A szöveg időállapota: 2007.XII.1. - 2012.V.31.
Időállapot váltás: 2007.XII.1. - 2012.V.31.
2012.VI.1. - 2013.VI.30.
2013.VII.1. -


21/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

az utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő - testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16.§-ában kapott felhatalmazással valamint a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet 40. §. (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az utcanév- és házszámtáblák kihelyezéséről a régi táblák elhasználódása, fogyása miatt szükségesnek ítéli meg a forgalmi és kézbesítési tájékozódás ezen alapvető kellékeinek megújítását.

A RENDELET HATÁLYA

1. § A rendelet hatálya Hunya község közigazgatási területére, valamint az ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire) terjed ki.

A JELÖLÉS RENDJE

2. § (1) Az utak, utcák, terek, közök, lakótelepek megnevezését a saroképületen, ennek hiányában a telektömb sarkán elhelyezett táblákon kell megjelölni.

A telektömbök sarkain utcanév-táblákat kell elhelyezni.)

(2) Azon a belterületi építési telken, melyen épület nem áll, a jelölés kihelyezésével (kerítésen, vagy kerítés vonalában lévő oszlopon) történik.

(3) A házszámozásra megnevezés nélküli számtáblák szolgálnak

NÉV- ÉS SZÁMTÁBLÁK

3. § (1) A névtáblák kivitele: acéllemez, zománcozott alappal és felirattal, fehér-fekete színezéssel. A táblák mérete: 50 cm x 20 cm.

(2) A számtáblák anyaga és festése azonos a névtáblákéval, de csak számfelirattal készülnek. Méretük: 15 cm x 20 cm.

NÉV- ÉS SZÁMTÁBLÁK KIHELYEZÉSE

4. § (1) A névtáblák (út, utca, tér, köz, stb.) elkészítéséről, pótlásáról és elhelyezéséről a települési önkormányzat köteles saját költségvetése terhére gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdéssel érintett ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles a kihelyezett tábla tűrésére. A telek, illetőleg az épület házszámát a közterületről, illetőleg a magánútról jól látható módon fel kell tüntetni.

(3) A számtáblák beszerzéséről és annak közterületről jól látható módon történő kihelyezéséről, az ingatlan tulajdonosa (kezelője) saját költségén köteles gondoskodni.

(4) A tulajdonos (kezelő) a hiányzó számtáblát bel- és külterületen 2008. április 30-ig köteles pótolni.

(5) A meglévő számtáblák továbbra is alkalmazhatók, de amennyiben azok cseréje szükségessé válik, úgy csak e rendelet rendelkezései szerinti számtábla helyezhető ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § (1) A rendelet előírásainak megszegése szabálysértésnek minősül, az elkövető 10.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A rendelet betartása érdekében az erre felhatalmazott személy helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A rendelet a 2007. december 1. napjával lép hatályba.