A szöveg időállapota: 2012.III.1. - 2013.IV.14.
Időállapot váltás: 2012.III.1. - 2013.IV.14.
2013.IV.15. -


3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése, illetve megőrzése érdekében az Szt. rendelkezéseinek megfelelően és felhatalmazása alapján meghatározza Hunya Község Önkormányzata által biztosított egyes szociális ellátások formáit, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hunya község közigazgatási területén élő, az Szt. 3. § (1-(3) bekezdéseiben meghatározott személyekre.

3. § A képviselő-testület a Szt-ben és a külön jogszabályokban foglalt egyes hatáskörök gyakorlását- az önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§. (3) bekezdésében biztosított joga alapján a polgármesterre ruházza át:

a.) átmeneti szociális segély megállapítását

b.) temetési segély megállapítását,

c.) alap- és szakosított ellátást nyújtó szociális intézménybe beutalást.

II. fejezet

A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ Eljárási RENDELKEZÉSEK

4. § E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésére, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni, az Sztv.-ben meghatározott eltérésekkel.

5. § A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülménye - pld. anyagi, jövedelmi helyzetének - megváltozásáról köteles - a változást követő 15 napon belül - Örménykút és Hunya Községek Körjegyzőségénél (a továbbiakban: Körjegyzőség) bejelenteni.

6. § (1) A szociális ellátások iránti - a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet melléklete szerinti, az igényelt ellátás típusának megfelelő - kérelmet, valamint vagyonnyilatkozatot, és egyéb iratot, a jövedelem-igazolással együtt - a Körjegyzőségen kell benyújtani, de az ellátások hivatalból is megállapíthatóak.

(2) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek igazolnia kell:

a) a kérelmező által igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat,

b) az Szt. 18. § a.)-l.) pontjában szereplő adatait, továbbá

c) a jövedelmet igazoló dokumentumokat.

(3) Halaszthatatlan, rendkívüli körülmény bekövetkezése, fennállása esetén a kérelmező az igazolásokat utólag is benyújthatja.

(4) A jogosultság megállapításakor a jövedelemvizsgálat során az Szt. 10. § (2)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni.

7. § (1) A szociális ellátások biztosítását megelőzően a kérelmező vagyoni, szociális és lakáskörülményeiről - szükség esetén - a Körjegyzőség környezettanulmányt készít.

(2) Amennyiben a kérelmező a 6. §-ban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget a megadott határidőre, a szükséges környezettanulmány felvételét nem teszi lehetővé, kérelmét el kell utasítani.

8. § (1) Ha a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásra vonatkozó igényt jogerősen megállapítják, az ellátás a kérelem benyújtásától esedékes, kivétel azon ellátások esetében, ahol törvény vagy Kormány rendelet e rendelettől eltérően mást ír elő.

(2) A megállapított pénzbeli ellátások 8 napon belül kerülnek kifizetésre, míg a rendszeres szociális ellátásokat - havonta utólag - minden hónap 5. napjáig kell kifizetni a jogosult részére, melyről a Körjegyző gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület a szociális ellátások igénylése során az elektronikus ügyintézés lehetőségét kizárja.

A jogosulatlanul felvett ellátás megtérítése

9. § A jogosulatlanul igénybe vett, e rendeletben meghatározott szociális ellátás megszüntetése és visszafizetése tekintetében az Szt. 17. §-ban meghatározott rendelkezések az irányadók azzal, hogy a Képviselő-testület - méltányosságból - csak annak az összegnek a megtérítését rendelheti el, illetőleg csökkentheti, amelyet saját pénzalapja terhére fedezett. E méltányosság csak akkor gyakorolható, ha a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné a teljes mértékű visszafizetési kötelezettség teljesítése.

III. fejezet

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Időskorúak járadéka

10. § A körjegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévet, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, aki megfelel az Szt. 32/B. § - 32/D. §-ban foglaltaknak.

Aktív korúak ellátása

11. § (1) Az aktív korúak ellátása megállapításának, folyósításának, megszüntetésének alapfeltételeit az Szt. 33.§ - 37/C. §-ai tartalmazzák.

(2) Az aktív korúak ellátása megállapítására irányuló kérelmet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében előírt formanyomtatványon kell benyújtani, csatolva ugyanezen Korm. rendelet 15. § (1)-(6) bekezdésében felsorolt iratokat, igazolásokat, valamint a Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.

A rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettségéről

12. § (1) Hunya Község Önkormányzata az aktív korúak ellátására jogosult rendszeres szociális segélyben részesülő személyek - ide nem értve az egészségkárosodott személyeket - (továbbiakban RSZS-ben részesülő) együttműködésének intézményi feltételeiről a Csárdaszállás - Gyomaendrőd - Hunya Intézményfenntartó Társulás útján fenntartott Térségi Humánsegítő Szolgálat - a (a továbbiakban kijelölt szerv) - útján gondoskodik.

(2) Az RSZS-ben részesülő személy köteles az együttműködés keretében a rendszeres szociális segély megállapítását kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, majd az ezt követő 15 napon belül, illetve a kijelölt szerv által megadott határidőre a beilleszkedést segítő programról írásban a kijelölt szervvel megállapodni és a programban foglaltakat folyamatosan teljesíteni.

(3) A kijelölt szerv a nyilvántartásba vételről, illetve a beilleszkedési programról a körjegyzőség hivatalát 15 napon belül értesíteni.

(4) Beilleszkedést segítő programok típusai:

- tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi stb.),

- csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,

- egyéni képességeket fejlesztő, életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás,

- munkavégzésre felkészítő foglalkozás (munkahelykeresést segítő technikák elsajátítása),

- alkalmi munkavállalást segítő programok.

(5) Az együttműködés megszegésének esetei:

- az RSZS-ben részesülő személy nem jelent meg a kijelölt szervnél, illetve nem vetette nyilvántartásba magát,

- a kijelölt szerv által számára előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását megfelelő módon nem igazolta,

- a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson nem vett részt,

- a beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtotta végre.

Lakásfenntartási támogatás

13. § A körjegyző normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg annak a személynek, aki megfelel az Szt. 38. § (2) bekezdésében és 39. §-ában foglaltaknak.

Ápolási díj

14. § Az Szt. 41. §. (1) bekezdésében foglalt jogosultakon felül ápolási díj nem állapítható meg.

Átmeneti segély

15. § (1) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére havi rendszerességgel hat hónap időtartamra átmeneti segély adható, amennyiben az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező kérelmező családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti segély összege legfeljebb havi 2.000 Ft/hó, melynek hat havi összegét a támogatás megállapítását követő hónap 5-ig, elsősorban természetbeni ellátásként élelmiszer, tüzelő, gyógyszer vásárlás céljára kell biztosítani. Kérelmező alapos indokra történő hivatkozása esetén a segély egy összegben is folyósítható.

(3) A képviselő-testület jövedelmi viszonyoktól függetlenül is állapíthat meg átmeneti segélyt, ha azt különösen indokoltnak tartja. A képviselő-testület alkalmanként legfeljebb 50 ezer forintig terjedő összegben állapíthat meg átmeneti segélyt az Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkező személy részére.

(4) Átmeneti segély odaítélésénél a család egészére tekintettel kell a kérelmet megítélni és elbírálni.

16. § (1) Átmeneti segély pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kölcsön formájában történő biztosítására abban az esetben kerülhet sor, ha az arra rászoruló jövedelmi viszonyaiban, bizonyítottan olyan változás bekövetkezése várható, melyből a kölcsön visszafizetésére képessé válik.

(2) A kölcsön iránti kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kért kölcsönt, mely időpontig vállalja visszafizetni, valamint tudomásul veszi, hogy a visszafizetés elmulasztása esetén a kölcsönt a más szervtől folyósított járandóságából az önkormányzat letilthatja, letiltja.

(3) A kölcsönnek az abban részesített terhére követelésként történő előírásával, folyamatos biztosításával, s behajtásával kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség Hivatalának gazdálkodási ügyintézője látja el.

(4) A kölcsön visszafizetésére vállalt határidőt az adós kérelmére a képviselő-testület legfeljebb egy ízben 3 hónappal meghosszabbíthatja.

(5) Ugyanannak a személynek, vagy a Ptk-ban meghatározottak szerinti közeli hozzátartozójának a kölcsön megállapítását követő 5 éven belül új kölcsönt nyújtani nem lehet.

Temetési segély

17. § (1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Temetési segély nem állapítható meg annak:

a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 220 %-át.

(3) A temetési segély összege 15 000 Ft. Ettől a polgármester indokolt esetben magasabb összegű segélyt is megállapíthat.

III. fejezet

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Közgyógyellátás

18. § (1) A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére az Szt. 49. §-tól 53. §-ig, valamint a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35. §-49. §-ai alapján közgyógyellátási igazolvány állítható ki.

(2) Az Sztv. 50. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül a Rendelet 18. § (3) bekezdésben szabályozott szociálisan rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra.

(3) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a kérelmezőt, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-át, egyedül élő esetén 220 %-át nem haladja meg és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át.

Köztemetés

19. § A Polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, amennyiben a haláleset helyszíne Hunya község közigazgatási területe és ha az Szt. 48. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

IV. fejezet

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

20. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, , a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Csárdaszállás - Gyomaendrőd - Hunya Intézményfenntartó Társulás keretén belül működtetett Térségi Szociális Gondozási Központ útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a családsegítést a kijelölt szerv útján biztosítja.

V. fejezet

21. § A szociális feladat- és hatáskör gyakorlásáról, a hozott döntésekről a hatáskör gyakorlója évenként a képviselő-testületet tájékoztatja.

22. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Hatályát veszti a 3/2011. (III.17.) és a 8/2011.(VIII.02.) számú szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet.