Tájékoztatás a talajvízkutak engedélyezési eljárásáról

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2018. január 1. napján hatályba lépett vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében, minden olyan talajvízkútra, amely:
- nem haladhatja meg az évi 500m3 vízkivételt;
- kizárólag talajvíz vagy parti szűrésű vizet érinthet, azaz 30 méternél nem mélyebb;
- háztartási vízigényt, ivóvízigényt szolgál.
fennmaradási engedélyt kell kérni a települési önkormányzat jegyzőjétől.

Általánossá válik a közigazgatásban az elektronikus ügyintézés

Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében megalkotta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt. A törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-étől általánossá válik az ügyek elektronikus intézésének lehetősége a közigazgatásban és magánjogi területen egyaránt.
 

Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzata

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19.
Tel.: 66/294-141
Fax: 66/294-200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szervezeti felépítés

Az új önkormányzati törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. január 1. napjával Csárdaszállás, Gyomaendrőd és Hunya önkormányzatai közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Gyomaendrődi székhellyel. A korábbi önálló csárdaszállási és hunyai polgármesteri hivatalok a gyomaendrődi székhelyű önkormányzati hivatal kirendeltségeiként működnek a jövőben.
 

Hunya és Csárdaszállás Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2012 decemberében kinyilvánították, hogy a 2011. évi CLXXXIX tv.  (továbbiakban: Mötv) 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízzák meg 2013. január 1-től, határozatlan időre. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megbízást elfogadta. 
Az együttműködő önkormányzatok a közös hivatal megnevezését és székhelyét 'Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.' tartalommal fogadták el. Abban is egyetértettek, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal keretében, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. és 5555 Hunya, Rákóczi út 19. alatt kirendeltségeket működtetnek.

 

Megállapodás a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról (PDF) 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata - tervezet (PDF) 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti szervezeti felépítése (PDF)

 

Adózás

Adózás


Tartalomjegyzék:
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója
Gépjárműadó
Magánfőzött párlat előállításával kapcsolatos szabályok
Egyéb adózással kapcsolatos nyomtatványok


A helyi adók rendszerét, a bevezethető adónemek körét, az adóztatás szabályait országos szinten az 1990. évi C. törvény (Htv.) szabályozza. Az adózás rendjét, az adózók és az adóhatóságok jogait és kötelezettségeit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény előírásai tartalmazzák. A helyi adóztatás jelenleg hatályos szabályait, a 2013-ban megalkotott 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza. Községünkben a magánszemélyek kommunális adója és az iparűzési adó került bevezetésre.

Ezen kívül, törvényi szintű szabályozás alapján a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a gépjárműadó tartozik a helyi önkormányzatok adóztatási körébe. 2015. január 1-től a magánfőző desztilláló-berendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban is az önkormányzati adóhatóság jár el.

Az adóhatóságunkhoz teljesítendő bejelentések, bevallások, adatszolgáltatások elektronikus úton is teljesíthetők.

Az ügyintézés helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltsége, 5555 Hunya, Rákóczi út 19. Ügyintéző: Bella Andrea. Telefon: 66/294-141, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Magánszemélyek kommunális adója

 • Az adó tárgya: Adóköteles Hunya község illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (együtt: építmény), valamint a telek.
 • Az adó alanya: Az, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
 • Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:
 • a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
  b) a külterületen lévő telek.
 • Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 13.000 Ft/év.
 • Adókedvezményben részesül adótárgyanként az adózó:
 • a) 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telek után,
  b) 3.000 Ft/év mértékbe, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig,
  c) 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található.
 • Bevallás határideje: az adókötelezettség keletkezését követő 15 nap.
 • Befizetési határidők: Az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az adóhatóság határozata tartalmazza.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200022-11054137 számú magánszemélyek kommunális adója beszedési számlára, vagy csekken.

Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Magánszemélyek kommunális adója bevallás (pdf)
- Megállapodás adófizetésről (több tulajdonos esetén) (pdf)

 

Iparűzési adó

 • Az adó tárgya: Hunya község illetékességi területén végzett, nyereség-, jövedelemszerzésre irányuló, állandó vagy ideiglenes vállalkozási tevékenység.
 • Az adó alanya a vállalkozó. Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából végző:
 • - egyéni vállalkozó,
 • - őstermelő, ha az éves bevétele a 600.000 Ft-ot meghaladja, (erről bővebb tájékoztatást itt olvashat)
 • - a jogi személy,
 • - egyéni cég, egyéb szervezet.
 • Iparűzési adó típusai:
  - állandó jellegű iparűzési adó,
  - ideiglenes jellegű iparűzési adó.
 •  
 • Állandó jellegű iparűzési adó alanya: az a vállalkozó, akinek településünkön székhelye, vagy telephelye van, függetlenül a tevékenység folytatásának helyétől.
 • - Az adó alapja: nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. Az adóalap egyes esetekben egyszerűsített módon is meghatározható, melynek részletes szabályait az 1990. évi C. törvény 39/A.-39/B. §-ai tartalmazzák.
  - Az adó mértéke: 2014.01.01-től az adóalap 1,2 %-a, 2013-ban 1 %-a, 2010-2012. években 1,8 %-a.
  - Mentességek, kedvezmények: Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetve a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg.
 •  
 • Ideiglenes iparűzési adó alanya a vállalkozó, ha településünkön székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, és:
 • - építőipari tevékenységet folytat, vagy természeti erőforrást tár fel, feltéve, hogy éven belül a tevékenység a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot,
  - bármely egyéb bevételszerző tevékenységet folytat, feltéve, hogy egyetlen önkormányzatnál sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.
  - Az adó alapja: a tevékenység végzésének naptári napja.
  - Az adó mértéke: naptári naponként 600,- Ft.
 •  
 • Az adóelőleget 2010. évtől kezdődő adóévekre az adózónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie, a jegyző részéről fizetési meghagyás kiadása nem történik.
 •  
 • Az iparűzési adóhoz a következő fontos határidők kapcsolódnak:
 •  
 • Adókötelezettséget érintő bejelentés:
 • - az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül kell bejelenteni
 • - az ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenységet, annak megkezdésekor kell bejelenteni
 •  
 • Bevallás:
 • - Az adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni,
 • - Az adóelőleg-kiegészítés összegéről tárgyév december 20. napjáig kell bevallást tenni. Ezt a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak kell megtenni, akkor is, ha az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összege nulla.
 • - Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adóról a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni,


A helyi adókról szóló 6/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet előírása szerint a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési (változás-bejelentési), bevallási kötelezettségeket, az önkormányzat honlapján közzétett, elektronikus űrlapon is lehet teljesíteni. Az intelligens űrlap a kitöltést segítő ellenőrző funkcióival nemcsak a bevallás benyújtót támogatja, hanem az önkormányzati adóhivatalt is. Az így benyújtott bevallások ellenőrzése, feldolgozása egyszerűbb és gyorsabb, kevesebb a hibázási lehetőség. Az űrlap községünk honlapjáról (www.hunya.hu, vagy alább, a letölthető nyomtatványoknál) letölthető és a közismert Abevjava (Általános Nyomtatvány Kitöltő) programmal kitölthető és ügyfélkapun keresztül, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségének elküldhető. Az így elkészült bevallást ki is lehet nyomtatni, az ellenőrzések megtörténnek, és aláírva, így is postázhatóak. Amennyiben a bevallást az ügyfélkapun keresztül küldi, és az nem saját regisztrációjú ügyfélkapuján keresztül történik (pl. a könyvelője ügyfélkapuján, a vállalkozás ügyintézőjének ügyfélkapuján), kérjük, hogy töltse ki a fenti elérhetőségeken megtalálható 13BEUINT jelű nyomtatványt is. Ezen a nyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az adóügyek elektronikus intézésének szándékát. A nyomtatványt csak első alkalommal, illetve az esetleges adatváltozások során kell kitölteni és kinyomtatva, aláírva, hagyományos iratként eljuttatni az önkormányzati adóhatósághoz.

 • Befizetés:
 • - számlaszám: 53200022-11054144
 • - a vállalkozónak az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni,
 • - iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni az arra kötelezetteknek,
 • - az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napját követő hó 15. napjáig kell megfizetni,
 • - a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig kell megfizetni.
 • - A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók adómegállapítási, adóbevallási és befizetési kötelezettségeire vonatkozó határidők a 2003. évi XCII. törvény 6. számú mellékletében foglaltak szerint alakulnak.


Letölthető nyomtatványok:

ÁNYK-ba (AbevJava) tölthető elektronikus nyomtatványok:

Hunya_hu12ipa jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2012. adóévben Hunya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Hunya_hu12ipa_egy jelű nyomtatvány, amely a 2012. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

Hunya_hu13ipa jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2013. adóévben Hunya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Hunya_hu13ipa_egy jelű nyomtatvány, amely a 2013. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

Hunya_hu14ipa jelű nyomtatvány, amely az állandó jellegű iparűzési adó bevallására szolgál azoknak, akik 2014. adóévben Hunya területén iparűzési tevékenységet folytattak, illetve folytatnak.

Hunya_hu14ipa_egy jelű nyomtatvány, amely a 2014. adóév és tevékenységgel azonos, de az egyszerűsített adómegállapítási mód bevallására szolgál.

Hunya_hu13BEUINT jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az adóügyek elektronikus intézésének szándékát. A nyomtatvány csak első alkalommal, illetve az esetleges adatváltozások során kell kitölteni és kinyomtatva hagyományos iratként eljuttatni az adóhatósághoz.

Hunya_hu14BEJVALT jelű nyomtatvány, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján a helyi adóhatósághoz történő bejelentkezés vagy változás bejelentés benyújtására szolgál.

HU15IPA_EGY - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2015-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának egyszerűsített módú bevallását teljesíteni.

HU15IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2015-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál módú bevallását teljesíteni.

HU16IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2016-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál és egyszerűsített adóalap megállapítás módú bevallását teljesíteni.

HU17IPA - jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a 2017-ik adóév állandó jellegű iparűzési adójának normál és egyszerűsített adóalap megállapítás módú bevallását teljesíteni.

Felhívjuk az ügyfeleink figyelmét, hogy a letölthető elektronikus űrlapok kizárólag Hunya község közigazgatási területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység bevallására szolgálnak. Az elektronikusan, vagyis ügyfélkapun keresztül benyújtott űrlapok kizárólag a Hunyai Önkormányzati Hivatali Kapuba érkeznek meg. Felhívjuk azoknak a figyelmét, akik más önkormányzatnál kívánnak benyújtani iparűzési adóbevallást azok ezeket az űrlapokat ne használják, mert azok más önkormányzatnál nem érvényesek! Ilyen esetben az érintett önkormányzat honlapjáról töltsék le a megfelelő nyomtatványt vagy igényeljék meg az ügyfélszolgálatuktól. 

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:

- Bejelentkezés, változás bejelentés (pdf)
- Bevallás a helyi iparűzési adó kiegészítéséről (pdf)
- Bevallás ideiglenes iparűzési adóról (pdf)
- Iparűzési adóbevallás 2015. (pdf)
- Iparűzési adóbevallás 2016. (pdf)
- Iparűzési adóbevallás 2017. (pdf)
- Őstermelő nyilatkozata (pdf)

 

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

 • Az adó tárgya: Hunya község közigazgatási területén lévő termőföld bérbeadása.
 • Az adó alanya: az a magánszemély, aki a bérbe adott termőföld tulajdonosa, vagyoni értékű jog jogosultja.
 • Az adó alapja: a termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze.
 • Az adó mértéke:az éves bevétel 15 %-a.
 • Mentesség: mentes az adó alól a bevétel, ha a bérbeadásról szóló szerződés az 5 (öt) évet eléri. Ebben az esetben adót nem kell fizetni, és bevallást sem kell teljesíteni.
 • Bevallás határideje:
 • - magánszemély esetében a jövedelem megszerzését követő év március 20,
  - kifizető esetében az adólevonás évét követő év február 25.
 • Befizetési határidők:
 • - magánszemély esetében a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hónap 12. napjáig,
  - kifizető esetében a kifizetést követő hónap 12. napjáig.
 • A befizetés módja: átutalással az 53200022-11054209 számú termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója beszedési számlára, vagy csekken.
 • Az eljárás jogi alapjai:
 • - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
  - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

 Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:

- Bevallás magánszemély részére (pdf)
- Bevallás kifizető részére (pdf)
- Adatlap a termőföld bérbeadásáról származó jövedelemről és a levont adóról (pdf)


Gépjárműadó

 • Az adó tárgya: magyar hatósági rendszámtáblával (“E" és “P" rendszám is) ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű és pótkocsija, a négykerekű segédmotoros kerékpár, a külön jogszabály szerinti méhesházas gépjármű, a munkagép, a “CD", a “CK", a “DT", a “OT" és a “Z" betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, és a külföldön nyilvántartott tehergépjármű, ha az Európai Unió valamely tagállamában van nyilvántartva.
 • Az adó alanya: aki a naptári év első napján a hatósági nyilvántartás szerint a gépjárműnek üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. Évközben vásárolt új gépjármű esetén, vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az a személy, akit a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként feltüntettek. Az “E" és “P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén az adó alanya az, akinek a nevére a rendszámtáblát kiadták.
 • Az adóalanyiság kérdése átírást elmulasztó vevő esetén: ha a korábbi tulajdonos és/vagy vevő az eladás illetve vétel tényét a jogszabályban előírt határidőn belül az okmányirodánál bejelentette, akkor az adó alanya az eladást követő év első napjától az adásvételi szerződésben feltüntetett szerző fél. Ha az adás-vételt sem az eladó, sem a vevő nem jelenti be, akkor a bejelentés évének utolsó napjáig az adó alanya az, aki az adásvételi szerződésben eladóként szerepelt.
 • Adókötelezettség kezdetének időpontja:
 • - használt gépjármű vásárlása esetén a vásárlást követő év január 1. napja,
  - új gépjármű vásárlása esetén a vásárlás napját követő hónap 1. napja,
  - gépjármű forgalomba helyezése esetén a forgalomba helyezést követő hónap 1. napja,
  - külföldről behozott jármű esetén a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napja,
  - "E" és "P" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén a rendszámtábla kiadása.
 • Az adó alapja:
 • - személyszállító gépjármű (kivéve autóbusz) esetén a gépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve,
  - autóbusz, lakókocsi, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege,
  - tehergépjármű esetén az önsúly növelve a raksúly felével,
  - nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.
 • Az adó mértéke:
 • Személyszállító gépjármű esetén:
  - a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
  - a gyártási évet követő 16. naptári évben és azt követő években 140 Ft/kilowatt.
  Tehergépjármű, autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
  - a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén: 850 Ft,
  - egyéb esetben: 1.380 Ft.
  Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után az adó összege 10.000 Ft, tehergépjármű után 46.000 Ft.
  A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén az adó összege 23.000 Ft.
 • Mentesség, kedvezmény:
 • Mentes a gépjárműadó alól:
  a) a költségvetési szerv,
  b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
  c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
  d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
  e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
  f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár, 
  g) a környezetkímélő gépkocsi,
  j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,
  k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.
  Kedvezmény:
  a) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
  b) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
  c) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, a következő adókedvezményre jogosult: Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre fizetendő adó 10%-a. Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz. Az adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette.
 • Bevallás határideje: a bevallási kötelezettség 2004. január 1-től megszűnt. Az adó kivetése hatósági adatszolgáltatás alapján történik. A tulajdonos/üzembentartó ha az okmányirodai bejelentési kötelezettségének eleget tett, akkor a “bevallását" is teljesítette.
 • Befizetési határidők: az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni, az első és második félévi befizetési határidő minden év március 15-e, illetve szeptember 15-e. Évközi megállapítás esetén a fizetési határidőket az adóhatóság által kibocsátott határozat tartalmazza.
 • A befizetés módja: az adót annál az önkormányzatnál kell megfizetni, ahol a magánszemély adóalany állandó bejelentett lakóhelye van, nem magánszemély adóalanynál ahol a székhelye, vagy telephelye van. Teljesíthető átutalással az 53200022-11054223 számú gépjárműadó beszedési számlára, vagy az Adó Osztályon beszerezhető csekken.
 • Az eljárás jogi alapjai:
 • - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény,
 • - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Gépjárműadó alóli mentesség kérelem (pdf)


Magánfőzött párlat előállításával kapcsolatos szabályok - 2016. január 1-től

 • Jogi szabályozás: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény.
 • Magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása.
 • Magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.
 • - A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
 • - A bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.
 • - A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.
 • - Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.
 • - Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
 • - A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő rendelkezésére.
 • - A párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása az igénylő választása szerint papír alapon vagy elektronikusan történik.
 • - A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően kell párlat adójegyet beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző -magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat adójegyeket a vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.
 • - A vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást vezet, valamint az átadott adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot.
 • - Az évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről. (A bejelentést a következő címre kell megküldeni: NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, 5601 Békéscsaba, Pf.:122.)
 • - A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.
 • - A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja.
 • - Egy tárgyéven belül a természetes személy vagy bérfőzetőként, vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni, illetve előállítani, és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni, illetve előállítani párlatot.
 • - Amennyiben egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, a meghatározott éves mennyiségi korlátok szempontjából az általuk főzetett, illetve főzött mennyiségek egybeszámítandók.

Letölthető nyomtatványok:

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról és a bejelentett adatok változásáról (pdf)
- Bejelentés 50 litert meghaladóan előállított párlat esetén (pdf)

Egyéb adózással kapcsolatos nyomtatványok:

ÁNYK-ba (AbevJava) tölthető elektronikus nyomtatványok:

Hunya_hu13AIGKER jelű nyomtatvány. Ezen a nyomtatványon lehet a helyi adóhatóságtól általános vagy nemleges adóigazolást igényelni. A nyomtatvány elektronikusan is benyújtható.

Hagyományos, papír alapú nyomtatványok:
- Méltányossági kérelem nyomtatvány (pdf)
- Méltányossági kérelem adatlap - magánszemély (pdf)
- Méltányossági kérelem adatlap - egyéni vállalkozó (pdf)
- Méltányossági kérelem adatlap - gazdasági társaság, egyéb szervezet (pdf)
- Kérelem adóigazoláshoz (pdf)
- Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiadása tárgyában (pdf)

 

Gyógyszertár

2010. szeptember 1-től megnyílt a Kondorosi Gyógyszertár Fiókpatikája a Napközi otthon helyén.

Bár a háziorvos közel 40 évig lelkiismeretesen látta el a házipatikai feladatokat, a képviselő-testület mégis úgy gondolta, hogy az ezzel járó terheket leveszi a válláról. Sokan csak a gyógyszerekért mentek orvoshoz, így a gyógyszertári fiók megnyitásával lerövidül a várakozási idő az orvosi rendelőben. A gyógyszertárban szakgyógyszerész szolgálja ki a lakosságot, aki felvilágosítást is tud adni a gyógyszerekkel kapcsolatban. A patika nyitva tartási ideje a háziorvos délutáni rendelési idejéhez igazodik. Tehát az ebéd utáni időszakban minden munkanapon nyitva tart.

alt
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek du. 15:00-16:00

Jegyzőkönyvek

8-II-2012.KT. 1./ Körösök Völgye Civil Szervezet támogatási kérelmének elfogadása.
2.( Regionális Hulladékkezelő Kft. megállapodás tervezet elfogadása.
8-2012.KT. 1./ Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről a település vonatkozásában.
2./ Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság települést érintő munkájáról.
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról a 2011. év vonatkozásában
4./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
5./ A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása.
6./ Az Intézményi Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szervek és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás felülvizsgálata.
7./ A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
8./ Az Intézményi Társulásban lévő közoktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok jóváhagyása.
9./ TÁMOP-3.1.11-12/2, Óvodafejlesztési pályázat
10./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
11./ Egyebek • Csalási Nap elszámolása • Rovásírásos helyiségnévtábla elkészítésére érkezett ajánlat ismertetése.
7-2012.KT. 1. Egyebek
5-2012.KTT. 1. Tájékoztató a korábban működő önkormányzati tulajdonú kábeltelevíziós hálózat bontási munkáinak alakulásáról
2. Beszámoló a helyi adókról 2011. év vonatkozásában
3. Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkákról
4. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2012. évi karbantartási tervének meghatározása
5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 2011. év vonatkozásában
6. A Körös-szögi Kistérséggel kapcsolatos ügyek megtárgyalása
7.A 2012. június 9. napjára tervezett Családi Nap előkészítéséről szóló tájékoztatás
8. Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége intézmény 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
9. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
10.Egyebek.
4-2012.KT. 1. A GYOMAKÖZSZOLG Kft. üzletrész vásárlásával kapcsolatos szükséges döntés meghozatala
2. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos ügyek megtárgyalása
3. Hunya Község részvétele a 2012. évi közös megyei földgázbeszerzésben.
3-2012.KT. 1.) Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása.
2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
3.) A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
4.) Árajánlattétel megtárgyalása az Óvoda épület homlokzat felújítási és szolgálati lakás felújítási munkáiról /Hunya, Óvoda út 10./
5.) Egyebek.
2-2012.H-Ö.KT. 1.) Az Örménykút és Hunya Községe Körjegyzősége Intézmény 2012. évi költségvetésének megtárgyalása,
2.) Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége Intézmény köztisztviselőinek 2012. évi átfogó teljesítmény követelményeinek megtárgyalása,
3.) Bejelentések.
1-2012.KT. 1. A 2012. évi munkaterv megtárgyalása
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Alapellátások körébe tartozó szolgáltatások szakmai programjának megtárgyalása.
3. Hunya Község 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4. Tájékozató az önkormányzat működésében a 2013. évtől bekövetkező változásokról
5. Hunya Község 2012. évi rendezvénytervének meghatározása, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatok meghatározása
6.) Egyebek
19-2011.KT. 1.) Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása c. LEADER pályázattal kapcsolatos döntés megtárgyalása.
2.) A 2012. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása.
3.) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában tervezett KEOP pályázaton való részvétel megtárgyalása.
4.) A hunyai ivóvíz szolgáltató rendszer meghibásodása kapcsán benyújtandó Vis Maior pályázat megtárgyalása.
5.) A helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 5/1995.(II.22.). sz. rendelet felülvizsgálata.
6.) Egyebek.
18-2011.KT. 1.) A Remondis Kft. elleni per megindításával kapcsolatos döntések meghozatala
17-2011.KT. 1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása.
2.) Egyebek
1-2011.KTüb. A 016/13 és a 0167/ hrsz-ú területekre beérkezett pályázatok bontása
16-2011.KT. 1.) Tájékoztatás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda működésével kapcsolatban. A 2011/2012-es tanév beindulásának alakulása.
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
3.) Az önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
4.) Beszámoló a helyi adókról Hunya községben
5.) Beszámoló a szociális igazgatás helyzetéről Hunya községben
6.) A 016/13 és a 016/7 területre beérkezett pályázatok elbírálása.
7.) Közművelődési és sport feladatok áttekintése.
8.) Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkáról.
9.) Egyebek
14-2011.H-Ö.KT. 1.) A Körjegyzőség 2011. költségvetésének módosításának megtárgyalása
2.) A Körjegyzőség 2011. évi I. félévi gazdálkodásáról készített gazdálkodási beszámoló megtárgyalása
14-2011.KT. 1.) Vörösmarty utca burkolatjavításának megtárgyalása
2.) Külterületi belvízcsatorna kiépítésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása
3.) Egyebek
13-2011.KT. 1.) Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Kistérségi Irodájának munkájáról.
2.) A Térségi Humánsegítő Szolgálat tájékoztatója a Hunyán végzett tevékenységéről.
3.) Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Hunya tárgyában a 2010. év vonatkozásában.
4.) Tájékoztató a Térségi Regionális Hulladékkezelő Kft. tevékenységéről. A Kft.-vel kapcsolatos szükséges döntések meghozatala.
5.) A Napközi Otthonos Konyha működésének áttekintése.
6.) A Hunyai Hulladékkezelési Tervről szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
7.) Egyéb ügyek, bejelentések. a
12-2011.KT. elnapolt
11-2011.KT. 1.) Egyebek
9-2011.KT.r. 1.) Egyebek
9-2011.KT. 1.) A 2010. évi gazdálkodásról készített zárszámadási rendelet elfogadása.
2.) Egyebek
7-2011.KT. 1.) Egyebek
zárt ülés:
1.) Kérelem elbírálása.
6-2011.H-Ö.KT. 1.) A Körjegyzőség 2010. évi működéről készített beszámoló megtárgyalása.
2.) A Körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról készített gazdálkodási beszámoló megtárgyalása.
3.) A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos ügyek megtárgyalása.
5-2011.KT. 1.) A szociális igazgatásról szóló új rendelet elfogadásának megtárgyalása.
2.) Az új szervezeti és működési szabályzat elfogadásának megtárgyalása
3.) A mérleg és a főkönyv közötti eltérések helyesbítésének megtárgyalása
4.) Egyebek.
4-2011.KT. 1.) Döntés az Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás programjában való részvételről.
2.) Döntés a Hunya Község Önkormányzat weblapjának készítésével kapcsolatos árajánlatról.
3.) Döntés a Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös gázbeszerzésben való részvételről.
4.) Döntés a KEOP 7.1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése c. pályázatban való részvételről.
5.) Egyebek
3-2011.KT. 1.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója, javaslata a tervezett vízfejlesztési pályázat kapcsán.
2.) Az önkormányzat 2011-2014 közötti időszakának gazdasági programjának megvitatása.
3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása.
4.) A szociális rendelet módosításának megtárgyalása, az étkezési térítési díjváltozások miatt
5.) A Hunyai Polgárőr Egyesület tájékoztatója a település közbiztonságáról.
6.) Egyebek
2-2011.H-Ö.KT. 1.) Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége Intézmény 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
2.) Egyebek
1-2011.KT. 1.) A képviselő-testület 2011.évi munkatervének megtárgyalása
2.) Hunya Község 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3.) Hunya Község 2011. évi rendezvénytervének meghatározása
4.) Egyebek • DAREH társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása • Kistérségi Társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása

 

 


 

 

Önkormányzati rendeletek

9/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletek módosításáról
15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2017. (XI. 3.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről
1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
10/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események díjazásáról
8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről
3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosításáról
16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2015. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról
7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól
2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
15/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról
14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
4/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
27/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól
25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a követelésről lemondás eseteiről és módjairól
18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2013. (V. 2) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól
12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
3/2013. ( II. 6. ) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól
1/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról
11/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) rendelet módosításáról
10/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 17/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról
8/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2011. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodási tervről szóló 4/2005. (II. 17.) rendelet módosításáról
4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról
10/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzatai rendeletének módosításáról
4/2010. (IX. 2.) önkormányzati rendelet Hunya helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló az 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről
9/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló a 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról
21/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet az utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről
20/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről
18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
17/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet a temetőről és temetkezésről
2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről
23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Hunya Község Településrendezési Tervéről
5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről
4/2005. (II. 17.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodási tervről
8/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a közművelődésről
7/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a sportról
8/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
4/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
11/2000. (VII. 27.) önkormányzati rendelet a belvíz okozta elemi kárt szenvedettek szociális segélyezéséről
7/1998. (VII. 24.) önkormányzati rendelet az 5/1998. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/1995. (II. 22.) önkormányzati rendelet a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról
9/1994. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a települési útépítések érdekeltségi hozzájárulásának szabályozásáról
23/1993. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a polgárok személyi adatainal átadásáról

Közös Önkormányzati Hivatal

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hunyai Kirendeltség:

 
5555 Hunya Rákóczi u. 19.
Tel:66/294-141
Fax:66/294-200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Jegyző
dr. Uhrin Anna 
66/521-601
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Aljegyző
Megyeri László
Tel:66/581-236
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Ügyfélfogadás:
Szerda: 9.00-12.00
 
Adóügyekkel kapcsolatos ügyintézés:
Szerda     08:00-12:00
 
Szociális-igazgatási főelőadó:
Buza Anita
Tel: 66/294-141
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Adóügyi ügyintéző:
Bella Andrea
Tel:66/294-141
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Pénzügyi ügyintéző
Balogh Rita
Tel: 06-66/294-141
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviselő-testület

Hegedüs Roland

polgármester

Kiszely Imre 

alpolgármester

Dr. Uhrin Anna

jegyző

Megyeri László   

aljegyző

Várkonyi Zsigmondné

képviselő

Pintér László  

képviselő

Jegyzőkönyvek

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei:

 

2018

 

2018. február 14-i ülés jegyzőkönyve

2018. január 24-i ülés jegyzőkönyve

 

2017

 

2017. december 19-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2017. december 13-i ülés jegyzőkönyve

2017. november 29-i közmeghallgatás jegyzőkönyve

2017. november 29-i ülés jegyzőkönyve

2017. október 25-i ülés jegyzőkönyve

2017. szeptember 27-i ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 30-i ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 21-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2017. június 28-i ülés jegyzőkönyve

2017. május 24-i ülés jegyzőkönyve

2017. április 26-i ülés jegyzőkönyve

2017. március 29-i ülés jegyzőkönyve

2017. február 8-i ülés jegyzőkönyve

2017. január 25-i ülés jegyzőkönyve

2017. január 11-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

 

2016

 

2016. december 16-i ülés jegyzőkönyve

2016. november 30-i közmeghallgatás jegyzőkönyve

2016. november 30-i ülés jegyzőkönyve

2016. október 26-i ülés jegyzőkönyve

2016. október 14-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. október 10-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. szeptember 28-i ülés jegyzőkönyve

2016. szeptember 21-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. augusztus 24-i ülés jegyzőkönyve

2016. június 29-i ülés jegyzőkönyve

2016. június 14-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. május 25-i ülés jegyzőkönyve

2016. április 27-i ülés jegyzőkönyve

2016. március 9-i ülés jegyzőkönyve

2016. február 15-i ülés jegyzőkönyve

2016. január 27-i ülés jegyzőkönyve

Hunya községért kitüntető címek

Hunya Község Önkormányzata 2007-ben megalapította a Hunya községért kitüntető címet, amelyet minden évben odaítélnek a településért végzett értékteremtő munkáért.

A cím birtokosai:

 

Szmola Ernő igazgató

2007

Oktató, nevelő munkájáért

Dr. Fabó János háziorvos

2008

A gyógyításban végzett munkájáért

Iványi László tb. Kanonok, plébános

2008

Értékteremtő munkájáért

Farkas Béla képviselő

2009

Képviselői munkájáért

Soczó Géza hitoktató

2009

Hitoktató munkájáért

Dr.Kiss-Rigó László püspök

2010

Az iskola, óvoda megtartásáért

Id. Szabó Béla és Neje

2010

Értékteremtő munkájáért

Hanyecz Vencelné

2011

Karitatív munkájáért

Tímár Lászlóné pedagógus

2012

Oktató-nevelőmunkájáért

Vaszkóné Hunya Mónika pedagógus

2012

Oktató-nevelőmunkájáért

Idősek Klubja

2013

Értékmegőrző munkájukért

Kiszely Imre alpolgármester

2014

A község közéletében betöltött munkájáért

Pintér László képviselő

2014

A község közéletében betöltött munkájáért

BO-TI zRt.

2015

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Szmola Illés

2016

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Várkonyi Elemér Tibor

2016

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Hunya Tiborné

2017

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Háziorvosi szolgálat

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 22.

Telefon: (66) 294-148

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Háziorvos: Dr. Janurik István

Általános ápoló és asszisztens: Baginé Veszelka Anikó

Rendelési idő: hétfő-péntek 13:00-16:00

 
Dr. Janurik István

 

 
Baginé Veszelka Anikó

 

alt

Óvoda, iskola

ISKOLA

A településen a Római Katolikus Egyház segítségével általános iskola és óvoda is működik. 2012. tanévtől megszünik az alsó tagozatos oktatás, mivel 4 gyerek maradt az iskolában.Minden általános iskolás gyermek Gyomaendrődre jár iskolába iskolabusszal nevelőikkel együtt. A nevelőknek és a takarító néninek is biztosított a munkahely.

Bár nagyon fontos szerepet töltött be a település életében, az alacsony létszám miatt nem működtethető tovább helyben az iskola.

  

alt
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

 

ÓVODA

2010. szeptember elsejétől új helyen, a Kossuth utcai iskolaépületben kezdődött meg a hunyai óvodások nevelése. A gyermekek kis létszámára való tekintettel, önkormányzati segítséggel, az iskola épületében alakítottak ki óvodai csoportszobát egy tanteremből. Az új helyen lényegesen komfortosabb lett a gyermekek ellátása a korábbinál. Az óvó- és a dajka néninek köszönhetően ízléses és hangulatos terem várja a kicsiket, akik kezdetben meglepődve tapasztalták a változásokat, de aztán gyorsan megszokták a helyet, ahol azóta otthonosan be is rendezkedtek. Nem mellékes, hogy a szabadidejüket együtt tölthetik az általános iskola alsó tagozatos diákjaival, akikkel nem olyan rég még együtt jártak óvodába.

2016

 

Egészségügy

Háziorvosi Szolgálat

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 22.

Tel.: 66/294-148

Háziorvos: Dr. Janurik István

Általános ápoló és asszisztens: Baginé Veszelka Anikó

Rendelési idő: hétfő-péntek 13:00-16:00

 

Szakorvosi vizsgálatra ingyenes szállítás:

Kedd és csütörtök napjain 9:30 órakor indul az Idősek Klubja elől.

 

Védőnői Szolgálat

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.

Védőnő: Nádasi Zsuzsanna

Tanácsadás: minden pénteken 8-16 óráig

Elérhetősége: +36-30/648-0960

 

Gyermekorvos

Gyermekorvos: Dr. Katona Piroska

Elérhetősége: +36-20/972-6215

 

Fogorvosi rendelés

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.

Fogorvos: Dr. Fejes Csaba

Asszisztens: Hajdú Márta

Elérhetősége: 66/294-016

Rendelési idő: kedd 8-12 óráig