestere fogadhat el adományozó levél vagy megállapodás alapján.

8. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Napköziotthonos Konyhájának élelmezési nyersanyagnormáit és a szolgáltatott étkeztetések szolgáltatási díjait a következők szerint határozza meg:

a) A nettó nyersanyagnormák:

Óvoda napközi: 294 Ft

Iskola menza (csak ebéd): 207 Ft

Iskola napközi (háromszori étkezés): 318 Ft

Felnőtt zóna (csak ebéd nyersanyagnorma): 207 Ft

Felnőtt (csak ebéd nyersanyagnorma): 221 Ft

b) A szolgáltatott vendég felnőtt zóna ebéd térítési díja:

nettó térítési díj: 514 Ft/fő

27 % ÁFA: 139 Ft/fő

Összesen: 653 Ft/fő

c) A szolgáltatott vendég felnőtt ebéd térítési díja:

nettó térítési díj: 553 Ft/fő

27 % ÁFA: 149 Ft/fő

Összesen: 702 Ft/fő

d) A szolgáltatott gyermek menza (csak ebéd) térítési díja:

nettó térítési díj: 352 Ft/fő

27 % ÁFA: 95 Ft/fő

Összesen: 447 Ft/fő

e) A szolgáltatott gyermek napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) térítési díja:

nettó térítési díj: 440 Ft/fő

27 % ÁFA: 119 Ft/fő

Összesen: 559 Ft/fő

2. melléklet a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A Térségi Szociális Gondozási Központ Hunya 6. számú telephelyéhez kapcsolódóan az 1993. évi III. tv szerint számított intézményi térítési díjak az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

a) Szociális étkeztetés díja: 410 Ft + ÁFA / adag

b) Szociális étkeztetés kiszállítási díja: 100 Ft / adag

c) Házi segítségnyújtás díja: 395 Ft / óra

d) 6. számú Idősek Klubja (Hunya, Rákóczi út 31.) étkezés igénybevétele nélküli klubtagsági díja: 162 Ft/gondozási nap

e) Támogató szolgálat személyi segítési díja szociálisan rászoruló személy részére: 141 Ft/óra

f) Támogató szolgálta személyi segítési díja nem rászorulók részére: 400 Ft / óra

g) Támogató szolgálat szállítási díja szociálisan rászoruló személy részére: 30 Ft / km

h) Támogató szolgálat szállítási díja nem rászorulók részére: 400 Ft / óra