A szöveg időállapota: 2010.XI.1. - 2010.XI.1.
Időállapot váltás: 2010.XI.1. - 2010.XI.1.
2010.XI.2. -


4/2010. (IX. 2.) önkormányzati rendelet

Hunya helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hunya Község Önkormányzata 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján, a településrendezési terv megvalósítása érdekében az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„(2) Jelen rendelet a belterületre a 2006.08. hóban készített szabályozási tervével (3. sz. melléklet), a külterületre s 2006. 09. hóban készített szabályozási tervével, (4. sz melléklet), kivéve a kül- és belterület azon részeit, melyre az északi terület és környezetére 2010. 03. hóban készített szabályozási terve (5. sz. melléklet), valamint az Északi területek és homokbánya 2010. 03. hóban készített szabályozási terve (6. sz. melléklet) területén, ahol azok alkalmazandók. Fenti szabályozási tervek jelen rendelet 1. sz. és 2. sz, mellékletével és az 1. sz. függelékkel együtt alkalmazandók.”

2. § A Rendelet 1/A §-sal egészül ki az alábbiak szerint:

„1/A. § A rendelet megalkotása a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 5. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező szervek - Dél-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, ÁNTSZ Orosházi, Szarvasi Kistérségi Intézete, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-Alföldi Iroda, Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály, Szolnoki Bányakapitányság, Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szeged - véleményének kikérésével, azok figyelembevételével, a vélemény-nyilvánítókkal egyetértésben történt.”

3. § A Rendelet 3. § (3) bekezdése az alábbi francia bekezdéssel

„- Különleges terület.”

4. § A rendelet 16. §-ából 31/A. § lesz, és a (7) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(7) A telek beépíthetősége 2%.”

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet kihirdetése utáni 60. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.