A szöveg időállapota: 2007.VIII.1. - 2012.V.31.
Időállapot váltás: 2007.VIII.1. - 2012.V.31.
2012.VI.1. - 2014.XII.31.
2015.I.1. -


13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet

a temetőről és temetkezésről

Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló 1990. évi XLIII. törvény., valamint az ennek a végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet alapján a temető és a temetkezések rendjéről üzemeltetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Alapelvek

1. § (1) A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.

(2) E rendeletben foglalt rendelkezéseket a nemzeti és etnikai kisebbségek törvényben biztosított jogainak érvényesítésével kell végrehajtani.

(3) A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletbe tartásával történik.

Általános rendelkezések

2. § (1) A rendelet hatálya Hunya község köztemetőjére terjed ki, amely a 050/10 helyrajzi számú ingatlan területén helyezkedik el. A rendelet hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik a köztemető területén tartózkodnak, illetve fenntartásában közreműködnek.

(2) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről Hunya Község Önkormányzata gondoskodik.

(3) A köztemetőben felekezetre vagy más egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül kell a temetést elvégezni. A temetőben polgári és egyházi gyászszertartás szerint történhet temetés.

A temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele

3. § A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

Temetési hely

4. § (1) A temetési helyek nyilvántartását a temető üzemeltetője köteles vezetni.

(2) A parcellák kiadása a parcellázási terv szerint sorban, folyamatosan történik.

(3) A sírkövet a hozzátartozók egyenként készíttetik el.

(4) A temetési helyet a kiváltásra kijelölt helyen lehet előre megváltani, az előre megváltott temetési hely rendelkezési joga másra nem ruházható át.

A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

(5) A kolumbáriumban kiképzett urnafülkék egyszemélyesek és kétszemélyesek lehetnek, így igény esetén a családtagok elhelyezését is biztosítani lehet.

A kegyeleti szabályok szerint csak hozzátartozó kerülhet ugyanazon urnafülkébe, kivéve, ha az elhunyt ezzel ellentétesen végrendelkezik.

Az urnafülkék lezárása egységesen urnatáblával történik, amelyet a hozzátartozók egyénenként készíttetnek el.

(6) A sírhelyek mérete:

a) az egyszemélyes sírhely mérete: 270 x 140 cm,

b) a kétszemélyes sírhely mérete: 280 x 270 cm,

c) urnafülke (kolumbárium): 30 x 30 cm,

d) családi urnahely (2-es) 25,5 x 25,5 cm/urnahely

e) a sírgödör mélysége: 200 cm

f) gyermeksírhely mérete: 230 x 65 cm, mélysége 160 cm.

(7) Díszsírhely biztosítható a parcellázási tervben kijelölt parcellákban azon a hunyai vagy más illetőségű elhaltak részére akik a község érdekében, vagy annak életében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, hozzájárultak Hunya nevének országos és nemzetközi megismertetéséhez, elismertségéhez, tevékenységükkel elősegítették a település fejlődését.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. § (1) Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetettnek meg kell váltania és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(2) A temetési helyek árát az önkormányzat képviselő - testülete állapítja meg.

(3) A temetkezési hely díját, illetve az újraváltási díjat a temettetőnek előre kell megfizetnie az üzemeltető részére, amit az köteles a temető fenntartása és üzemeltetése során felmerült költségek fedezésére fordítani.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától 25 év,

c) urnafülke esetén 10 év.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(6) A temetési helyek díjai:

a) egyszemélyes temetkezési hely: 3700 Ft újraváltás: 3300 Ft

b) kétszemélyes temetkezési hely: 7400 Ft, újraváltás: 6500 Ft

c) gyermeksírhely: 2100 Ft , újraváltás: 2000 Ft

d) urnafülke az urnafalban: 8.000 Ft, újraváltás: 6.000 Ft

e) családi 2 személyes urnahely: 15.000 Ft, újraváltás: 13.000 Ft

f) sírra urna ráhelyezése: 3000 Ft

A temető létesítményei

6. § (1) A temető területén lévő utak, zöldfelületek, felépítmények fenntartásáról, felújításáról az üzemeltető gondoskodik.

(2) A fenntartás körében köteles gondoskodni kell a temető tisztaságáról a temetőben keletkező hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, kezeléséről.

(3) A vízvételt (kút, közkifolyó) - a csurdalékvíz megfelelő elvezetésével - legalább 150 m-enként biztosítani kell.

7. § (1) A temetőben ravatalozót kell fenntartani.

(2) A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.

8. § Az 6. §-ban felsorolt létesítmények közül

a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyre díjtalanul lerakhatja;

b) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.

9. § A temetővel kapcsolatos egyéb szolgáltatásokért a temetést bonyolító által meghatározott díjakat kell fizetni.

A temető rendje

10. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(2) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja.

11. § (1) Tilos:

a) a temető területére állatot bevinni tilos. Kivétel a vakvezető kutya.

b) a hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyeken kívül más helyre lerakni,

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,

d) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

e) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

(2) Szabálysértést követ el, aki az (1) pontban meghatározott tilalmakat megszegi, és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) A szabálysértési eljárás lefolytatása az önkormányzat körjegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) A fenntartó köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni a fenntartó nevét, címét, a nyitva tartás idejét, valamint a temető részletes térképét.

(2) A temető nyitvatartási ideje:

március 1-jétől szeptember 30-ig 7-20 óráig,

október 1-jétől február 28-ig: 7-18 óráig,

október 28-tól november 5-ig: 0-24 óráig

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a 2007. augusztus 1. napjával lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hunya Község Önkormányzatának tárgykörben hozott 14/2000. (IX. 29.) és az ezt módosító 16/2005. (XII. 21.) KT. rendelete.